Idź do home > Szkoły - Polska > WSB-Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Informacje

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jest niepaństwową uczelnią zawodową utworzoną na podstawie decyzji DSW-3-4001-972/WB/04 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 grudnia 2004 roku.

Ogólny kierunek działalności uczelni to kształcenie na poziomie wyższych studiów zawodowych na kierunku „pedagogika” w specjalnościach: edukacja dla bezpieczeństwa i pedagogika kultury europejskiej oraz na kierunku „zarządzanie i marketing” w specjalnościach: ubezpieczenia i zarządzanie bezpieczeństwem.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod pozycją 168, decyzją DSW-3-4001-05/JG/05 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 lutego 2005 roku - jest to zarazem pierwszy dzień działalności uczelni.

Założycielem uczelni jest EVIDENCE Sp. z o.o., reprezentująca sieć Policealnych Szkół Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA działającą od 1995 roku na rynku niepublicznej edukacji.

Wśród grona osób przygotowujących koncepcję kształcenia i wychowania Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, znaczący udział mieli pracownicy naukowi Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz oficerowie, kadra dydaktyczno-naukowa Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Zaproszenie przedstawicieli tych środowisk do grupy tworzącej uczelnię powodowane było zamiarem i pragnieniem stworzenia nowej jakości dydaktyczno-wychowawczej, której wyznacznikiem będą wartości, etos i solidność. Na podkreślenie zasługuje fakt, że duża część osób wypracowujących koncepcję kształcenia uczelni, oprócz wysokich kwalifikacji zawodowych, osiągnięć naukowo-badawczych i dydaktycznych posiada także bogate doświadczenie w administrowaniu uczelnią wyższą, jak i w kierowaniu oraz wychowywaniu.

Inicjatywa utworzenia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa spotkała się z dużym zainteresowaniem oraz poparciem przedstawicieli władz samorządowych, szkół oraz zakładów pracy nie tylko regionu wielkopolskiego, co dowodzi, iż nie będzie to kolejna wyższa szkoła kształcąca bezrobotnych nauczycieli, czy też kandydatów na kierowników, ale uczelnia kształcąca wysokiej klasy specjalistów do pracy w miejscach zapobiegania patologiom społecznym, świadczących na wysokim poziomie usługi w specyficznej dziedzinie, jaką jest bezpieczeństwo, w realizacji programów resocjalizacyjnych i promujących bezpieczeństwo oraz integrację europejską. Poparcia te świadczą także o dużej społecznej potrzebie uczelni wyższej, której misją dydaktyczno-wychowawczą jest edukacja dla bezpieczeństwa, a drogowskazem w jej realizacji dość często zapominane dzisiaj wartości jak: honor, godność, słowo i odpowiedzialność.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
jest pierwszą w Polsce i jedną z nielicznych w Europie uczelnią, której obszar działalności dydaktyczno-wychowawczej stanowi problematyka bezpieczeństwa człowieka w najszerszym słowa tego rozumieniu – wyjątkowo oczekiwana na europejskim rynku pracy. Absolwenci uczelni dysponować będą takimi kompetencjami zawodowymi, które uczynią ich konkurencyjnymi na rynku pracy. Staną się zaczynem pionierskiej kadry menedżerów bezpieczeństwa, której nasze społeczeństwo jeszcze nie posiada.

Misja uczelni

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
aspiruje do miana uczelni otwartej na nowe wyzwania i potrzeby edukacyjne, promującej idee nowoczesnego nauczania – uczenia się oraz kształcenia ustawicznego zgodnego z oczekiwaniami rynku pracy. Podejmuje działania wyprzedające standardy, wdrażając rozwiązania przedsiębiorcze i nowatorskie, ukierunkowane na sukces studenta oraz całej społeczności uczelnianej, w celu skutecznego odrzucenia tego, co wydaje się dziś być największym, edukacyjnym problemem społecznym – bierności i bylejakości. Wyprowadzona z powyższych założeń misja Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, to:

    *

      upowszechnianie humanistycznych wartości;
    *

      oparcie edukacji na profesjonalnej wiedzy i umiejętnościach;
    *

      propagowanie bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa człowieka;
    *

      kształcenie i wychowanie dla bezpieczeństwa.

Misja ta świadomie i celowo została uwypuklona w nazwie Uczelni. Misja Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa realizowana jest szczególnie poprzez:

    *

      koncepcję szkoły otwartej i przedsiębiorczej, która postrzega, bada i stara się zaspokajać potrzeby bezpieczeństwa w różnych płaszczyznach życia społecznego i gospodarczego, aktywnie na nie oddziałując;
    *

      animację środowiska kulturotwórczego oraz kreowanie wzorców zachowań, postaw i wartości wypływających z profilu i filozofii szkoły;
    *

      rozwijanie umiejętności praktycznej aplikacji wiedzy w odniesieniu do społecznych, edukacyjnych i ekonomicznych realiów życia zawodowego absolwentów;
    *

      rozwijanie integralnego modelu kształcenia łączącego wiedzę, postawy i umiejętności w jednolity organizm szkoły.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa dostarcza studentom wiedzę zawodową i ogólną w zakresie i na poziomie pozwalającym im, już jako absolwentom, na zdobycie i utrzymanie pracy oraz sprawne i efektywne funkcjonowanie w realiach wysoce konkurencyjnej gospodarki rynkowej – z korzyścią dla pracodawców jak i ich samych. Kreuje ludzi kompetentnych, aktywnych, zaradnych i przedsiębiorczych, cechujących się wysokim poziomem etyki zawodowej, mając na uwadze, że okres studiów to także czas osobistej samorealizacji i rozwoju.

Dewizą stosunku Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa do studenta – jako podmiotu kształcenia – są treści zawarte w słowach: człowiek – bezpieczeństwo – skuteczność, z nadzieją, że absolwent ukształtowany w myśl tych słów kierować się będzie w swoim życiu i pracy takimi wartościami jak: honor – godność – odpowiedzialność, które jako dewiza wyznaczają kierunek działalności całej akademickiej społeczności

Oferta Edukacyjna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |