Home > Studia I Stopnia > Zarządzanie Agencją Nieruchomościami > Zaoczne > Legnica > Studia I Stopnia - Zarządzanie - Legnica - Dolnośląskie

Studia I Stopnia - Zarządzanie - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Zarządzanie - Zaoczne - Legnica - Dolnośląskie

 • Cele
  Absolwent Zarządzania jest doskonale przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w przedsiębiorstwach przemysłowych, zakładach produkcyjnych, centrach logistycznych, urzędach administracji państwowych u samorządowych. Staje się fachowcem w swojej dziedzinie, osobą kompetentną, predestynowaną do pełnienia najwyższych funkcji kierowniczych na poszczególnych szczeblach zarządzania. Gruntowne poznanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa, analiza zachodzących w nim zjawisk, procesów gospodarczych i społecznych to jedne z najważniejszych umiejętności nabytych w toku studiów. Stanowią one podstawę przyszłej działalności zawodowej. Nabyta wiedza stanowi fundament do samodzielnego, racjonalnego formułowania i rozwiązywanie problemów w poszczególnych aspektach funkcjonalnych. Lata spędzone na uczelni pozwalają zdobyć szczegółową wiedze ekonomiczną i menedżerską z zakresu metod i technik zarządzania. Uczelnia kładzie również nacisk na wszechstronne przygotowanie informatyczne, humanistyczno- prawne i inżynierskie. Absolwent zna wszystkie istotne zagadnienia niezbędne do rozwiązywania problemów menedżerskich w przedsiębiorstwie. Przygotowując do rozwiązywania tych problemów wykorzystujemy znajomość kwestii socjologicznych, psychologicznych, prawnych i inżynierskich niezbędnych w prowadzeniu działalności gospodarczej.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kandydaci na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie składają w Biurze Rekrutacji (punktach rekrutacji) następujące dokumenty: - podanie o przyjęcie na studia (na specjalnym formularzu, który można pobrać ze strony internetowej Uczelni), - świadectwo dojrzałości, - kserokopia dowodu osobistego, - 4 zdjęcia legitymacyjne (3,5 x 4,5 cm), - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (specjalności): o od lekarza medycyny pracy – kierunki: Filologia, Filologia polska, Pedagogika, Informatyka, Zarządzanie (spec. – Inżynieria Zarządzania Produkcją, Zarządzanie i inżynieria produkcji), o od lekarza ogólnego – kierunki: Architektura i urbanistyka, Ekonomia, Prawo, Socjologia, Transport, Zarządzanie (oprócz specjalności podanych w punkcie poprzednim), - dowód dokonania opłaty wpisowej, - książeczka wojskowa (do wglądu). 2
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje

  Studia I Stopnia: Zarządzanie


  W toku kształcenia kierunkowego student zdobywa wiedzę w zakresie: analizy przedsiębiorstwa, jego otoczenia, formułowania celów i strategii działania marketingowego, kształtowania działalności firmy, prowadzenia badań rynkowych, realizowania rachunku ekonomicznego i oceny efektywności gospodarowania. Wśród nabytych umiejętności czołowe miejsce zajmuje wiedza w zakresie: rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa, analizy i diagnozy projektowania systemów zarządzania produkcją.

  Ten kierunek kształcenia jest obecny w naszej ofercie od dnia założenia uczelni. To stawia nas w gronie krajowych pionierów kształcących kadrę zarządzająca wysokiego szczebla. Zdobyte przez lara działalności doświadczenia, współpraca z doskonałą kadrą akademicką, czołówką krajowej i zagranicznej nauki , owocują śmiałym wprowadzaniem najnowocześniejszych programów nauczania zgodnie ze światowymi trendami w tej dziedzinie.  Wybrane przedmioty podstawowe i kierunkowe:

  • język obcy
  • współczesne nurty filozoficzne
  • mikroekonomia
  • makroekonomia
  • statystyka
  • ekonomia
  • podstawy zarządzania
  • analiza rynku
  • metody organizacji i zarządzania
  • zarządzanie strategiczne
  • zarządzanie produkcją
  • prognozowanie i symulacje
  • badania operacyjne
  • finanse
  • proseminarium dyplomowe
  • seminarium dyplomowe

  Specjalności na studiach magisterskich uzupełniających inżynierskich i licencjackich w ramach kierunku:

  • zarządzanie przedsiębiorstwem
  • marketing
  • zarządzanie w administracji publicznej
  • zarządzanie finansami
  • zarządzanie sportem
  • zarządzanie jakością
  • zarządzanie firmą ochrony i mienia
  • inżynieria zarządzania produkcją
  • inżynieria zarządzania transportem
  • inżynieria zarządzania środowiskiem
  • inżynieria zarządzania systemami informacyjnymi
  • zarządzanie finansami i rachunkowością
  • zarządzanie jakością i środowiskiem
  • zarządzanie mediami

Inne informacje związane z Zarządzanie Agencją Nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |