Home > Studia I Stopnia > Socjologia > Zaoczne > Legnica > Studia I Stopnia - Socjologia - Legnica - Dolnośląskie

Studia I Stopnia - Socjologia - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Socjologia - Zaoczne - Legnica - Dolnośląskie

 • Cele
  Celem kształcenia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Legnicy na kierunku „Socjologia” jest wyposażenie absolwenta w wiedzę, umiejętności i kompetencje, które pozwolą mu zrozumieć i interpretować zjawiska i zachowania społeczne oraz obserwować i badać je ze znajomością procesów społecznych i metod badań socjologicznych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kandydaci na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie składają w Biurze Rekrutacji (punktach rekrutacji) następujące dokumenty: - podanie o przyjęcie na studia (na specjalnym formularzu, który można pobrać ze strony internetowej Uczelni), - świadectwo dojrzałości, - kserokopia dowodu osobistego, - 4 zdjęcia legitymacyjne (3,5 x 4,5 cm), - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (specjalności): o od lekarza medycyny pracy – kierunki: Filologia, Filologia polska, Pedagogika, Informatyka, Zarządzanie (spec. – Inżynieria Zarządzania Produkcją, Zarządzanie i inżynieria produkcji), o od lekarza ogólnego – kierunki: Architektura i urbanistyka, Ekonomia, Prawo, Socjologia, Transport, Zarządzanie (oprócz specjalności podanych w punkcie poprzednim), - dowód dokonania opłaty wpisowej, - książeczka wojskowa (do wglądu).
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia: Socjologia

  Dla absolwenta znajomość teorii socjologicznych, ich twórców oraz socjologii jako nauki będzie istotna w zrozumieniu jej roli i statusu wśród nauk społecznych – od jej początków po współczesne zróżnicowanie kierunków i szkół socjologicznych.
  Dzięki przygotowaniu teoretycznemu student/absolwent zrozumie procesy społeczne – lokalne i globalne sprzężone z przemianami społecznymi, ekonomicznymi i politycznymi.
  Współczesne relacje międzyludzkie i między grupami społecznymi, problemy globalne i zmiany na poziomie lokalnym wymagają od młodego pokolenia dynamiki w działaniu i adaptacji do sytuacji społeczno-ekonomicznych regionu i kraju, ale przy zrozumieniu tych wymagań i reguł nimi rządzących. Studiujący socjologię będzie poznawał zasady społecznego działania i racjonalnie je adaptował w skali działań osobistych i relacjach społecznych, podejmując działalność publiczną w różnych instytucjach społecznych i typach społeczności terytorialnych.
  Absolwent będzie przygotowany do posługiwania się naukowymi narzędziami opracowanymi za pomocą reguł metodologicznych, które pozwolą mu na poznawanie i ocenę zjawisk społecznych w sposób obiektywny, racjonalny, wykluczający myślenie i ocenę oraz interpretację faktów społecznych na poziomie wiedzy potocznej.
  Absolwent – socjolog uzyska wiedzę o wzajemnym oddziaływaniu –  w dobie globalizacji – kultur, środowisk i jednostek oraz będzie znał podstawowe wartości i normy ich charakteryzujące.

  W procesie studiów:

      * pozna modele pracy, edukacji, rekreacji, grup społecznych, przemiany demograficzne oraz                będzie je obserwował i interpretował za pomocą metodologicznych  zasad socjologii,
      * posiądzie umiejętność czytania wyników badań empirycznych i wnioskowania z danych                    statystycznych, nauczy się trafnie rozpoznawać problemy badawcze, prawidłowo zdefiniuje            tezy i hipotezy oraz wytypuje zmienne zależne i niezależne,
      * zapozna się z problemami i skutkami transformacji ustrojowej, zmiany społecznej
      * rozpozna i właściwie wykorzysta wiedzę o obserwowanych zjawiskach społecznych, rozróżni        ich przyczyny i skutki,
      * zakres wiedzy z dziedziny socjologii student pozna  potwierdzi w końcowej, samodzielnej                pracy dyplomowej – z wybranego obszaru społecznych zachowań jednostek, działalności                instytucji lub grup społecznych.

  Wymienioną wiedzę i umiejętności absolwent wykorzysta w swojej działalności zawodowej i społecznej, zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami środowiska, w którym będzie te rodzaje działalności prowadził.

  W programie nauki student, a w konsekwencji absolwent, będzie podnosił swoje umiejętności  i kompetencje zawodowe w zakresie:

      * makro i mikrostruktur społecznych,
      * zróżnicowań społeczno – zawodowych,
      * biologicznych, ekonomicznych i kulturowych podstaw życia społecznego w różnych typach                społeczności, wspólnot etnicznych, terytorialnych  i wyznaniowych,
      * poznawania i interpretowania zjawisk socjologicznych w skali lokalnej i globalnej,
      * rozpozna, zdiagnozuje i zaplanuje strategie eliminowania zjawisk patologicznych w skali                społeczności lokalnej,
      * pozna ideę i zasady funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, rolę  i obszary                        działalności organizacji pozarządowych,
      * pozna potrzeby i ograniczenia społeczne jednostki i grup,
      * uzyska wiedzę o tym, jak funkcjonują instytucje państwowe, samorządowe i pozarządowe            (lokalne i krajowe), jakie są ich zadania, zakres/ obszar działań i swoją potencjalną w nich            rolę,
      * nauczy się  korzystania z technologii informacyjnej i współczesnych źródeł informacji.

  Absolwent tak przygotowany do radzenia sobie z wymogami rynku pracy znajdzie zatrudnienie w:

      * instytucjach pomocy społecznej, oświatowych i kulturowych
      * oświatowych,
      * instytucjach i organizacjach pozarządowych
      * środkach masowego przekazu,
      * w instytucjach badania opinii społecznej,
      * w zarządzaniu, marketingu, reklamie oraz obszarach działania gdzie wiedza, kompetencje i            umiejętności z zakresu nauk społecznych są pożądane, istotne lub wręcz niezbędne.

  Przygotowanie teoretyczno – praktyczne absolwenta pozwoli na elastyczne dostosowanie się (adaptację) do lokalnych potrzeb zawodowo – społecznych oraz wyzwoli motywację do doskonalenia specjalistycznego, zgodnego z wymaganiami pracy zawodowej.
  Studia trwają 6 semestrów, kończą się egzaminem dyplomowego i nadaniem tytułu licencjata  Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2200, a liczba punktów ECTS 180.

  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent posiada wiedzę z zakresu socjologii poszerzoną o podstawy nauk społecznych. Zdobyte umiejętności umie wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych  prawnych. Posiada umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, a także gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji. Posiada umiejętności pracy zawodowej. Umie wykonywać podstawowe analizy statystyczne z pomocą informatycznych narzędzi wspomagających. Umie komunikować się z otoczeniem. Potrafi wykonywać analizy społeczne. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, prywatnych i non profit. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  POSIADANE KWALIFIKACJE ORAZ UPRAWNIENIA ZAWODOWE

  Absolwent licencjackich studiów na kierunku Socjologia w ramach specjalności Praca Socjalna jest przygotowany do podjęcia pracy w ośrodkach pomocy społecznej, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w działach socjalnych firm, instytucjach samorządowych i organizacjach pozarządowych na stanowisku pracownik socjalny, doradca socjalny, specjalista ds. pomocy społecznej. Absolwent zdobył wiedzę w zakresie m.in. zwalczania uzależnień, bezrobocia i innych negatywnych zjawisk społecznych.
  Absolwent licencjackich studiów na kierunku Socjologia w ramach specjalności Zachowania Rynkowe jest przygotowany do podjęcia pracy w firmach badań społecznych i rynkowych, agencjach reklamowych i marketingowych, instytucjach państwowych, samorządowych i ekonomicznych badających opinie społeczne na stanowisku specjalisty ds. zachowań rynkowych, reklamy oraz działań public relations. Absolwent zdobył wiedzę w zakresie m.in. preferencji konsumpcyjnych, psychologii konsumenta, oddziaływania reklamy.
  Absolwent licencjackich studiów na kierunku Socjologia w ramach specjalności Bezpieczeństwo Publiczne jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach dbających o porządek i bezpieczeństwo społeczne: Wojsku, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Służbie Więziennej. Absolwent zdobył wiedzę w zakresie m.in. socjologii dewiacji, prawa karnego, psychologii emocji i motywacji.

Inne informacje związane z Socjologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |