Studia Podyplomowe - Coaching - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Coaching - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Szczegółowe informacje
  Studia podyplomowe “Coaching” obejmują zagadnienia niezbędne  do pełnienia roli coacha działającego w obszarze coachingu indywidualnego: osobistego i zawodowego oraz coachingu zespołowego. Coaching to działalność praktyczna i praktyczna jest orientacja tego programu kształcenia. Został on przygotowany w oparciu o wieloletnie doświadczenia jego autorów w praktykowaniu coachingu, jak również w organizowaniu i prowadzeniu studiów podyplomowych. Zajęcia są prowadzone metodami warsztatowymi.

  Dzięki aktywnemu uczestniczeniu w zajęciach słuchacze poznają zarówno  teoretyczny jak i praktyczny wymiar pracy coacha. Rozszerzą swoją wiedzę z zakresu psychologicznych podstaw coachingu i ciągłego rozwoju ludzi. Rozwiną umiejętności budowania bliskich i trwałych relacji z klientami, pracy z ich wartościami i przekonaniami, formułowania celów i tworzenia planów, wzmacniania motywacji, oraz poszukiwania nowych metod działania i rozwiązywania problemów wymagających kreatywności. Będą przygotowani i wdrożeni do stosowania zasad biznesowych w oparciu o wartości etyczne.

  Celem programu studiów jest przygotowanie słuchaczy do systematycznego i efektywnego praktykowania coachingu zgodnie ze standardami ICF (International Coach Federation).

  Studia podyplomowe dla coachów:
  • Obejmują dwa semestry nauki w systemie zaocznym realizowanej w ciągu 200 godzin dydaktycznych
  • Składają  się z czterech bloków tematycznych, w tym blok, podczas którego słuchacze będą prowadzić sesje coachingowe
  • Prowadzone są w Wyższej Szkole Europejskiej  im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, a jedna dwudniowa sesja organizowana jest w trybie sesji wyjazdowej
  Atuty kierunku:
  • Program oparty jest na spójnych i sprawdzonych założeniach oraz dobrze określonych ramach koncepcyjnych. Jego autorstwo i opieka merytoryczna należy do GT Mentor ( www.gtmentor.pl ).
  • Program ma charakter transformacyjny (w opozycji do informacyjnego) -  przewidujemy inspirację, rozwój i zmianę osobistą uczestników.
  • Program umożliwia opanowanie i przećwiczenie prowadzenia coachingu zespołowego, jako wyjątkowej i dopiero zdobywającej popularność formy pracy coacha.
  • W zakresie metod prowadzenia zajęć nacisk położony jest na zróżnicowanie form pracy ze słuchaczami oraz ich jak najdalej idącą aktywizację.
  • Słuchacze otrzymują obszerne materiały dydaktyczne oraz wskazówki bibliograficzne pozwalające utrwalić i rozszerzyć tematykę zajęć akademickich.
  • Liczebność grup jest optymalizowana do rodzaju zajęć i wymagań podejmowanej aktywności.
  • Kadra dydaktyczna składa się z wykształconych i doświadczonych coachów z międzynarodowymi certyfikatami, a dobra praktyka coachingu wzbogacona jest wiedzą i dużą dozą refleksji.   
  • Słuchacze stają się uczestnikami dociekającej wspólnoty ludzi uczących się i rozwijających swoje talenty, a także członkami sieci społecznej ludzi praktykujących coaching.
  • Poza uczestniczeniem w zajęciach rozwijających kompetencje coacha, słuchacze mogą wielokrotnie korzystać z dobrodziejstw coachingu wcielając się w rolę klienta.
  • Absolwenci studiów otrzymują dyplom nowoczesnej i mającej wysokie notowania Uczelni, która jako pierwsza polska szkoła wyższa rozpoczęła kształcenie coachów. 
  Profil słuchacza
  Zasadniczym celem coachingu jest czynienie świata lepszym poprzez: rozwijanie ludzi, doskonalenie organizacji, wyłanianie i wspieranie liderów, inicjowanie i doprowadzanie do końca wartościowych przedsięwzięć.

  Studia te dedykowane są ludziom o takich właśnie motywacjach. Są ofertą dla osób pragnących poznać metody pracy coacha i rozwinąć swoje kompetencje w tym zakresie. Skierowane są zarówno do tych, którzy są zainteresowani traktowaniem coachingu jako swego zawodu, jak i tych, którzy chcą o coaching poszerzyć swoją obecną praktykę zawodową oraz do osób które będą wykorzystywać coaching w budowaniu uczącej się organizacji (Learning Organisation).

  Jest to zatem oferta dla:
  • Coachów - praktyków oraz osób aspirujących do takiej roli
  • Trenerów i konsultantów
  • Doradców zawodowych
  • Menedżerów i liderów zainteresowanych rozwojem swoich podwładnych
  • Specjalistów i ekspertów różnych specjalności zainteresowanych dzieleniem się swoimi kompetencjami
  • Osób odpowiedzialnych w organizacjach za rozwój innych ludzi (menedżerowie szkoleń, specjaliści w zakresie rozwoju zawodowego, pracownicy działów personalnych).
  Pożądane charakterystyki psychologiczne i społeczne kandydatów to:
  • Otwartość na nowe i zróżnicowane doświadczenia
  • Motywacja do ciągłego rozwoju zawodowego
  • Umiejętność współpracy w różnych konfiguracjach i warunkach
  • Ciekawość poznawcza i gotowość do uczenia się
  • Poczucie humoru
  • Nieuprzedzony i przyjazny stosunek do ludzi
  • Entuzjazm i optymizm
  Warunkiem rozpoczęcia studiów jest pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest wyłonienie osób o wyżej wymienionych charakterystykach.

  Czas trwania studiów, organizacja i forma zajęć:
  Studia trwają dwa semestry i obejmują 200 godzin zajęć.

  Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.
  Jeden ze zjazdów odbywa się w formie wyjazdowej.
  • Rozmowa kwalifikacyjna:
  W procesie rekrutacyjnym przewidziany jest udział kandydatów w rozmowie kwalifikacyjnej.
  •  Sposób sprawdzania efektów nauczania:
  Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:
  • Aktywny udział w zajęciach, ćwiczeniach i pracach indywidualnych oraz grupowych. 
  • Zaliczenie poszczególnych przedmiotów poprzez wykonywanie zadań domowych
   (prac  zaliczeniowych) w uzgodnionych z prowadzącymi terminach. 
  • Zdanie egzaminu końcowego, który będzie się składał z części teoretycznej (ocena nabytej podczas studiów wiedzy) i praktycznej (ocena sposobu przeprowadzenia sesji coachingowej).  
  Program studiów:
   
  Blok I - Organizowanie i prowadzenie coachingu - 24 godziny
  • Sylwetka i kompetencje coacha
  • Typy i rodzaje coachingu: indywidualny i zespołowy, osobisty i zawodowy
  • Zastosowanie coachingu w organizacjach
  • Strategia prowadzenia rynkowej działalności coacha
  • Etyka zawodowa coacha
  • Rozwój zawodowy coacha
  Blok II - Metody pracy coacha - 80 godzin
  • Budowanie relacji i zawieranie kontraktu coachingowego
  • Praca z wartościami i przekonaniami
  • Uzgadnianie celów coachingu
  • Wykorzystywanie pytań w procesie coachingu
  • Udzielanie informacji zwrotnej
  • Planowanie działań
  • Techniki twórczego myślenia i rozwiązywania problemów
  • Wzmacnianie motywacji
  • Zadania coachingowe
  • Instrumentarium coacha: skale, testy, kwestionariusze 
  Blok III – Psychologia w praktyce coachingu - 36 godzin
  • Poznawcze funkcjonowanie człowieka
  • Dynamika grup i zespołów
  • Psychologia zmiany osobistej i rozwoju
  • Programowanie neurolingwistyczne (NLP)
  Blok IV – Praktyka sesji coachingu - 52 godziny

  Podczas zajęć w ramach bloku 4 słuchacze będą prowadzić sesje coachingowe, uczestniczyć w nich i nabywać realnych, zróżnicowanych doświadczeń w pracy coacha.
  • Praktyka sesji coachingu: coaching indywidualny osobisty
  • Praktyka sesji coachingu: coaching indywidualny zawodowy
  • Praktyka sesji coachingu: coaching zespołowy

Inne informacje związane z coaching

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |