Home > Studia I Stopnia > Pedagogika i Edukacja > Dzienne > Łódź > Studia I Stopnia - Resocjalizacja z opieką i profilaktyką - Łódź - Łódzkie

Studia I Stopnia - Resocjalizacja z opieką i profilaktyką - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSzK-Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Resocjalizacja z opieką i profilaktyką - Dzienne - Łódź - Łódzkie

 • Cele
  Jest to jedyna w Łodzi specjalność kształcąca na studiach zawodowych w tak szerokim zakresie . Nowa specjalność została opracowana w oparciu o wieloletnie doświadczenia praktyków. Podstawowym założeniem kształcenia na tej specjalności jest wyposażenie studentów w umiejętności praktyczno- metodyczne, które przekazywane będą przez praktyków resocjalizacji podczas dużej ilości zaplanowanych przedmiotów specjalnościowych i ciekawie zorganizowaną praktykę. Ukończenie studiów pozwoli naszym absolwentom znaleźć zatrudnienie w placówkach resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, profilaktycznych, interwencyjnych, socjalizacyjnych, w sądach, policji straży miejskiej, w szkołach, w administracji samorządowej i w fundacjach . Po wszystkich typach studiów pedagogicznych licencjackich w WSzK w Łodzi absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach uzupełniających magisterskich. W regionie łódzkim możliwe jest to na Uniwersytecie Łódzkim.
 • Praktyki
  Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni i winny być zaliczone do końca V semestru.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kandydaci na studia w Wyższej Szkole Kupieckiej powinni złożyć następujące dokumenty: Studia I stopnia (licencjackie) * Świadectwo dojrzałości (oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej)* * 4 zdjęcia legitymacyjne * zaświadczenie lekarskie (o zdolności do pojdęcia studiów) * podanie z dołączonym indeksem (dla osób przenoszących się z innych uczelni) * wypełniony Kwestionariusz Osobowy * kserokopia dowodu osobistego (nowe dowody - przód i tył, stare dowody - 1,2,3,4,5 strona) * Kandydaci na studia licencjackie w WSzK, którzy przedkładają świadectwo dojrzałości ( nowa matura) wydane po 1 stycznia 2005 r. winni łącznie z tym świadectwem przedłożyć świadectwo ukończenia szkoły średniej.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Resocjalizacja z opieką i profilaktyką  - są to trzyletnie wyższe studia zawodowe, po ukończeniu których student uzyskuje tytuł licencjata w zakresie w/w specjalności pedagogicznej. Jest to jedyna w Łodzi specjalność kształcąca na studiach zawodowych w tak szerokim zakresie. Nowa specjalność została opracowana w oparciu o wieloletnie doświadczenia praktyków. Podstawowym założeniem kształcenia na tej specjalności jest wyposażenie studentów w umiejętności praktyczno-metodyczne, które przekazywane będą przez praktyków resocjalizacji podczas dużej ilości zaplanowanych przedmiotów specjalnościowych i ciekawie zorganizowaną praktykę. Ukończenie studiów pozwoli naszym absolwentom znaleźć zatrudnienie w placówkach resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, profilaktycznych, interwencyjnych, socjalizacyjnych, w sądach, policji straży miejskiej, w szkołach, w administracji samorządowej i w fundacjach
  Studia te, podobnie jak dwie poprzednie specjalności, obejmują swym programem podstawy wiedzy pedagogicznej (socjologia, filozofia, podstawy wiedzy o wychowaniu) jak i rozszerzony zakres psychologii (ogólna, rozwojowa, społeczna, kliniczna). Wśród przedmiotów specjalizacyjnych znalazły się podstawy resocjalizacji, nowocześnie rozumiana wiedza o systemach penitencjarnych i warunkach ich efektywności, patologie społeczne, wiedza na temat pracy z wychowankiem zagrożonym wykolejeniem lub z już zdiagnozowanym niedostosowaniem społecznym, profilaktyka uzależnień, przemoc i agresja w relacjach społecznych, terapia pedagogiczna.
  W programie tej specjalności jest wiele zajęć typu warsztatowego, rozwijających kompetencje społeczne i umiejętności interpersonalne studentów , szczególny nacisk położono na praktyki odbywające się w więzieniu, policyjnej izbie dziecka, pogotowiu opiekuńczym, posterunku policji, ośrodku szkolno-wychowawczym .

  Sylwetka absolwenta (Resocjalizacja z opieką i profilaktyką). Studia przygotowują studentów do pracy w placówkach resocjalizacyjnych, profilaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych, interwencyjnych i socjalizacyjnych, w szkołach, internatach, w poradniach specjalistycznych, sądach, policji i straży miejskiej, w administracji samorządowej oraz w stowarzyszeniach i fundacjach. Absolwent jest przygotowany do samodzielnej aktywności zawodowej na rzecz jednostek, rodzin, środowisk i grup społecznych, wykazujących syndrom nieprzystosowania społecznego i potrzebujących różnorodnych form wsparcia wychowawczego, profilaktycznego, terapeutycznego lub resocjalizacyjnego.
  Nasz absolwent powinien samodzielnie postawić diagnozę resocjalizacyjną, opracować dostosowany do indywidualnych potrzeb jednostki niedostosowanej społecznie indywidualny program resocjalizacji. W pracy profilaktycznej i resocjalizacyjnej powinien wykorzystywać nowatorskie metody resocjalizacji i profilaktyki. Powinien dostrzegać oraz samodzielnie i twórczo rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne w zakresie patologii społecznej w środowisku lokalnym. Powinna wyróżniać go postawa otwartości wobec środowisk marginesu społecznego jak i wobec środowisk samorządowych, placówek kulturalno-oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych, fundacji i stowarzyszeń itp. Powinien aktywnie włączać się realizację istniejących projektów z zakresu resocjalizacji i profilaktyki oraz proponować własne rozwiązania oparte na podstawach naukowych. W efekcie specyficznych metod kształcenia absolwent powinien posiadać i stosować umiejętności ewaluacji prowadzonych przez siebie projektów, wykazywać dojrzałość w zakresie etyki postępowania w sytuacjach wywierania wpływu oraz cechować się kreatywnością i dojrzałością postaw moralnej i prospołecznej.

Inne informacje związane z Pedagogika i Edukacja

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |