Studia I Stopnia - Pedagogikapraca socjalna

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Pedagogikapraca socjalna - W ciągu tygodnia - Łódź - Łódzkie

 • Cele
  Studia I stopnia na kierunku „pedagogika” umożliwiają zdobycie zintegrowanej wiedzy pedagogicznej, socjologicznej, etycznej i psychologicznej koniecznej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do efektywnego kształtowania własnego rozwoju zawodowego i osobistego. Przyszły absolwent studiów na kierunku „pedagogika” jest przygotowywany do pełnienia wszelkich ról zawodowych i społecznych typowych dla pedagoga, w szczególności do: * pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej * wspomagania osób, rodzin i społeczności lokalnych * realizowania działań z zakresu pomocy i profilaktyki społecznej * rozwiązywania problemów społecznych, wychowawczych i edukacyjnych * promowania zachowań prozdrowotnych * podnoszenia kwalifikacji zawodowych * rozwijania i doskonalenia warsztatu naukowo-badawczego * badania problemów społecznych, monitorowaniu oraz ewaluacji programów i działań * podejmowania współpracy z instytucjami, organizacjami oraz osobami, które stawiają sobie na celu doskonalenie istniejących i poszukiwanie nowych rozwiązań w dziedzinie pedagogiki Absolwent kierunku „pedagogika” będzie przygotowany do podjęcia pracy i realizacji pedagogicznych celów zawodowych w: * placówkach oświatowo-wychowawczych * szkołach (jako pedagog szkolny) * domach pomocy społecznej * placówkach i instytucjach poradnictwa rodzinnego * klubach i świetlicach tworzonych przez lokalne społeczności * organizacjach oraz stowarzyszeniach charytatywnych i samopomocowych * innych instytucjach, w których nieodzowne jest wykształcenie w zakresie pedagogiki uzupełnione wiedzą psychologiczną i socjologiczną Charakterystyka specjalności: Praca socjalna Absolwent specjalności „praca socjalna” zdobywa oraz pogłębia kompetencje i sprawności niezbędne dla realizacji zadań stawianych przed pracownikiem socjalnym, w tym dotyczące: dokonywania analizy oraz oceny sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia osób, grup (w tym grup ryzyka) i społeczności lokalnych. Absolwent poznaje również zasady i aspekty praktyczne stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów społecznych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kandydaci na studia I stopnia (licencjackie/inżynierskie) powinni złożyć następujące dokumenty: * świadectwo maturalne w oryginale lub jego odpis * formularz osobowy (do pobrania tutaj) * zaświadczenie lekarskie (nie starsze niż 3 miesiące) * 4 zdjęcia formatu legitymacyjnego lub dowodowego * kserokopia dowodu osobistego (obie strony) * kserokopia książeczki WKU (str. 2-3 i 6-7) - książeczka do wglądu * kserokopia dowodu wpłaty wpisowego wniesionego na konto szkoły. Numery kont bankowych. (Można również dokonać wpłaty na miejscu w kasie).
 • Tutuł uzyskany
  Ukończenie tej specjalności jest równoznaczne z uzyskaniem specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny, o której stanowi Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.
 • Szczegółowe informacje
  Przedmioty objęte planem studiów – wspólne dla wszystkich studentów kierunku „pedagogika”:
  • Język obcy (do wyboru)
  • Wychowanie fizyczne
  • Technologia informacyjna
  • BHP i ergonomia
  • Emisja i higiena głosu
  • Wprowadzenie do wiedzy o kulturze
  • Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej
  • Filozofia
  • Etyka i aksjologia
  • Logika z filozofią języka
  • Elementy estetyki
  • Wybrane zagadnienia filozofii społecznej
  • Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka
  • Psychologia ogólna
  • Psychologia rozwoju człowieka
  • Psychologia społeczna
  • Socjologia ogólna
  • Komunikacja interpersonalna
  • Socjologia edukacji
  • Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
  • Wprowadzenie do pedagogiki
  • Historia wychowania
  • Teoretyczne podstawy wychowania
  • Pedagogika społeczna
  • Metody badań pedagogicznych
  • Podstawy pedagogiki specjalnej
  • Dydaktyka ogólna
  • Media w edukacji (edukacja medialna)
  • Wykłady monograficzne
  • Seminarium dyplomowe


  Charakterystyka specjalności: Praca socjalna
   

  Absolwent specjalności „praca socjalna” zdobywa oraz pogłębia kompetencje i sprawności niezbędne dla realizacji zadań stawianych przed pracownikiem socjalnym, w tym dotyczące: dokonywania analizy oraz oceny sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia osób, grup (w tym grup ryzyka) i społeczności lokalnych. Absolwent poznaje również zasady i aspekty praktyczne stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów społecznych.
   
  Przedmioty w ramach specjalności „praca socjalna”:
  • Aksjologia pracy socjalnej
  • Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej
  • Podstawy wiedzy o rozwoju biopsychicznym człowieka w cyklu życia
  • Elementy teorii organizacji i zarządzania
  • Struktura i organizacja pomocy społecznej
  • System prawny pomocy społecznej w Polsce
  • Prawo rodzinne i opiekuńcze w Polsce
  • Teoretyczne podstawy pracy socjalnej
  • Metodyka pracy socjalnej
  • Projekt socjalny
  • Promocja zatrudnienia, instytucje rynku pracy i zatrudnienie socjalne
  • Działalność pożytku publicznego i wolontariat
  • Wspieranie zatrudnienia oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych
  • Organizowanie społeczności lokalnej oraz zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego
  • Superwizja pracy socjalnej

  Program specjalności uwzględnia w całości zakres treści programowych określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych.


  Dla osób podejmujących kształcenie na specjalności „praca socjalna” w ramach kierunku „pedagogika” możliwa jest specjalizacja (w ramach seminariów dyplomowych) w zakresie pracy socjalnej z:
  • dziećmi
  • osobami starszymi
  • osobami bezrobotnymi
  • osobami z zaburzeniami psychicznymi
  • osobami upośledzonymi umysłowo
  • osobami będącymi ofiarami przemocy
  • osobami niepełnosprawnymi fizycznie
  • osobami uzależnionymi, w szczególności od alkoholu i narkotyków
  • osobami bezdomnymi wychodzącymi z bezdomności oraz rodzinami tych osób
  • cudzoziemcami, ze szczególnym uwzględnieniem uchodźców
   Absolwent specjalności „praca socjalna” w szczególności przygotowany jest do pracy w:
  • ośrodkach pomocy społecznej
  • placówkach opiekuńczo-wychowawczych
  • domach pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych
  • regionalnych ośrodkach polityki społecznej
  • powiatowych centrach pomocy rodzinie
  • jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu
  • ośrodkach wsparcia
  • placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów
  • ośrodkach dla uchodźców
  • organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem problemom społecznym

Inne informacje związane z Szkolnictwo Specjalne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |