Home > Podyplomowe > Marketing Strategiczny > Zaoczne > Poznań > Studia Podyplomowe - Zwycięskie strategie marketingowe i sprzedatowe - Poznań - Wielkopolskie

Studia Podyplomowe - Zwycięskie strategie marketingowe i sprzedatowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Zwycięskie strategie marketingowe i sprzedatowe - Zaoczne - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  Proponowany kierunek studiów podyplomowych pozwoli zapoznać się z najnowocześniejszymi podejściami stosowanymi w opracowaniu strategii produktu (marki) i firmy na rynku oraz nabyć praktycznych umiejętności kreowania strategii marketingowych, promocyjnych i sprzedażowych stanowiących najważniejszą i decydującą o powodzeniu rynkowym część ogólnej strategii firmy. W szczególności studia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do podejmowanie praktycznych decyzji służących budowie zwycięskich strategii rozwoju nowych kategorii produktowych, wprowadzenia produktu na rynek, budowie wizerunku marki, radzenia sobie ze strategiami konkurentów, budowy kanału dystrybucji, sieci sprzedaży, strategii sprzedaży oraz porozumienia i współpracy z agencjami reklamowymi i PR. Bezwzględna walka rynkowa, w której uczestniczą firmy wymaga opanowania szeregu specjalistycznych kompetencji pozwalających pozycjonować i kreować produkt (markę), odróżnić go od produktów (marek) konkurencyjnych oraz odpowiednio go wypromować i sprzedawać. Ogólna wiedza marketingowa jest niewystarczająca dla podejmowania wyzwań współczesnego rynku. Mówiąc eufemistycznie „rynek poszukuje specjalistów”. W szczególności szefom firm, menedżerom marki (brand manager), menedżerom produktu (product manager), menedżerom sprzedaży (sales manager) potrzebne są – podobnie jak dawniej strategom wojskowym – kompetencje strategiczne. W tym kierunku rozwijane są najnowsze trendy myślenia marketingowego przez czołowych teoretyków i guru marketingu takich jak: Jack Trout, Al Rise, Philip Kotler i innych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kierunek tych studiów szczególnie polecamy praktykom gospodarczym posiadającym ukończone studia wyższe (także licencjat) w szczególności zajmujących stanowiska: szefa lub właściciela firmy, dyrektora zarządzającego, dyrektora marketingu, dyrektora sprzedaży, menedżera marki, menedżera produktu, menedżera sprzedaży, menedżera marketingu oraz osobom starającym się o takie stanowiska. Studia polecamy zarówno dla osób pracujących już w firmach komercyjnych jak również w instytucjach non profit (które również zmagają się ze zdobyciem odpowiedniej pozycji rynkowej) a także osobom pragnącym założyć oraz prowadzić swoją własną firmę.
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe: Zwycięskie strategie marketingowe i sprzedaťowe

  KADRA DYDAKTYCZNA:

  Zajęcia prowadzić będą wysokiej klasy specjaliści z zakresu teorii i praktyki strategii marketingowej, strategii marki, strategii sprzedażowych wywodzący się spośród nauczycieli akademickich: Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu, firm konsultingowych, agencji reklamowych oraz praktycy gospodarczy z wybranych firm, którzy odnieśli sukces na rynku.
  KORZYŚCI ZE STUDIÓW:
  Ukończenie studiów daje - unikalne jak dotychczas na rynku edukacyjnym - praktyczne umiejętności strategiczne polegające na ocenie pozycji firmy i kreacji produktów (marek) na rynku. Studia stanowią podstawę do samodzielnego przygotowania koncepcji zwycięskich strategii marketingowej produktu (marki), firmy w oparciu o najnowsze koncepcje największych luminarzy marketingu i wybitnych praktyków poparte szczegółową analizą warsztatową około 100 przypadków zastosowania tych koncepcji w praktyce firm zachodnich i polskich. Studia pozwalają nabyć umiejętności, które pozwolą z powodzeniem zajmować najwyższe stanowiska kierownicze w firmie. Zdobyta w czasie studiów wiedza i umiejętności zapewnią poczucie pewności działania w biznesie, które absolwenci będą mogli z mocnym przekonaniem wyrazić słowami „wiem jak to zro-bić”.

  SZCZEGÓŁOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA:
  Badania rynkowe konkurencji i klientów – 10 godzin:

  Typy badań marketingowych. Dobór próby do badań bezpośrednich. Zdobywanie informacji o konkurentach. Techniki badań bezpośrednich. Zasady budowy kwestionariusza w badaniach klientów. Zastosowanie bunchmarkingu. Wykorzystanie badań do celów strategicznych. Wykorzystanie metod statystycznych w badaniach. Interpretacja wyników badań. Współpraca z agencją badawczą.

  Podstawy marketingu strategicznego –14 godzin:
  Pojęcie marketingu i marketingu strategicznego. Prawa marketingu. Główne nurty rozwoju marketingu. Szkoły marketingu strategicznego. Planowanie strategiczne a marketing strategiczny. Strategia konkurencji. Analiza pozycjonowania, Analiza segmentacyjna. Koncepcja namingu. Koncepcje behawioralne.

  Strategie marketingowe i zarządzanie marką – 30 godzin:
  Elementy strategii marketingowej. Pozycjonowanie i repozycjonowanie. Typy strategii marketingowych. Produkt a marka. Typy marek. Cykl życia produktu a cykl życia marki. Cechy dobrej marki. Audyt strategii marketingowej. Czynniki wpływające na wybór strategii marketingowej. Potencjał strategii marketingowej. Strategie cenowe. Strategie naśladowcze. Strategie wyróżnikowe. Strategie nowych kategorii produktowych. Strategie wejścia na rynek. Obrona przed strategiami naśladowczymi konkurentów. Typy wyróżników. Typy wyróżników atrybutowych. Wyróżniki atrybutowe a innowacje. Typy wyróżników społeczno-rynkowych. Połączenia różnych typów strategii. Strategie produktów hybrydowych. Rola i typy pogrążaczy i zagnieżdzaczy marki. Scenariusze strategii marketingowych. Rozwój wyróżników w strukturze firmy. Przykłady strategii marketingowych.

  Strategie rynkowe – 16 godzin:
  Misja i wizja. Analiza rynkowa konkurentów. Analiza luki strategicznej. Wybór branż i sektorów. Rynki powiązane technologicznie. Typy strategii rynkowych. Decyzji na etapie spadku udziałów rynkowych. Analiza i wybór typu portfela produktowego. Wybór typu strategii rynków geograficznych a globalizacja. Wybór rynku i branży dla dużej i małej firmy. Pozycjonowanie marki firmy. Strategia rynkowa a strategia kapitałowa. Restrukturyzacja a strategia rynkowa. Strategia rynkowa a strategia marketingowa. Przykłady strategii rynkowych.

  Strategie sprzedażowe –20 godzin:
  Zarządzanie sprzedażą. Elementy strategii sprzedaży. Strategia sprzedaży a techniki sprzedaży. Orientacje sprzedażowe. Typy strategii sprzedażowych. Strategie rozmów sprzedażowych. Strategie obsługi klientów dotychczasowych (obecnych). Regionalne różnicowanie strategii sprzedażowych. Strategia sprzedaży a lejek sprzedażowy. Rozpoznanie klientów potencjalnych. Bazy klientów obecnych i potencjalnych. Określanie zadań sprzedażowych na podstawie strategii rynkowej. Programowanie kanałów sprzedażowych a strategie dystrybucyjne. Franczyza jako kanał sprzedażowy. Wybór lokalizacji punktów sprzedażowych. Elektroniczne kanały sprzedażowe. Scenariusz strategii sprzedażowej. Przykłady strategii sprzedażowych.

  Zarządzanie projektami – 16 godzin:
  Określenie celów zespołu projektowego. Dobór członków zespołu. Inicjacja projektu. Rozwiązywanie konfliktów i sytuacji kryzysowych. Kierowanie projektami z branży IT. Zarządzanie oporem wobec zmian. Prawne aspekty realizacji projektu. Metody, metodyki i narzędzia w kierowaniu projektami. Model innowacji w firmie. Projekty ukierunkowane na innowacje. Zasady analizowania studium przypadku.

  Identyfikacja wizualna firmy – 10 godzin:
  Systemy identyfikacji. Identyfikacja wizualna. Public relations firmy. Zasady zarządzania wizerunkiem. Wizerunek firmy w Internecie. Etapy projektowania tożsamości firmy, marki. Strategie corporate identity. Narzędzia public relations.

  Plan marketingowy – 16 godzin:
  Plan marketingowy a strategia marketingowa i inne strategie. Elementy planu marketingowego. Typy i struktura zadań w planie marketingowym. Zadania planu wynikają ze scenariuszy strategii. Kluczowe zadania planu a rozwój wyróżników i cech dominujących produktów (marek). Zakres merytoryczny planu marketingowego. Finansowe aspekty planu marketingowego. Najpoważniejsze błędy w planowaniu marketingowym. Odpowiedzialność i kontrola realizacji planu. Strategiczna karta wyników jako narzędzie wdrażania strategii.

  Programy lojalnościowe – 10 godzin:
  Pojecie lojalności w biznesie. Lojalność klientów i lojalność podmiotów. Zasady budowy lojalności klientów. Rola kształtowania emocji w procesie budowy lojalności klientów. Budowanie lojalności klientów na poszczególnych etapach budowania marki. Typy lojalności a typy programów lojalnościowych. Programy lojalnościowe a programy troski o klienta. Przykłady programów lojalnościowych.

  Seminarium dyplomowe – 10 godzin:
  Przygotowanie pracy dyplomowej w formie pisemnego opracowania.

  Strategie promocyjne – 20 godzin:
  Określenie celów kampanii promocyjnej. Elementy strategii promocyjnej. Przekładanie strategii marketingowej na strategię promocyjną. Strategia a techniki reklamowe. Wybór sposobów komunikowania z grupą docelową. Wybór nośników promocyjnych. Rola PR w promocji produktu i marki. Uwzględnianie stylu życia klientów w przekazie promocyjnym. Wiarygodność reklamy a jej znaczenie. Rola hasła promocyjnego, sloganu reklamowego. Rola designu i namingu w strategii promocyjnej. Typy strategii promocyjnych. Określanie budżetu promocyjnego. Techniki i chwyty reklamowe. Scenariusze strategii promocyjnych. Opracowanie brief-u dla agencji reklamowej i PR. Współpraca z agencjami reklamowymi i PR.

  Technologie informatyczne w zarządzaniu firmą – 20 godzin:
  Zastosowania i projektowanie systemów klasy SAP ERP. Idea CRM. Przygotowanie i zarządzanie systemem klasy CRM. Elektroniczna obsługa dokumentów DMS. Zarządzanie łańcuchem dostaw. Zarządzanie treścią serwisu internetowego CSM. Strategiczna karta wyników jako narzędzie wdrażania strategii. Wdrażanie i efektywność strategicznej karta wyników. Przykłady zastosowań strategicznej karty wyników.

  Warsztaty strategiczne (gry strategiczne) – 18 godzin:
  Projektowanie strategii rynkowej dla firmy. Kreowanie strategii marketingowej dla wybranych produktów. Projektowanie strategii wejścia na rynek dla produktu nowej kategorii. Kreowanie strategii promocji dla produktu wychodzącego ze strategii naśladowczej. Opracowanie planu marketingowego na podstawie uprzednio opracowanych strategii.

  WARUNKI PRZYJĘCIA:
  1.    O przyjęcie na studia podyplomowe „Zwycięskie strategie marketingowe i sprzedażowe” mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe.
  2.    Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  3.    Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
  4.    Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów:
  •    oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  •    wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy – możliwość pobrania w wersji elektronicznej pod adresem: http://www.wsb.net.pl/postgraduate-recruitment.php (formularz dostępny także w sekretariacie studiów podyplomowych),
  •    podanie do Rektora o przyjęcie na studia podyplomowe – możliwość pobrania w wersji elektronicznej pod adresem: http://www.wsb.net.pl/postgraduate-recruitment.php (formularz dostępny także w sekretariacie studiów podyplomowych),
  •    2 fotografie o wymiarze 37x52 bez nakrycia głowy, na jasnym tle,
  •    2 koperty ze znaczkami zaadresowane do siebie

Inne informacje związane z Marketing Strategiczny

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |