Home > Podyplomowe > Psychologia > Zaoczne > Wrocław > Studia Podyplomowe-Psychologia w Biznesie - Wrocław - Dolnośląskie

Studia Podyplomowe-Psychologia w Biznesie - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe-Psychologia w Biznesie - Zaoczne - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  Celem Podyplomowych Studiów Psychologii w Biznesie jest profesjonalne przygotowanie osób zarządzających w firmie oraz kandydatów na menedżerów w zakresie zachowań ludzi w organizacji, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów, metod zarządzania w warunkach zmiany i w sytuacji kryzysowej, motywowania i komunikacji społecznej oraz innych elementów psychologii organizacji i zarządzania, których praktyczna znajomość wspomaga skuteczne kierowanie zespołami pracowniczymi.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia adresowane są zarówno do kadry menedżerskiej wyższego i średniego szczebla zarządzania, właścicieli firm, pracowników działów kadr, doradców personalnych, trenerów, psychologów pracy oraz wszystkich tych, którzy chcą zdobyć umiejętności z zakresu psychologii w biznesie. Zasady rekrutacji 1. Słuchaczami studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu mogą zostać absolwenci wyższych studiów zawodowych, inżynierskich, magisterskich lub innych równorzędnych. 2. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. 3. Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu następujących dokumentów: Niezbędne dokumenty * kwestionariusz osobowy oraz podanie do Rektora WSB (dostępnego również w informatorze oraz w Biurze Informacji i Rekrutacji) * odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych * 1 zdjęcie legitymacyjne * kserokopia dowodu osobistego * dowód uiszczenia opłaty wpisowej na konto w wysokości 200 zł lub dowodu wpłaty w kasie Uczelni
 • Szczegółowe informacje
  Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie

  1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania  (12 godz.)
  •kulturowe i społeczne uwarunkowania kierowania ludźmi
  •style kierowania
  •menedżer a przywódca
  •ewolucja koncepcji przywództwa
  •zachowania przywódcy
  •lider transformacyjny i lider transakcyjny
  •organizacja jako układ interakcji
  •organizacja jako system celowy, decyzyjny, strukturalno-funkcjonalny i społeczny w kontekście relacji interpersonalnych i społecznych
  •gra interesów w organizacji
  •formalna i nieformalna struktura organizacyjna jako instrument kształtowania postaw i zachowań ludzi w organizacji.

  2. Zachowania ludzi w organizacji  (8 godz.)
  •zachowania jednostkowe
  •modele uczestnictwa człowieka w organizacji
  •kontrakt psychologiczny jako podstawa kształtowania relacji pracodawca – pracownik
  •wartości
  •lojalność i zachowania etyczne
  •społeczne podstawy zachowań
  •procesy postrzegania i uczenia się
  •wpływ emocji na osobowość i zachowania jednostek w organizacji
  •zachowania grupowe: pojęcie, cechy i cele grup, normy grupowe, tworzenie grup zadaniowych, redukowanie negatywnych skutków napięć rywalizacji międzygrupowej;

  3. Procesy decyzyjne w biznesie  (8 godz.)
  •proces podejmowania indywidualnych decyzji
  •techniki grupowego podejmowania decyzji
  •modele decyzyjne w algorytmicznych i heurystycznych sytuacjach
  •praktyka podejmowania decyzji.

  4. Profil psychologiczny nowoczesnego menedżera  (8 godz.)
  •kwalifikacje nowoczesnego menedżera
  •cechy osobowościowe i bechawioralne współczesnego menedżera
  •osobowość a style kierowania
  •znaczenie intuicji w procesach kierowania
  •rola menedżera w organizacjach sieciowych i wirtualnych
  •zarządzanie emocjami i stresem na stanowiskach kierowniczych

  5. Psychologiczne aspekty kierowania zespołem pracowniczym  (8 godz.)
  •rodzaje zespołów, tworzenie zespołów pracowniczych
  •cele i zadania zespołu
  •podmiotowość zespołu
  •rola i zadania lidera zespołu
  •efekt pracy zespołowej (efekt synergiczny).

  6. Motywowanie w biznesie (12 godz.)
  •motywowanie a motywacja
  •struktura procesu motywowania
  •podejścia do motywowania
  •współczesne teorie motywacji
  •materialne i niematerialne instrumenty motywowania
  •motywowanie za pomocą wynagrodzeń
  •motywowanie pozapłacowe
  •rozwijanie samomotywowania zatrudnionych w nowoczesnych działaniach kierowniczych.

  7. Efektywny coaching  (8 godz.)
  •istota coachingu jako narzędzia rozwoju zawodowego i osobowego pracownika
  •kluczowe pytania wykorzystywane w procesie coachingu
  •menedżer jako coach
  •znaczenie coachingu w projektowaniu programów rozwoju przyszłych menedżerów

  8. Mentoring  (8 godz.)
  •programy mentoringu jako element rozwoju zawodowego
  •projektowanie programów mentoringowych – architektura zadań oraz rola i osobowość mentora

  9. Psychologia stawiania zadań  (8 godz.)
  •nośniki zadań – trening projektowania, kultura stawiania zadań, konsensusowe stawianie zadań dla efektywności.

  10. Psychologia rozwiązywania problemów i podejmowanie nowych zadań w biznesie  (8 godz.)
  •metodyka rozwiązywania problemów w biznesie, tradycyjne metody rozwiązywania problemów a inteligencja emocjonalna (EQ)

  11. Budowanie identyfikacji pracowników i menedżerów z firmą  (4 godz.)
  •metody identyfikowania zatrudnionych z firmą
  •psychologiczne instrumenty identyfikowania
  •praktyka stymulowania identyfikacji zatrudnionych w kierowaniu

  12. Komunikacja społeczna  (8 godz.)
  •istota i funkcje i znaczenie komunikacji społecznej
  •kanały komunikacyjne
  •typy sieci komunikacyjnych
  •bariery w procesie komunikacji
  •społeczne problemy procesów komunikacji
  •komunikacja interpersonalna w biznesie – trening zachowań

  13. Public Relations (8 godz.)
  •stota i cele public relations
  •public relations wewnętrzne i zewnętrzne
  •instrument PR wewnętrznego
  •kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa, badanie nastrojów pracowników.

  14. Psychologia negocjacji w biznesie  (12 godz.)
  •style negocjacyjne w biznesie
  •praktyka negocjowania
  •techniki egocjacyjne
  •taktyki negocjowania.

  15. Psychologia zarządzania sytuacją kryzysową w biznesie (8 godz.)
  •mechanizmy występujące w sytuacji kryzysowej
  •techniki diagnozy zachowań w sytuacji kryzysowej
  •praktyczne radzenie sobie z sytuacją
  •kryzysową w biznesie, zarządzanie konfliktem
  •zarządzanie poprzez konflikt.

  16. Zarządzanie kulturą organizacyjną (8 godz.)
  •składniki, typy i funkcje kultury organizacyjnej
  •zarządzanie poprzez wartości
  •zarządzanie między-kulturowe
  •audyty kultur organizacyjnych
  •metody zmian kulturowych
  •marketing między-kulturowy
  •budowanie kultury organizacyjnej w biznesie

  17. Zarządzanie zmianami w organizacji (8 godz.)
  •histota i rodzaje zmian w organizacji
  •analiza czynników wywołujących zmiany
  •strategie zarządzanie zmianami
  •modele zmian
  •metody zarządzania zmianami kierowania zmianami poprzez doskonalenie organizacji(OD)
  •modele reakcji społecznych na zmiany
  •dysonans poznawczy
  •mechanizm i miejsca powstawania opór wobec zmian
  •rodzaje i skutki oporów
  •techniki ograniczania oporów.

  18. Etyka w biznesie  (4 godz.)
  •pojęcie etyki biznesu
  •etyka w zarządzaniu
  •etyka w pracy
  •uczciwa i nieuczciwa konkurencja
  •nieuczciwe praktyki rynkowe
  •lobbing
  •ograniczenia prawne i etyczne reklamy
  •odpowiedzialność społeczna firmy
  •Kodeksy etyki w działalności gospodarczej.

  19. Psychologia reklamy  (4 godz.)
  •psychologiczne i społeczne aspekty reklamy
  •wykorzystanie reklamy jako instrumentu budującego zewnętrzny i wewnętrzny wizerunek firmy
  •poprzez oddziaływanie na świadomość i podświadomość odbiorcy

  20. Kierowanie ludźmi  (4 godz.)
  •funkcje i role kierownicze
  •style kierowania
  •efektywność procesu kierowania ludźmi
  •przywództwo transakcyjne i transformacyjne

  21. Lobbing jako proces komunikacji  (4 godz.)
  •przyczyny, przejawy i skutki lobbingu
  •metody i techniki lobbingu
  •zasady lobbingu w kontekście ograniczeń prawnych i etycznych

  22. Mobbing pracowników (4 godz.)
  •przyczyny, przejawy oraz rodzaje terroru psychicznego w miejscu pracy
  •fazy mobbingu i ich konsekwencje dla pracowników i wizerunku firmy
  •społeczne i ekonomiczne koszty mobbingu
  •przeciwdziałanie mobbingowi
  •mobbing w świetle ustawodawstwa UE

  23. Zarządzanie talentami (4 godz.)
  •identyfikacja potencjału społecznego firmy na podstawie bilansu kompetencji
  •metody i techniki diagnozy potencjału menedżerskiego
  •projektowanie i realizacja programów rozwoju rezerwowej kadry menedżerskiej

  24. Trening interpersonalny – warsztat (8 godz.)
  •kształtowanie relacji interpersonalnych pomiędzy uczestnikami grupy społecznej
  •sposoby rozpoznania i diagnozy nieformalnych struktur społecznych

  25. Wybrane techniki i narzędzia zarządzania biznesem – warsztat (8 godz.)
  •Wykorzystanie wybranych metod, technik i instrumentów na potrzeby zarządzania firmą
  •ograniczenia i koszty organizacyjne, technologiczne, społeczne i finansowe implementacji wybranych instrumentów zarządzania biznesem
  •skuteczność instrumentów zarządzania biznesem

  26. Wykład do wyboru (8 godz.)

Inne informacje związane z Psychologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |