Home > Podyplomowe > Kierowanie Projektami > Zaoczne > Warszawa > Studia Podyplomowe - Przygotowanie i Realizacja Projektów w Ramach Funduszy Strukturalnych Unii europejskich w Polsce - Warszawa - Mazowieckie

Studia Podyplomowe - Przygotowanie i Realizacja Projektów w Ramach Funduszy Strukturalnych Unii europejskich w Polsce - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSHiP-Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Przygotowanie i Realizacja Projektów w Ramach Funduszy Strukturalnych Unii europejskich w Polsce - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  CEL STUDIÓW Studia podyplomowe w zakresie przygotowania i realizacji projektów ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej mają za cel nabycie przez słuchaczy praktycznej znajomości (umiejętności) metod i form wykorzystywania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Słuchacze w ramach studium zostaną zaznajomieni z prawnymi i instytucjonalnymi podstawami polityki strukturalnej oraz z zagadnieniami które będą mogły być wykorzystane bezpośrednio w praktyce działalności gospodarczej. Nowoczesność i atrakcyjność studium przejawia się w tym, że w prezentacji zagadnień wykorzystuje się liczne przykłady projektów już zrealizowanych bądź będących w trakcie realizacji, tak na terytorium Polski jak i w krajach Unii Europejskiej.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  ADRESACI STUDIÓW * Studia przeznaczone są dla: absolwentów studiów wyższych, pragnących uzyskać nowe kwalifikacje w jednym z najbardziej rozwojowych i perspektywicznych sektorów działalności gospodarczej w Polsce; * osób fizycznych lub prawnych ubiegających się o uzyskanie środków pomocowych z funduszy strukturalnych dla potrzeb własnych, określonej firmy lub instytucji bądź też w celu prowadzenia działalności doradczej (eksperckiej). O przyjęcie na Studia Podyplomowe i MBA mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych magisterskich, licencjackich lub inżynierskich. Wyjątkiem od tej zasady są studenci ostatniego roku studiów (licencjackich, magisterskich lub zawodowych), którzy również mogą ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe. W takich przypadkach świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zostanie im wydane z chwilą przedstawienia dyplomu ukończenia studiów (magisterskich, licencjackich, zawodowych). Przy zapisie na studia MBA dodatkowo jest wymagane minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów i dokonanie opłaty. Słuchacze studiów jednosemestralnych dokonują opłaty jednorazowej, w przypadku studiów obejmujących większą liczbę semestrów przy zapisie wnoszą opłatę minimum za pierwszy semestr. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Szczegółowe informacje
  RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA PROJEKTÓW W RAMACH FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ W POLSCE

  Tematyka zajęć
  Przedmioty realizowane w I semestrze:
  Prawne i instytucjonalne podstawy polityki strukturalnej Unii Europejskiej
  Instytucje Unii Europejskiej i ich uprawnienia
  Procesy podejmowania decyzji w Unii Europejskiej
  Finanse Unii Europejskiej
  Polityka spójności UE i instrumenty jej realizacji - Programy i inicjatywy wspólnotowe
  Mechanizmy finansowe EOG
  Przygotowanie i realizacja projektów dla potrzeb małychi średnich przedsiębiorstw
  Polityka wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w UE i w Polsce
  Organizacja form pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
  Dotychczasowe formy wspierania małych i średnich przedsiębiorstw ze środków strukturalnych w Polsce
  Sektorowe programy operacyjne jako źródło finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
  PHARE 2002 (2003) jako instrument wspierania wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw - środki i procedury
  Procedura i dokumentacja dotycząca przygotowywania wniosków
  Przedmioty realizowane w II semestrze:
  Przygotowanie i realizacja projektów dla potrzeb sektora rolnego
  Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej po Traktacie z Maastricht
  Zasadnicze akty prawne obowiązujące w ramach sektora rolnego w Unii Europejskiej i w Polsce
  Analiza skutków finansowych integracji Polski z Unią Europejską dla sektora rolnego w Polsce
  Charakterystyka organizacji branżowych rynków rolnych w Unii Europejskiej i w Polsce
  Programy pomocowe Unii Europejskiej dla sektora rolnego w Polsce - realizacja
  Przygotowanie podmiotów gospodarczych i rolnych do pozyskiwania środków pomocowych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
  Metodologia przygotowywania wniosków o przyznanie funduszy strukturalnych przez osoby fizyczne i prawne
  Przygotowanie i realizacja projektów dla potrzeb sektora samorządowo - administracyjnego
  Rola podmiotów lokalnych i regionalnych w realizacji polityki strukturalnej Unii Europejskiej
  Praktyczne aspekty realizacji projektów inwestycyjnych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego
  Montaż i wykorzystanie Partnerstwa Publiczno - Prywatnego w kontekście ubiegania się o środki z funduszy strukturalnych
  Metodologia przygotowania wniosków o przyznanie dotacji z funduszy strukturalnych przez samorząd terytorialny

  Program obejmuje 194 godzin zajęć dydaktycznych, na które składają się: wykłady, konwersatoria, seminaria oraz ćwiczenia.

  ORGANIZACJA ZAJĘĆ
  Studium trwa 2 semestry. Zajęcia odbywać się będą 2 razy w miesiącu w siedzibie Uczelni.

  SPOSÓB UKOŃCZENIA STUDIÓW
  Warunkiem zaliczenia jest pozytywnie zdany egzamin z przedmiotów wchodzących w zakres kształcenia oraz przedstawienie projektu wniosku o pozyskanie środków z funduszy pomocowych UE sporządzonego podczas warsztatów lub ćwiczeń. Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym.

  KADRA
  Kadra dydaktyczna to wysokiej klasy specjaliści o dużym doświadczeniu praktycznym krajowym i zagranicznym. Znajomość problematyki pozyskiwania i wykorzystywania funduszy strukturalnych oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe i szkoleniowe pozwoliło na zaproponowanie nowoczesnego programu nauczania opartego na obowiązujących standardach Unii Europejskiej. Wykładowcami są pracownicy i eksperci takich instytucji jak: SGH w Warszawie, Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Urzędów Marszałkowskich, firm doradczych oraz consultingowych.

Inne informacje związane z Kierowanie Projektami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |