Home > Studia I Stopnia > Organizacja Turystyki > Zaoczne > Częstochowa > Studia I Stopnia - Obsługa Ruchu Turystycznego - Częstochowa - Śląskie

Studia I Stopnia - Obsługa Ruchu Turystycznego - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSHiT- Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Obsługa Ruchu Turystycznego - Zaoczne - Częstochowa - Śląskie

 • Cele
  Absolwent kierunku turystyka i rekreacja może podjąć pracę w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, a także w administracji i organizacjach społecznych na stanowiskach kierowniczych i wykonawczych związanych z turystyką i rekreacją.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  1. O przyjęcie na studia może ubiegać się osoba, która posiada świadectwo dojrzałości. 2. Kandydaci ubiegający się na studia zobowiązani są do złożenia podania o przyjęcie na studia sporządzonego według ustalonego wzoru (wzór do pobrania w Dziekanacie) oraz następujących dokumentów: * oryginału świadectwa dojrzałości, * zaświadczenia lekarskiego sporządzonego według wzoru udostępnianego przez Uczelnię, * 4 fotografii, * kserokopii dowodu osobistego, * kserokopii książeczki wojskowej w przypadku mężczyzn, * dowodu wpłaty wpisowego. 3. Podania o przyjęcie na studia oraz wyżej wymienione dokumenty należy składać do Dziekanatu Uczelni 4. Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne na podstawie wyników egzaminu maturalnego oraz egzaminu dojrzałości. 5. W postępowaniu kwalifikacyjnym przygotowuje się listę rankingową kandydatów, na podstawie wyników na świadectwie dojrzałości z zachowania oraz z następujących przedmiotów: * język polski, * język obcy nowożytny, * matematyka lub geografia. 6. Na studia przyjmuje się kandydatów według kolejności na liście rankingowej, o której mowa w ust. 2, w liczbie nie większej niż limit miejsc określony w § 1 ust. 2. 7. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest przez Komisję Rekrutacyjną i kończy się wydaniem decyzji o przyjęciu, bądź odmowie przyjęcia na studia. 8. W przypadku nieprzyjęcia na studia kandydatowi przysługuje zwrot wpisowego
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Turystyka i Rekreacja
  Specjalnośc: Obsługa Ruchu Turystycznego

  Nazwa przedmiotu / kursu Punkty ECTS

  1. Historia architektury i sztuki 6
  2. Fizjologia człowieka 6
  3. Psychologia 2
  4. Ekologia i ochrona środowiska 6
  5. Prawo w turystyce i rekreacji 2
  6. Ekonomia 6
  7. Zarządzanie 6
  8. Podstawy turystyki 5
  9. Podstawy rekreacji 2
  10. Geografia turystyczna 11
  11. Krajoznawstwo 4
  12. Obsługa ruchu turystycznego 6
  13. Ekonomika turystyki i rekreacji 5
  14. Hotelarstwo 2
  15. Kształtowanie środowiska i ochrona przyrody 3
  16. Żywienie człowieka 5
  17. Język angielski 14
  18. Wychowanie fizyczne 2
  19. Socjologia 5
  20. Podstawy filozofii 2
  21. Podstawy etyki 1
  22. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 1
  23. Technologia informacyjna 5
  24. Podstawy statystyki 5
  25. Podstawy marketingu 5
  26. Powiaty i gminy w gospodarce turystycznej 2
  27. Podstawy finansów i rachunkowości 2
  28. Pierwsza pomoc przedmedyczna 1

  PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

  29. Organizacja pracy biurowej w przedsiębiorstwie turystycznym 3
  30. Propedeutyka pracy pilota wycieczek 8
  31. Logistyka transportu turystycznego 6
  32. Żywienie w turystyce 5
  33. Metody i techniki obsługi ruchu turystycznego 12
  34. Ubezpieczenia w turystyce 3
  35. Informacja w turystyce 3
  36. Praktyczne aspekty realizacji imprez turystycznych 4

Inne informacje związane z Organizacja Turystyki

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |