Studia I Stopnia - Turystyka i Rekreacja - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEiP-Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Turystyka i Rekreacja - Zaoczne - Kielce - Świętokrzyskie

 • Cele
  Celem kształcenia jest przygotowanie pracowników dla szeroko rozumianej turystyki oraz rekreacji w obszarze przedsiębiorstw, instytucji, administracji rządowej i samorządowej, innych organizacji o różnej wielkości i skali działania. Na bazie wiadomości teoretycznych, umiejętności praktycznych kadra ta powinna rozumieć różnorodne czynniki i stany realne, twórczo je analizować, kreatywnie działać. Główne obszary wiadomości i umiejętności związane są z dziedzinami przyrodniczymi, społecznymi, ekonomicznymi, organizacyjno-prawnymi. Jednocześnie studia licencjackie powinny umożliwić części absolwentów kontynuację akademickiego kształcenia w postaci studiów magisterskich. Powyższe cele są podporządkowane ogólnym celom rozwoju społecznego oraz gospodarczego regionu świętokrzyskiego i innych regionów. Aktywacja zasobów kadrowych w rozwoju społecznym, rozwoju przedsiębiorczości i sektora przedsiębiorstw turystycznych staje się jednym z wiodących wyzwań dla edukacji akademickiej.
 • Praktyki
  Szczególną rolę na studiach w WSEiP w ramach turystyki i rekreacji spełniać będą praktyki i szkolenia przywarsztatowe, mające na celu nabycie praktycznych umiejętności wykonywania różnorakich zadań w hotelach, gastronomii i innych organizacjach. Studenci będą realizować zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie, siłowni, studium aerobiku, fitness, studium tańca i innych, w czasie obozów narciarskich, żeglarskich i innych. Aktywne uczestnictwo w krajowych targach turystycznych oraz w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Berlinie poszerzy możliwości absolwentów.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studentem WSEiP może zostać absolwent szkoły średniej legitymujący się świadectwem dojrzałości. Rekrutację przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek TURYSTYKA I REKREACJA

  studia I stopnia (licencjackie, 6-semestralne) – stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)


  Turystyka Międzynarodowa - umożliwiająca nabycie szerokiej wiedzy o globalnych – międzynarodowych atrakcjach turystycznych, ruchu turystycznych w skali świata na bazie treści z zakresu architektury i sztuki, geografii turystycznej, krajoznawstwa, środowiska naturalnego i ekologii oraz wielu innych przedmiotów kształcenia

  Hotelarstwo, Gastronomia i Biura Podróży – nabycie wiedzy oraz umiejętności praktycznej pracy w jednostkach noclegowych, gastronomicznych oraz w biurach podróży o zróżnicowanym standardzie, ze szczególnym uwzględnieniem elementów ekonomii, zarządzania, marketingu, finansów i rachunkowości połączonej z wykonywaniem zawodu animatora turystyki – czasu wolnego,


  Rekreacja i Sporty - studenci opanowują wiedzę i umiejętności animacji zagospodarowania czasu wolnego oraz rekreacji w pracy, poznają m.in. metodykę rekreacji, odnowy biologicznej i fitness, sportów ekstremalnych, szczególnie predysponowani do pracy animatorów czasu wolnego w różnego rodzaju ośrodkach zagranicznych i krajowych, zakładach pracy i innych organizacjach,


  Opieka i Turystyka Dzieci, Osób Starszych i Niepełnosprawnych - w ramach tej specjalności uzyskuje się kwalifikacje opieki nad dziećmi, osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętej turystyki i rekreacji wymienionych grup społecznych. Umożliwia to lepszą przyszłą pracę absolwentów tej specjalności jako opiekunów dzieci, osób starszych w różnego rodzaju jednostkach organizacyjnych, a też opiekę nad niepełnosprawnymi. Specjalność ta realizuje rosnące oczekiwanie praktyki społecznej, gospodarczej w skali świata na lepiej wykwalifikowane kadry do pracy w coraz liczniejszych jednostkach omawianego typu.  Absolwent studiów zawodowych na kierunku turystyka i rekreacja otrzyma tytuł zawodowy licencjata. Recepcja i analiza otoczenia, kreatywne działanie kadr będzie rozwijane na bazie wiadomości teoretycznych, praktycznych umiejętności z szeroko rozumianej turystyki oraz rekreacji. Jako wiodące obszary kształcenia przyjęto wiedzę przyrodniczą, społeczną, ekonomiczną i organizacyjno-prawną, a także aspekty globalne, regionalne i lokalne. Powyższe powinno umożliwić studentom:
  - szybką analizę stanu, mechanizmu działania danego podmiotu, środowiska turystycznego,       rekreacyjnego,
  - planowanie przyszłych zamierzeń (gromadzenie danych, ich interpretację, formułowanie          planów i programów działania),
  - efektywne, skuteczne i racjonalne organizowanie pracy własnej, zespołu, włączając w to        innowacyjne postępowanie,
  - rozwijanie nowoczesnych, specyficznych dla turystyki i rekreacji, metod i form pracy,
  - wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych i innych.

  Absolwenci będą zatrudnieni głównie w następujących miejscach:
  - przedsiębiorstwa i jednostki wszelkiego typu zaliczane do sektora atrakcji turystycznych,
  - przedsiębiorstwa i organizacje transportu turystycznego,
  - jednostki noclegowe,
  - przedsiębiorstwa i inne jednostki gastronomiczne,
  - biura podróży i inne organizacje wspomagające sektor turystyki,
  - ośrodki, przedsiębiorstwa i inne jednostki rekreacyjne, sportowe działające na rzecz                rekreacji,
  - administracja rządowa i samorządowa działająca na rzecz turystyki i rekreacji,
     przedsiębiorstwa i przedsięwzięcia gospodarcze bez względu na formę własności                    (agroturystyka, towarzystwa, firmy rodzinne i in.).

  Specyfika kształcenia w WSEiP Kielce na kierunku turystyka i rekreacja umożliwia podjęcie pracy w dowolnych jednostkach turystycznych i hotelowych w Polsce i za granicą. Uczelnia stwarza możliwość zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer Driving Licence) oraz opanowania języków obcych.
  Studentów obowiązuje egzamin certyfikacyjny z poziomu biegłości językowej na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Obowiązkowym jest nauczanie języka angielskiego, ponadto drugi język do wyboru.

  Opracowana sylwetka absolwenta (kwalifikacje absolwenta) odzwierciedla standard kształcenia dla tego kierunku studiów, uwarunkowania regionalne, nowe trendy turystyki oraz rekreacji.
  Plany studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych z załączonymi programami nauczania w pełni wyczerpują aktualnie obowiązujące standardy kształcenia, tworzą specyficzną możliwość akademickiego kształcenia dla turystyki i rekreacji jako sektorów działalności gospodarczej, społecznej i administracyjnej.
  W celu realizacji przedmiotowych studiów WSEiP pozyskała odpowiedni zespół nauczycieli akademickich, posiadających wymagane stopnie naukowe. Minimum kadrowe grupuje nauczycieli akademickich specjalizujących się w turystyce, rekreacji, ekonomii.


  Dotychczasowa współpraca międzynarodowa WSEiP z uczelniami w innych krajach (Finlandia, Litwa, Ukraina i in.) jest w części ukierunkowana na sektor turystyki i rekreacji. Obecnie trwają już uzgodnienia szczegółowej współpracy z poszczególnymi zagranicznymi jednostkami. Prowadzone są rozmowy w sprawie nawiązania współpracy z nowymi zagranicznymi jednostkami.


  PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. TREŚCI: język obcy, podstawy informatyki, ekonomia, historia kultury i sztuki, organizacja i zarządzanie, psychologia, fizjologia człowieka, ekologia, geografia turystyczna, prawo w turystyce i rekreacja, ekonomika turystyki i rekreacji, marketing usług turystycznych i rekreacyjnych, zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne, podstawy turystyki, teoria i metodyka rekreacji, metody i techniki obsługi ruchu turystycznego, rekreacja ruchowa i usprawnienie fizyczne, obozy i turystyka kwalifikowana, matematyka, statystyka opisowa, rachunkowość, zarządzanie w turystyce i rekreacji, etyka gospodarcza, historia myśli ekonomicznej, analiza ekonomiczna, polityka gospodarcza UE, rachunkowość zarządcza, system podatkowy, system pośrednictwa finansowego, zabezpieczenie społeczne, krajoznawstwo, techniki komunikacji interpersonalnej, e-handel i systemy informacji i rezerwacji w turystyce i hotelarstwie, rozwój zrównoważony i turystyka zrównoważona, geografia społeczno-ekonomiczna, podstawy hotelarstwa, podstawy gastronomii, transport w turystyce, agroturystyka, geoturystyka, zarządzanie produktem turystycznym, gospodarka regionalna a turystyka, atrakcje turystyczne, zarządzanie jakością obsługi w turystyce, zarządzanie jakością obsługi w hotelarstwie i gastronomii, metody badań rynku turystycznego.

Inne informacje związane z Turystyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |