Studia I Stopnia - Politologia - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEH-Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Politologia - Zaoczne - Bielsko-Biała - Śląskie

 • Cele
  CELE KSZTAŁCENIA Trzyletnie studia licencjackie na kierunku politologia zakładają osiągnięcie następujących celów: 1. udostępnienie studentom teoretycznej i praktycznej wiedzy związanej z funkcjonowaniem współczesnego państwa, prawa, stosunków międzynarodowych we wszystkich możliwych aspektach, jakie składają się na oblicze kultury i cywilizacji końca XX i początku XXI wieku. 2. umożliwienie studentom zdobycia międzynarodowych certyfikatów i dyplomów FEDE. 3. przygotowanie absolwentów do kontynuacji nauki na magisterskich studiach uzupełniających. 4. przygotowanie absolwentów do rozpoczęcia i rozwijania kariery zawodowej w warunkach gospodarki rynkowej.
 • Praktyki
  TAK
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Ze względu na nierównomierny dostęp do edukacji związany ze społecznymi podziałami WSEH nie przeprowadza egzaminów wstępnych na studia I stopnia (licencjackie). Przy dużej liczbie kandydatów, przekraczającej zaplanowany limit miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. O decyzji w sprawie przyjęcia do Uczelni kandydat dowiaduje się na podstawie pisemnego zawiadomienia wysyłanego na adres podany w kwestionariuszu osobowym. W trakcie pierwszego roku nauki WSEH oferuje pomoc dla tych studentów którzy nie potrafią sprostać wymaganiom WSEH. Uczelnia oferuje program wyrównywania szans, który polega na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć dydaktycznych i indywidualnych konsultacji z wykładowcami. Wstępna selekcja studentów następuje w trakcie pierwszych sesji egzaminacyjnych, które sprawdzają wiedzę studentów, a także ich umiejętność uczeni się.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I stopnia licencjackie i FEDE

  Specjalność Europejska
  Specjalność europejska - umożliwia podjęcie pracy we wszystkich instytucjach rządowych i pozarządowych oraz organizacjach związanych z funkcjonowaniem Polski w strukturach Unii Europejskiej. Osoby studiujące tę specjalność przygotowywane są do działalności w sferze szeroko rozumianej polityki w relacji Polska - Europa. W programie zawarty jest przegląd tendencji w rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym, społecznym, politycznym i kulturalnym Europy zachodniej, a także zagadnienia dotyczące przemian, jakie dokonują się w Europie środkowej i wschodniej. W efekcie absolwent tej specjalności powinien uzyskać przejrzysty obraz sytuacji międzynarodowej Polski na tle Europy.
  Zdobyte w czasie studiów wykształcenie pozwoli absolwentom kierunku politologii - specjalności europejskiej - na pracę na różnych poziomach funkcjonowania państwa, na przykład jako:
  1. pracownik lub doradca organizacji międzynarodowych
  2. ekspert od spraw stosunków międzynarodowych: politycznych, gospodarczych i społecznych
  3. dyplomata
  4. specjalista od zagadnień międzynarodowych współpracy kulturalnej

  Specjalizacja Polityka społeczna
  Polityka społeczna - specjalizacja, która pozwoli na podjęcie pracy zawodowej w strukturach administracyjnych i instytucjach publicznych Unii Europejskiej, zajmujących się strategią społeczną i polityką społeczną.

  MODEL KSZTAŁCENIA
  Programy nauczania na kierunku politologia opracowane zostały w ten sposób, aby mury Uczelni opuszczali poszukiwani na rynku pracy specjaliści z biegłą znajomością języków obcych, umiejętnością praktycznego zastosowania w życiu zawodowym komputera i internetu oraz dobrą znajomością warsztatu pracy i realiów Unii Europejskiej. Oprócz standardów nauczania MENiS programy nauczania na kierunku politologia uwzględniają wymogi FEDE (www.fede.pl) w dziedzinie kultury i obywatelstwa europejskiego (A) i języka nowożytnego (B).
  Model kształcenia oparty jest więc na czterech modułach: zawodowym, językowym, informatycznym i europejskim.

  Moduł europejski, czyli kultura i obywatelstwo europejskie (A) - to przygotowanie absolwenta do pracy w warunkach zjednoczonej Europy. Rozbudowany blok zajęć z kultury i obywatelstwa europejskiego umożliwia studentowi poznanie historii, geografii i zasad funkcjonowania Unii Europejskiej.
  Moduł językowy (B) - to nauka języka obcego z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego i branżowego. Obowiązkowym językiem wykładowym w Uczelni jest język angielski. Dodatkowo studenci mogą wybrać naukę języka niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego.
  Moduł informatyczny (C) - to wyrobienie praktycznej umiejętności obsługi podstawowych systemów informatycznych, które mogą być wykorzystane przez studenta w przyszłej pracy zawodowej. Programy kształcenia informatyki spełniają wymogi tzw. Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy (ECDL).
  Moduł zawodowy (D) - dotyczy wybranej na kierunku specjalności i obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zawodu. Treści programowe obejmują znajomość realiów zawodowych w Polsce i Unii Europejskiej.

  Przedmiot    Forma zaliczenia

  GRUPA PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
  Nauka o państwie i prawie    Z+E
  Nauka o polityce     Z+E
  Myśl polityczna    E
  Systemy polityczne    E
   
  GRUPA PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH
  Najnowsza historia polityczna     E
  Historia polityczna Polski w XX w.     E
  System polityczny RP     E
  Partie polityczne i systemy partyjne     Z+E
  Administracja publiczna     Z+E
  Samorząd i polityka lokalna     E
  Marketing polityczny     Z
  Polityka społeczna i gospodarcza    Z+E
  Stosunki międzynarodowe    E
  Integracja europejska     E
  Statystyka i demografia    Z
  Organizacja i zarządzanie     Z
   
  GRUPA PRZEDMIOTÓW SPECJALISTYCZNYCH
  Proseminarium     Z
  Podstawy ekonomii    Z+E
  Ochrona własności intelektualnej    Z
  Filozofia    E
  Socjologia     E
  Logika    Z
  Język obcy     Z
  Technologia informatyczna    Z
  Wykład monograficzny    ZB
  Przedmiot fakultatywyny    ZB
  Seminarium licencjackie    Z
  Fundusze europejskie    E
  Metodologia badań politologicznych     Z
  Międzynarodowe stosunki kulturalne    Z
  Międzynarodowe stosunki gospodarcze    Z
  Euromarketing i globalizacja rynku    E
  Europejska integracja polityczna    E
  Europejska integracja gospodarcza    E
  Bezpieczneństwo narodowe i międzynarodowe we współczesnym świecie    E
  Międzynarodwe prawo publiczne    Z
  Organizacje międzynarodowe    E
  Polityka zagraniczna RP    E
  Prawa człowieka    Z
  Regionalizm w stosunkach m. i współpraca transgraniczna     E
  Geografia polityczna z podstawami gepolityki    E
  Prognozowanie, symulacja międzynarodowa i europejska    Z
  Pozyskiwanie środków Unii Europejskiej    E
  Cywilizacyjne i kulturowe podstawy Europy    Z
  Praktyki zawodowe    Z

Inne informacje związane z Politologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |