Home > Podyplomowe > Kryminologia > Zaoczne > Poznań > Studia Podyplomowe - Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości - Poznań - Wielkopolskie

Studia Podyplomowe - Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości - Zaoczne - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  Wraz z transformacją ustrojową w Polsce nastąpił znaczny wzrost przestępczości. Oprócz istniejących już form przestępczości powszechnej pojawiły się nowe, takie jak przestępczość zorganizowana czy mafijna. Równocześnie z nasileniem się tego zjawiska, przy jednoczesnym zmniejszeniu się poczucia bezpieczeństwa obywateli, nie nastąpiły stosowne, skuteczne zmiany w polskich organach ścigania. Nowe instytucje prawne takie jak „świadek koronny ”, „świadek incognito” oraz policyjne operacje specjalne nie przyniosły spodziewanego rezultatu. Nawet próba przeniesienia „zakupu kontrolowanego” na grunt komend wojewódzkich policji zakończyła się niepowodzeniem. Głównym powodem tego stanu rzeczy był brak właściwego przeszkolenia, zajmujących się tymi zagadnieniami funkcjonariuszy Policji, ale także brak właściwych tradycji w tej dziedzinie stosowania obowiązującego prawa. W każdym funkcjonującym obecnie społeczeństwie, jak pokazuje codzienność, poczucie bezpieczeństwa jest niezbędną potrzebą, gwarantującą stabilizację. Poczucie to mogą zapewnić dobrze przeszkoleni funkcjonariusze publiczni. W tym kontekście absolwenci różnych uczelni mogą uzyskać dodatkowe umiejętności oraz wiedzę, ułatwiającą im zdobycie pracy w strukturach MSWiA. Już teraz zaczynają obowiązywać nowe kryteria przyjęć tegorocznych kandydatów do służby w Policji. Kryteria te w znaczny sposób utrudniają pozytywne złożenie egzaminów. Głównym celem studiów jest, zatem przygotowanie zarówno merytoryczne jak i fizyczne kandydatów.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia w pierwszej kolejności adresowane są do absolwentów wyższych uczelni, pracujących (lub zamierzających podjąć pracę) w strukturach MSWiA (Policja, ABW, Straż Graniczna) oraz firmach zajmujących się organizowaniem, zabezpieczaniem życia, pracy i służby (prywatne firmy ochrony, agencje detektywistyczne). Studia podyplomowe „Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości” mogą być szansą na zdobycie dodatkowego zawodu oraz kwalifikacji gwarantujących zatrudnienie dla tych absolwentów uczelni wyższych, których wykształcenie nie zapewnia zatrudnienia w posiadanym zawodzie ze względu na ograniczone potrzeby rynku pracy.
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe: Kryminalistyka i Metody Zwalczania Przestępczości

  KADRA DYDAKTYCZNA:

  Zajęcia będą prowadzić wysokiej klasy specjaliści z zakresu teorii i praktyki kryminalistyki i kryminologii, prawa karnego oraz prawa karnego procesowego, pracy operacyjnej, psychologii oraz medycyny sądowej, teorii pracy wykrywczej oraz taktyki zwalczania przestępczości, wywodzący się z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Akademii Medycznej w Poznaniu, członkowie Palestry Poznańskiej, doświadczeni funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej, Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz Ośrodka Szkolenia Policji w Poznaniu. Współprowadzącymi zajęcia praktyczne (ćwiczenia, warsztaty) będą doświadczeni oficerowie Policji oraz wieloletni trenerzy psychopedagogicznych zajęć warsztatowych, rozwijających umiejętności intra- i interpersonalne, myślenie innowacyjne i działania twórcze.

  KORZYŚCI ZE STUDIÓW:
  Ukończenie studiów pozwoli na twórcze rozwijanie swoich zdolności i umiejętności analitycznych oraz przywódczych w celu bardziej efektywnego funkcjonowania w roli osób dbających o bezpieczeństwo osób fizycznych, osób prawnych oraz w organach państwowych i samorządowych. Absolwenci studiów wyróżniać się będą kompetencjami obejmującymi rzetelną wiedzę i umiejętności z zakresu działań mających na celu udaremnienie przestępstw przeciwko życiu i mieniu oraz działań wykrywczych. Poznają podstawy prawa karnego i prawa karnego procesowego oraz ich praktyczne zastosowanie. Znacząco poszerzą wiedzę z zakresu psychologii sądowej oraz psychologii zachowań przestępczych. Wzbogacą swoje kwalifikacje, co pozwoli im na nowoczesne podejście do problemów związanych z bezpieczeństwem. Ukształtowana podczas studiów świadomość oraz wiedza w obszarze taktyki zwalczania przestępczości pozwoli stać się osobami atrakcyjnymi i poszukiwanymi do pracy w strukturach MSWiA. Ponadto ukończenie studiów automatycznie zapewni zdobycie większej ilość punktów podczas egzaminów do Policji.

  SZCZEGÓŁOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA:
  Kryminalistyka – 20 godzin:
  Pojęcie i zakres działania oraz źródła kryminalistyki. Daktyloskopia – linie papilarne, rodzaje wzorów linii papilarnych, minucje, metody zabezpieczania śladów linii papilarnych. Ślady zapachowe, identyfikacja kryminalistyczna. Poligraf, metody jego wykorzystania oraz przeciwwskazania. Badania porównawcze pisma ręcznego. Przesłuchanie podejrzanego. Cheiloskopia – badanie czerwieni wargowej. Mechanoskopia i traseologia. Balistyka oraz rejestry w niej wykorzystywane. Badania biologiczne, fizykochemiczne i DNA. Fonoskopia, akustyka kryminalistyczna. Kryminalistyka a kryminologia.

  Kryminologia – 20 godzin:
  Badanie przestępczości głównie jako zjawiska społecznego i psychologicznego. Badanie przyczyn przestępstwa oraz sprawców przestępstw i ich osobowości w celu podejmowania działań zmierzających do zapobiegania temu zjawisku. Etiologia przestępczości i patologii, czyli proces poznawania przyczyn i uwarunkowań przestępstwa. Wiktymologia jako nauka o ofierze przestępstwa, jej roli oraz podatności na przestępstwo. Symptomologia przestępczości, czyli analiza zewnętrznych przejawów patologii w życiu społecznym. Metody badawcze na przestrzeni rozwoju kryminologii.

  Podstawy prawa karnego materialnego i prawa karnego procesowego – 30 godzin:
  Zakresy obowiązywania prawa karnego materialnego. Strona przedmiotowa. Strona podmiotowa. Czyny zabronione będące przestępstwami. Kary i środki karne grożące za popełnienie przestępstw. Środki zabezpieczające stosowane w związku z naruszeniem prawa karnego. Zasady odpowiedzialności karnej. Przepisy określające tok postępowania w sprawach karnych, czyli tzw. „proces karny”. Przesłanki wszczęcia postępowania karnego. Formy prowadzenia postępowań przygotowawczych. Postępowanie dowodowe. Merytoryczne zakończenie postępowań przygotowawczych. Zasady sporządzania aktu oskarżenia. Przepisy kodeksu karnego oraz innych wybranych ustaw szczególnych zawierających pozakodeksowe przepisy karne. Kodeks postępowania karnego oraz rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie regulaminu urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

  Policja w systemie organów państwa – 20 godzin:
  Zadania Policji. Struktura państwa, rola i zadania, jakie stoją przed Policją. Uprawnienia Policji. Prawa i obowiązki policjanta, wynikające z roty ślubowania, ustawy o Policji i innych ustaw oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy. Miejsce Policji w systemie organów państwa. Zasady obowiązywania aktów prawnych. Miejsce publikacji aktów prawnych. Początek czasu obowiązywania aktów prawnych. Uprawnienia socjalne policjanta. Uposażenie policjanta i jego struktura oraz inne świadczenia finansowe.

  Psychologia autoprezentacji – 20 godzin:
  Elementy własnego wizerunku. Mechanizmy wpływu społecznego związane z wizerunkiem własnym. Spirala sukcesu wg Eleri Sampson. Wizerunek policjanta widziany w mediach kontra wizerunek pożądany. Wizerunek własny a kultura w policji. Wizerunek rozwinięty. Efekt pierwszego wrażenia. Mowa ciała. Strefy obronne. Kompetencje i wiarygodność, opanowanie. Wykorzystanie strategii środków przekazu dla własnej kariery. Komunikacja interpersonalna, jej rodzaje, elementy składowe, znaczenie w życiu człowieka. Zasady wyrażania informacji w komunikacji niewerbalnej (mowa ciała, zależności przestrzenne). Odczytywanie komunikatów i jasne, czytelnie „wysyłane” własne informacje kanałem niewerbalnym. Składniki komunikacji werbalnej, sposoby jej rozwijania. Precyzyjne wypowiadanie, korzystanie ze znajomości słownych reprezentacji zmysłów. Zasady formułowania konstruktywnej krytyki i wykorzystywanie ich w praktyce. Umiejętność aktywnego słuchania – empatycznego, otwartego i świadomego. Umiejętność posługiwania się parafrazą i pytaniami precyzującymi wypowiedzi. Zasady umożliwiające pełną komunikację; „dopasowanie” werbalne i pozawerbalne, analizę transakcyjną. Trening umiejętności autoprezentacji.

  Wybrane zagadnienia psychologii osobowości – 20 godzin:
  Pojęcie instruktora osobowości. Techniki badania osobowości człowieka. Procesy orientacyjno poznawcze. Charakterystyka procesów umysłowo – kontrolujących. Techniki kształtowania woli, procesy motywacyjne, elementy inteligencji emocjonalnej. Testy psychologiczne ze szczególnym uwzględnieniem testów do Policji. Charakterystyka testów, ich rodzaje oraz konstrukcja. Emocje i uczucia: komponenty emocji, funkcje emocji i nastrojów. Emocje a procesy poznawcze. Ekspresja emocji. Inteligencja emocjonalna. Empatia. Analiza funkcji motywacji, motywacja świadoma i nieświadoma. Motywacja homeostatyczna i heterostatyczna. Motywacja poznawcza i hubrystyczna. Teorie motywacji oraz diagnoza motywacji. Współczesne teorie osobowości: relacja z obiektem. Psychoanaliza ego. Osobowość interakcyjna; B. Bettelhaim, V Frankl. Człowiek intencjonalny. Teoria dezintegracji pozytywnej.

  Funkcjonowanie administracji publicznej – 20 godzin:
  Tło historyczne administracji publicznej. Prawa człowieka oraz obowiązkami obywatela. Zasady funkcjonowania organów kontroli państwowej. Pozycja i zasady działania organów ścigania. Rola organów administracji publicznej w oparciu o stosowne przepisy prawa. Analiza m.in. Konstytucji RP oraz Ustawy o Policji. Podstawowe problemy i modele rozwiązań z dziedziny administracji państwowej we współczesnym świecie, w Polsce oraz poza jej granicami.

  Przygotowanie do testu sprawnościowego – 6 godzin:
  Kryteria egzaminów sprawnościowych do policji. Prezentacja właściwych technik przy pokonywaniu toru przeszkód w celu osiągnięcia jak najlepszego czasu, a tym samym uzyskaniu jak największej liczby punktów potrzebnych do zaliczenia testu. Zajęcia zostaną przeprowadzone przez specjalistów wychowania fizycznego na profesjonalnym torze przeszkód.

  Psychologia negocjacji i rozwiązywania konfliktów – 20 godzin:
  Style i kierunki negocjacyjne. Zasady i techniki negocjacji. Dopasowanie werbalne i niewerbalne. Metody psychomanipulacji w negocjacjach. Elementy wpływu społecznego jako element negocjacji. Studenci poznają możliwą do zastosowania, metodę negocjowania sporów prywatnych i zawodowych, czyli jak „ nie dać się podejść i jednocześnie nie być przykrym ”. Prezentacja narzędzi wpływu społecznego w celu ustalenia prawidłowości rządzących uleganiem cudzemu wpływowi. Sześć najważniejszych kategorii spośród technik wywierania wpływu – wzajemności, konsekwencji, społecznego dowodu słuszności, lubienia, autorytetu i niedostępności. Automatyczne i bezrefleksyjne uleganie innym przez poddanych ich działaniu ludzi.

  Seminarium dyplomowe – 8 godzin:
  Przygotowanie pracy dyplomowej w formie pisemnego opracowania.

  Taktyka zwalczania przestępczości – 20 godzin:
  Teoretyczne podstawy kryminalistyczne. Prowadzenie w warstwie operacyjnej śledztwa lub dochodzenia. Przepisy procedury karnej w tym zakresie. Pozostałe przepisy (np. Ustawa o Policji), w tym niższego rzędu i różnego rodzaju in-strukcje policyjne. Zalecenia nauki. Praktyka organów ścigania. Regulacje prawne, mające wpływ na przebieg procesu karnego i działanie organów procesowych. Akty normatywne rangi ustawowej, np. dotyczące ochrony informacji niejawnych, statystyki publicznej czy też Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych.

  Teoria i praktyka pracy wykrywczej – 26 godzin:
  Metody oraz formy stosowane przez policję. Cele prewencyjne i wykrywcze. Przepisy ustawy o Policji i przepisy wykonawcze m. in. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8.02.2005 r. w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień Policji oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. Wybrane formy pracy operacyjnej. Pojęcie wersji kryminalistycznych. Sposoby tworzenia wersji kryminalistycznych. Ofensywne metody pracy operacyjnej. Zakup kontrolowany. Przesyłka niejawnie nadzorowana. Udział „policjantów pod przykryciem” w głośnych sprawach kryminalnych.

  Wiedza o Polsce i świecie współczesnym – 20 godzin:
  Zagadnienia związane z wiedzą o społeczeństwie. Historia współczesna Polski. Problematyka ustrojowa. Współczesne instytucje państw industrialnych. Organizacje międzynarodowe. Zasady funkcjonowania organizacji międzynarodowych. Zwalczanie zagrożeń destabilizujących system międzynarodowego ładu. Współdziałanie państw w celu nieproliferacji broni jądrowej. Przestępczość zorganizowana. Handel ludźmi. Nielegalny handel bronią. Przestępczość nuklearna. Terroryzm, jego podział i rozwój historyczny. Globalizm oraz antyglobaliści. Najważniejsze konflikty zbrojne XX i XXI wieku.

  WARUNKI PRZYJĘCIA:
  1.    O przyjęcie na studia podyplomowe „Kryminalistyka i metody zwalczanie przestępczości” mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe.
  2.    Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  3.    Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
  4.    Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów:
  •    oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  •    wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy – możliwość pobrania w wersji elektronicznej pod adresem: http://www.wsb.net.pl/postgraduate-recruitment.php (formularz dostępny także w sekretariacie studiów podyplomowych),
  •    podanie do Rektora o przyjęcie na studia podyplomowe – możliwość pobrania w wersji elektronicznej pod adresem: http://www.wsb.net.pl/postgraduate-recruitment.php (formularz dostępny także w sekretariacie studiów podyplomowych),
  •    2 fotografie o wymiarze 37x52 bez nakrycia głowy, na jasnym tle,
  •    2 koperty ze znaczkami zaadresowane do siebie

Inne informacje związane z Kryminologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |