Home > Studia I Stopnia > Komunikacja Społeczna > Zaoczne > Sosnowiec > Studia Podyplomowe - Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - Sosnowiec - Śląskie

Studia Podyplomowe - Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Humanitas

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - Zaoczne - Sosnowiec - Śląskie

 • Cele
  Studia I stopnia (zawodowe) w systemie niestacjonarnym (zaocznym) na kierunku dziennikarstwo obejmują 1865 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 620 godzin wykładów. Zajęcia odbywają się w weekendy. Termin zjazdów i szczegółowy plan zajęć podawane są do wiadomości studentów z odpowiednim wyprzedzeniem, co umożliwia zaplanowanie nauki i przygotowanie się do ćwiczeń i wykładów. Zajęcia ze studentami prowadzą politolodzy, prasoznawcy, filolodzy, socjolodzy i prawnicy z najbardziej renomowanych ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. Wśród nauczycieli akademickich Instytutu Dziennikarstwa WSH są także czynni zawodowo dziennikarze z mediów ogólnopolskich i regionalnych, rzecznicy prasowi, specjaliści ds. reklamy, Public Relations, marketingu politycznego Na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna kształcimy w ramach następujących specjalności: * Dziennikarstwo prasowe * Dziennikarstwo radiowe i telewizyjne * Komunikacja społeczna Absolwent studiów zawodowych kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna będzie posiadał rozległą wiedzę z zakresu socjologii, psychologii społecznej, politologii i medioznawstwa, a w szczególności teorii komunikowania, systemów medialnych w Polsce i na świecie, teorii form i gatunków dziennikarskich, teorii kultury, teorii opinii publicznej, metod i technik badań mediów, ekonomiki mediów i Public Relations. Wiedza absolwentów kierunku wzbogacona będzie o znajomość historii prasy, radia i telewizji, prawa prasowego i autorskiego, metod perswazji, zasad funkcjonowania mediów lokalnych, regionalnych i środowiskowych. Ponadto w trakcie studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna student przyswoi sobie wiedzę z zakresu kultury języka, retoryki i ortofonii, którą będzie potrafił wykorzystać w swojej zawodowej praktyce. Wykładowcy prowadzący zajęcia w ramach kierunku położą szczególny nacisk na kwestie etyki w mediach i kondycji etycznej współczesnej prasy, tak by nie tylko przekazywać słuchaczom wiedzę, ale także kształtować ich postawy, zwracać uwagę na wartości, które winny leżeć u podstaw pracy dziennikarza. Plan studiów umożliwi nabycie wiedzy na temat kulturowych, politycznych, społecznych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania mediów, pozwoli ukształtować umiejętność analizowania i opisywania językiem prasowym problemów społeczno-politycznych współczesności. Istotnym zagadnieniem poruszanym w trakcie nauki na studiach dziennikarskich będzie analiza funkcji współczesnych mediów, ich roli w kształtowaniu opinii publicznej, socjalizowaniu czy edukowaniu. Studenci zapoznają się ze specyfiką pracy w mediach a także tzw. zawodach „okołomedialnych” (rzecznik prasowy, specjalista ds. PR, wydawca).
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  W zakresie specjalności dziennikarstwo prasowe nacisk położony będzie na kwestie:

      • zasad i modeli funkcjonowania prasy w Polsce i na świecie (tradycja i współczesność),
      • form i gatunków dziennikarskich w mediach drukowanych,
      • specyfiki pracy w redakcji pasowej i organizacji pracy redakcji,
      • społecznej roli i odpowiedzialności dziennikarza,
      • dokumentacji prasowej,
      • zasad funkcjonowania agencji prasowych, zasad pracy z serwisem informacyjnym.

  Ponadto studenci tej specjalności zapoznani zostaną z zasadami redakcji, adjustacji i korekty tekstów prasowych, składu i łamania tekstów, podstaw projektowania graficznego i fotografii prasowej.

  W zakresie specjalności dziennikarstwo radiowo-telewizyjne nacisk położony będzie na kwestie:

      • zasad i modeli funkcjonowania mediów elektronicznych w Polsce i Unii Europejskiej,
      • zasad polityki audiowizualnej Unii Europejskiej,
      • gatunków dziennikarskich w radiu i telewizji oraz ich specyfiki,
      • form i metod pracy w redakcji radiowej i telewizyjnej,
      • zasad realizacji obrazu i dźwięku,
      • autoprezentacji, kreowania wizerunku,
      • miejsca tzw. „nowych mediów” w systemie komunikowania.

  W zakresie specjalności komunikacja społeczna nacisk położony będzie na kwestie:

      • komunikowania społecznego i komunikowania politycznego w teorii i praktyce,
      • związków i wzajemnych relacji pomiędzy mediami i polityką,
      • technik negocjacyjnych,
      • analizy rynków wyborczych,
      • Public Relations i kreowania wizerunku,
      • historii propagandy i zasad komunikowania perswazyjnego,
      • teorii i praktyki reklamy, stylistyki przekazu reklamowego i języka reklamy,
      • marketingu w działalności wydawniczej,
      • technik i metod badania rynku mediów.

Inne informacje związane z Komunikacja Społeczna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |