Home > Studia I Stopnia > Edukacja Dorosłych > Zaoczne > Łódź > Studia I Stopnia - Pedagogika Dorosłych z Animacją Społeczno-Zawodową - Łódź - Łódzkie

Studia I Stopnia - Pedagogika Dorosłych z Animacją Społeczno-Zawodową - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSP-Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Pedagogika Dorosłych z Animacją Społeczno-Zawodową - Zaoczne - Łódź - Łódzkie

 • Cele
  Absolwent zdobędzie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi metodami i technikami stosowanymi w dydaktyce. Będzie posiadał umiejętności komunikacji społecznej, mediacji, negocjacji, animacji społecznej, kierowania własnym rozwojem oraz awansem zawodowym. Absolwent będzie znał język obcy, będzie umiał korzystać z literatury fachowej oraz najnowszych osiągnięć technologii informacyjnych, zarówno dla własnego rozwoju, jak i w celu wykorzystania ich w praktyce zawodowej. Będzie przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów edukacyjnych, będzie otwarty i gotowy do współpracy z różnymi instytucjami edukacyjnymi i polityki oświatowej. Swoją wiedzę i umiejętności będzie umiał wykorzystać do podmiotowego kształcenia i wychowania. Będzie umiał wspomagać rozwój poznawczy i osobowościowy wychowanka, ze zróżnicowaniem - wynikającym z wybranej specjalizacji - w zakresie wieku podopiecznych, specyfiki obszaru działalności zawodowej i placówek edukacyjnych, szkolnych i pozaszkolnych. Dzięki interdyscyplinarnemu, innowacyjnemu kształceniu w WSP absolwenci będą przygotowani do zbudowania nowoczesnego warsztatu pracy, będą szczególnie uwrażliwieni na problemy edukacji zdrowotnej, niepełnosprawności. Potrafią zdiagnozować deficyty rozwojowe uczniów i będą przygotowani do stosowania indywidualizacji w nauczaniu, wynikających ze specjalnych potrzeb edukacyjnych. Będą znali zasady i sposoby pracy z grupą integracyjną. Program studiów i praktyki zawodowe pozwolą studentom ukształtować kompetencje specjalistyczne, potrzebne do wykonywania tych szczególnych zadań kształcenia i wychowania w warunkach integracji.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagane dokumenty: * Świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis) * Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia licencjackie * Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na danym kierunku * Trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych * Dowód osobisty (w przypadku mężczyzn również książeczka wojskowa) * Jedna mała koperta z adresem zwrotnym * Potwierdzenie bezzwrotnej wpłaty wpisowego
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  PEDAGOGIKA DOROSŁYCH Z ANIMACJĄ SPOŁECZNO-ZAWODOWĄ

   

  Pedagogika dorosłych

   

  Specjalność skierowana do osób zainteresowanych metodami i formami rozwoju osób dorosłych, a także formami przeciwdziałania bezrobociu.

   

  Praca dla absolwenta:

      * biura karier

      * szkolnictwo i rynek edukacyjny (szkoły językowe, szkoły tańca, kluby, świetlice)

      * ośrodki wspierania przedsiębiorczości

      * urzędy pracy

      * placówki pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego

      * placówki doskonalenia zawodowego (edukator, moderator, coaching)

      * centra kształcenia praktycznego

      * ośrodki szkoleniowe dla dorosłych

      * duże firmy - przedsiębiorstwa (kształcenie dorosłych, rekwalifikowanie)

      * placówki oświaty dorosłych (domy kultury, biblioteki, szkoły dla dorosłych)

      * media - radio, telewizja, prasa, internet

      * telepraca

      * broker edukacyjny lub pośrednik na rynku usług dydaktycznych

   

  Wybrane przedmioty kierunkowe i specjalizacyjne:

      * Teoretyczne podstawy andragogiki

      * Podstawy wiedzy o uzależnieniach

      * Wybrane metody kształcenia dorosłych

      * Umiejętności organizowania zajęć w czasie wolnym

      * Praca z dorosłymi w środowisku otwartym

      * Diagnozowanie potrzeb osób dorosłych i konstruowanie programów indywidualnych

      * Podstawy animacji społeczno-kulturowej dorosłych

      * Instytucje wsparcia rozwoju człowieka dorosłego

      * Środki masowego przekazu w edukacji dorosłych

      * Rozwój zawodowy

      * Poradnictwo psychopedagogiczne

      * Praca z osobą dorosłą z zaburzeniami zachowania i emocji

      * Psychologia dorosłego

   

  Wybrane przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności:


      * Wprowadzenie do pedagogiki

      * Pedagogika pracy

      * Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

      * Pedagogika specjalna

      * Pedagogika alternatywna

      * Pedagogika twórczości

      * Pedagogika społeczna

      * Pedagogika czasu wolnego

      * Metody badań pedagogicznych

      * Podstawy komunikacji pedagogicznej

      * Diagnostyka pedagogiczna

      * Wprowadzenie do psychologii

      * Psychologia rozwojowa i osobowości

      * Psychologia kliniczna

      * Psychologia wychowawcza

      * Biomedyczne podstawy rozwoju

      * Wspomaganie rozwoju poznawczego

      * Podstawy dydaktyki ogólnej

      * Podstawy poradnictwa i pracy z rodziną

      * Kulturowe podstawy socjalizacji

      * Historia wychowania

      * Etyka zawodowa

      * Teoretyczne podstawy wychowania

      * Socjologia wychowania

      * Patologie społeczne

      * Polityka społeczna

      * Edukacja zdrowotna

      * Media w edukacji

      * Emisja głosu

      * Zarządzanie jakością w oświacie

      * Wybrane zagadnienia prawne w oświacie

Inne informacje związane z Edukacja Dorosłych

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |