Studia I Stopnia (inżynierskie) - Ochrona Środowiska - Specjalność Zarządzanie w Ochronie Środowiska

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia (inżynierskie) - Ochrona Środowiska - Specjalność Zarządzanie w Ochronie Środowiska - W ciągu tygodnia - Radom - Mazowieckie

 • Praktyki
  Studia kończą się nadaniem absolwentowi tytułu inżyniera ochrony środowiska w wybranej specjalności. Dyplomy te są uznawane na równi z dyplomami uczelni państwowych i uprawniają do kontynuacji studiów na poziomie magisterskim w Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu i innych uczelniach w całym kraju.
  Dla wszystkich specjalności pierwsze dwa semestry są wspólne. Plany i programy semestrów III-VII są zróżnicowane, w zależności od wybranej specjalności. Szczegółowe programy studiów i treści nauczania przedmiotów są zawarte w obszernych dokumentach zatwierdzonych przez Senat i Ministerstwo.
 • Szczegółowe informacje
  Zarządzanie w ochronie środowiska
  W ramach tej specjalności kształceni są głównie specjaliści od kształtowania polityki w ochronie środowiska – tak na szczeblu zakładowym, samorządowym, jak i krajowym.

  Absolwenci znajdują zatrudnienie głównie
  w administracjach gmin i regionów. Są też zatrudniani w jednostkach organizacyjnych zajmujących się ochroną środowiska w zakładach przemysłowych i w dużych obiektach usługowych.

  Kwalifikacje absolwenta

  Kwalifikacje absolwenta studiów I stopnia na kierunku ochrona środowiska jest w specjalności zarządzanie w ochronie środowiska wzbogacona o wiedzę z zakresu sprawnego i efektywnego działania podmiotów uczestniczących w procesie zarządzania, na różnych jego poziomach. Podstawą jest gruntowne poznanie zagadnień zarządzania środowiskowego, jego form, warunków skuteczności i sposobów wykonywania. Problematyka ta rozwijana jest na poziomie przedsiębiorstwa, koncentrując się na zagadnieniach sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa i efektywnego osiągania założonych celów. Służy temu poznawanie technik organizatorskich i metod zarządzania przedsiębiorstwem, a także zagadnień planowania działalności przedsiębiorstwa, jego finansów i sposobów prowadzenia rachunkowości.

  Absolwent tej specjalności jest przygotowany do zarządzania zasobami ludzkimi, zna zasady i formy organizacji zespołów ludzkich oraz sposoby kierowania nimi. Potrafi sformułować cele ich działania, określić środki niezbędne do ich realizacji, a także czynniki sprzyjające wysokiej wydajności pracy i jej wzrostowi oraz podnoszeniu jakości produkcji. Jest przygotowany do samodzielnego działania w tym zakresie. Zna zagadnienia prawne związane z dziedziną ochrony środowiska oraz prawo regulujące działalność podmiotów gospodarczych. Potrafi przewidzieć skutki prawne podejmowanych decyzji i uwarunkowania prawne działań gospodarczych. Zna zagadnienia z zakresu ochrony środowiska związane z integracją europejską, w szczególności zasady i sposoby korzystania z pomocy instytucji unijnych, a zwłaszcza z funduszy strukturalnych. Zna procedury związane z pozyskiwaniem pomocy z tych źródeł. Wszystkie omówione powyżej umiejętności predysponują absolwentów do pracy na stanowiskach związanych z kierowaniem podmiotami gospodarczymi i tworzeniem parametrów sterujących ich działalnością na szczeblu mikro i makroekonomicznym.

  Program kształcenia na kierunku ochrona środowiska gwarantuje w szczególności nabycie takich umiejętności jak:
  • pomiar stanu zanieczyszczenia różnych elementów środowiska naturalnego,
  • wykonywanie wybranych oznaczeń analitycznych,
  • prowadzenie badań chemicznych,
  • postępowanie w przypadku awarii, w tym również i nadzwyczajnych zagrożeń natury żywiołowej (pożary, powodzie, itp.),
  • obsługa urządzeń i aparatury używanej w ochronie środowiska,
  • praca z mediami szkodliwymi i niebezpiecznymi.
  Poza wiedzą techniczno-technologiczną studenci zdobywają wiadomości i umiejętności z innych niezbędnych w sprawowaniu funkcji kierowniczych dziedzin, a mianowicie:
  • zarządzania zespołami ludzkimi,
  • wyceny strat powodowanych w środowisku naturalnym przez działalność człowieka,
  • znajomości aktów prawnych i umiejętności ich interpretacji oraz wykorzystania,
  • sporządzania programów działań w zakresie ochrony środowiska z uwzględnieniem nakładów i efektów,
  • opanowania języków obcych w zakresie niezbędnym do porozumiewania się i studiowania,
  • literatury zagranicznej (Uczelnia oferuje do wyboru lektoraty z języka: angielskiego,
  • francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego na różnych poziomach zaawansowania).

Inne informacje związane z ochrona środowiska i ekologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |