Studia I Stopnia - Hotelarstwo - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Hotelarstwo - Zaoczne - Bielsko-Biała - Śląskie

 • Cele
  Studia na kierunku zarządzanie trwają 3 lata tj. 6 semestrów. W trybie niestacjonarnym (zaocznym) studia realizowane są w formie zjazdów (do trzech zjazdów w miesiącu): * piątek (od godz. 15.30) * sobota * niedziela. Specjalność Hotelarstwo w Bielskiej Wyższej Szkole im. J. Tyszkiewicza ma na celu przygotowanie studenta do pracy w podmiotach gospodarczych oraz organizacjach zajmujących się szeroko rozumianym hotelarstwem. Program nauczania wychodzi naprzeciw potrzebom związanym z funkcjonowaniem zarówno małych indywidualnych obiektów hotelarskich, jak i dużych struktur sieciowych. Studia na specjalności hotelarstwo pozwolą na zapoznanie się z technikami efektywnej pracy w hotelach oraz innych przedsiębiorstwach branży hotelarskiej, świadczących usługi dla turystów. Ze względu na fakt, że program jest realizowany w ramach kierunku zarządzanie i marketing, studenci poznają mechanizmy rządzące wolnym rynkiem oraz skuteczne metody marketingowe. Szkoła Hotelarska umożliwi studentom zdobycie umiejętności swobodnego nawiązywania kontaktów z ludźmi, opartego na nowoczesnych środkach komunikowania się, elementach psychologii, socjologii oraz znajomości języków obcych. Poznają również zasady etyki zawodowej i identyfikacji potrzeb klienta w celu osiągnięcia ich maksymalnego zadowolenia. Proponowane przez Bielską Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza studia hotelarskie przygotowują absolwentów do zarządzania obiektami hotelowymi, noclegowymi i gastronomicznymi o różnym zakresie usług oraz organizacji rynku konsumenckiego branży hotelarskiej. Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza ma swoją siedzibę w regionie o wysokich walorach turystycznych oraz bogatej infrastrukturze hotelarskiej, co jest dodatkowym atutem dla osób kończących specjalność Hotelarstwo w naszej Uczelni.
 • Praktyki
  Praktyki powinny trwać nie krócej niż 3 tygodnie. Zasady i formę odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywnie zdany egzamin dojrzałości (matura) oraz złożenie wymaganych przez Uczelnię dokumentów
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Absolwent kierunku Zarządzanie powinien posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Powinien posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem, gospodarowaniem zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Powinien być przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego. Absolwent kierunku Zarządzanie powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwać się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania w tym języku. Absolwent kierunku Zarządzanie powinien być przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menadżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach lub kierownika/dowódcy zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, a także do prowadzenia własnej działalności. Absolwent kierunku Zarządzanie powinien posiadać umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole. Absolwent kierunku Zarządzanie powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach związanych z zarządzaniem.
  Studia kierunek Zarządzanie
  wymagania ogólne

  Studia pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zająć nie powinna być mniejsza niż 2000. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

  Studia kierunek Zarządzanie
  kadra dydaktyczna

  Oblicze Uczelni, jej prestiż w środowisku oraz wysoką pozycję na rynku usług edukacyjnych kształtuje siła intelektualna zatrudnionej kadry wywodzącej się z wielu renomowanych uczelni wyższych w kraju i z zagranicy.

  Studia kierunek Zarządzanie
  sylwetka absolwenta

  Absolwenci kierunku zarządzanie (otrzymują tytuł licencjata) przyswajają sobie niezbędne podstawy teoretyczne z zakresu nauk ekonomicznych i zarządzania, a także z dyscyplin komplementarnych, oraz uzyskują umiejętności analizy otoczenia przedsiębiorstwa, w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy, analizy zasobów wewnętrznych przedsiębiorstwa oraz planowania strategii marketingowych, zarządzania produkcją, personelem i finansami firmy. Kluczową umiejętnością absolwentów kierunku zarządzanie jest przygotowanie do opracowania, wdrażania i kontroli programów operacyjnych strategii przedsiębiorstwa. Absolwenci kierunku zarządzanie znajdują zatrudnienie na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerów średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach i agencjach konsultingowych.

   
  Studia kierunek Zarządzanie

  standardy nauczania
  Grupy przedmiotów i minimalne obciążenia godzinowe

  A.     PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO    240
  B.     PRZEDMIOTY PODSTAWOWE     555
  C.     PRZEDMIOTY KIERUNKOWE     390
  D.     PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE I SPECJALNOŚCIOWE     360
  Razem:     1.545

  Studia kierunek Zarządzanie
  Przedmioty w grupach i minimalne obciążenia godzinowe

  A.     PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO     240

  1.     Języki obce     120
  2.     Przedmioty ogólnospołeczne (2-3) do wyboru spośród następujących: filozofia, socjologia,             logika, historia gospodarcza, geografia ekonomiczna, psychologia     60
  3.     Wychowanie fizyczne     60

  B.     PRZEDMIOTY PODSTAWOWE     555

  1.     Mikroekonomia     60
  2.     Makroekonomia     60
  3.     Matematyka     90
  4.     Statystyka (opisowa)     60
  5.     Podstawy ekonometrii     15
  6.     Informatyka     60
  7.     Podstawy zarządzania     45
  8.     Podstawy marketingu     30
  9.     Finanse     45
  10.     Prawo     90

  C.     PRZEDMIOTY KIERUNKOWE     390

  1.     Zachowania organizacyjne     30
  2.     Zarządzanie strategiczne     45
  3.     Badania rynkowe i marketingowe     45
  4.     Zarządzanie i planowanie marketingowe     45
  5.     Rachunkowość     75
  6.     Zarządzanie produkcją     30
  7.     Zarządzanie kadrami     30
  8.     Zarządzanie logistyką     30
  9.     Zarządzanie finansami przedsiębiorstw     30
  10.     Marketing w handlu i usługach     30

  D.     PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE I SPECJALNOŚCIOWE     360
       (odpowiednie dla danej specjalizacji i specjalności)     
  Razem:     1.54

  Studia na specjalności Hotelarstwo pozwalają na poznanie zagadnień związanych z organizacją przedsiewzięć turystycznych w Polsce i na świecie oraz z ich zarządzaniem. Ponadto wiedza z zakresu zarządzania na specjalności hotelarstwo pomaga w dziedzinie marketingu oraz finansowania przedsiębiorstwa turystycznego.
  Moduł specjalnościowy - Semestr III

      Nazwa     Ilość godz.     Wykł.     Ćw.
  1     Podstawy ekonomiczno-prawne działalności hotelowej     45     20     25
  2     Organizacja i technika pracy     45     20     25
  3     Obsługa konsumenta     30     15     15
  4     Psychologia komunikacji     30     -     30
       Razem     150     55     95

  Studia Hotelarstwo
  Moduł specjalnościowy - Semestr IV


      Nazwa     Ilość godz.     Wykł.     Ćw.
  1     Organizacja i technika pracy     45     20     25
  2     Obsługa konsumenta     30     15     15
  3     Usługa hotelarska     30     -     30
  4     Zasady żywienia i dietetyki w hotelarstwie     30     15     15
       Razem     135     50     85

  Studia Hotelarstwo
  Moduł specjalnościowy - Semestr V


      Nazwa     Ilość godz.     Wykł.     Ćw.
  1     Organizacja i technika pracy *     45     20     25
  2     Krajowy i międzynarodowy rynek hotelarski     30     15     15
  3     Kategoryzacja i klasyfikacja bazy hotelowej – standardy jakości w hotelarstwie.     20     20     -
       Razem     95     55     40

  Studia Hotelarstwo
  Moduł specjalnościowy - Semestr VI


      Nazwa     Ilość godz.     Wykł.     Ćw.
  1     Organizacja i technika pracy     45     20     25
  2     Systemy informacyjne     30     15     15
  3     Marketing i PR w hotelarstwie     40     20     20
       Razem     115     55     60


  * Organizacja i technika pracy realizowana przez wszystkie semestry obejmuje zagadnienia z:

      * Organizacji pracy i zarządzania personelem w obiektach hotelarskich
      * Organizacji i techniki pracy działów hotelowych
      * Etyki zawodowej
      * Projektowania i wyposażenia obiektów hotelowych

  Łącznie: 495 godzin

Inne informacje związane z Zarządzanie Turystyką

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |