Studia I Stopnia - Międzynarodowe Stosunki Polityczne - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Ateneum-Szkoła Wyższa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Studia I Stopnia - Międzynarodowe Stosunki Polityczne - Zaoczne - Gdańsk - Pomorskie

 • Praktyki
  Praktyka zawodowa 3 tygodnie w czasie studiów
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów I stopnia powinien złożyć następujące dokumenty: * podanie/formularz rekrutacyjny według wzoru Uczelni (pobierz formularz studia I stopnia .doc - 101 kb) * 4 fotografie legitymacyjne o wymiarze 35 mm x 45mm bez nakrycia głowy na jasnym tle (wykonane tradycyjn± metod± z negatywu) * orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ do podjęcia studiów * kserokopia dowodu osobistego * oryginał świadectwa dojrzałości * dowód wpłaty
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia (stacjonarne, niestacjonarne): Międzynarodowe Stosunki Polityczne

  Sylwetka absolwenta
  Program nauczania na studiach politologicznych ma zapewnić absolwentowi ogólne humanistyczne wykształcenie, usystematyzowaną wiedzę z zakresu klasycznych przedmiotów politologicznych oraz teoretyczną i praktyczną z przedmiotów specjalistycznych.
  Jednym z podstawowych zadań prowadzenia studiów politologicznych jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów do pracy w szeroko rozumianych instytucjach politycznych m.in. w administracji państwowej, partiach politycznych, organizacjach społeczno – politycznych, środkach masowego przekazu, organizacjach międzynarodowych, organach samorządowych oraz placówkach kulturalno – oświatowych, szkolnictwie, bibliotekarstwie, edytorstwie. Przyjęty układ treści programowych, a także 15 tygodniowe praktyki zawodowe zmierza do tego, aby zatrudnienie w wymienionych instytucjach było realne.
  Absolwent politologii powinien posiadać umiejętności analizowania i podejmowania decyzji politycznych, zbierania i hierarchizowania informacji, dokonywania samodzielnej analizy zjawisk i procesów zachodzących w życiu publicznym.

  Przebieg studiów
  Nauka na studiach zawodowych (I stopnia) znajdujących się w ofercie Uczelni trwa 3 lata (6 semestrów). Student, stosownie do własnych preferencji i możliwości może wybrać jeden z dwóch trybów studiów: stacjonarny lub niestacjonarny zaoczny. Na studiach stacjonarnych zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, na studiach niestacjonarnych zaocznych - program realizowanych jest w trakcie sobotnio-niedzielnych sesji zjazdowych odbywających się co 2 tygodnie. Zajęcia odbywają się w siedzibie Uczelni.
  Studia kończą się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata. Absolwent studiów zawodowych zdobywa tym samym wykształcenie wyższe i uzyskuje możliwość podjęcia nauki na studiach II stopnia.
  Ateneum - Szkoła Wyższa wykazując troskę  o jakość kształcenia w naszej Uczelni dba, by absolwent opuszczający mury Ateneum był wszechstronnie wykształcony i wyposażony w praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy. Służyć temu mają oprócz prowadzonych przy użyciu nowoczesnych pomocy dydaktycznych wykładów, prowadzone m.in. w formie case-study zajęcia ćwiczeniowe. Niebagatelną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki, w znalezieniu których Uczelnia stara się pomóc studentom.

  POLITOLOGIA-MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI POLITYCZNE
                     
            studia I stopnia
  L.p.    Przedmiot
       PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
  1    Język obcy (angielski)
  2    Technologia informacyjna
  3    Logika
  4    Ochrona własności intelektualnej

       PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
  1    Filozofia
  2    Socjologia ogólna
  3    Psychologia ogólna i społeczna
  4    Geografia polityczna
  5    Ekonomia
  6    Metodologia badań
  7    Nauka o komunikowaniu
  8    Nauka o polityce
  9    Współczesne systemy polityczne
  10    Historia instytucji politycznych
  11    Myśl polityczna
  12    Wstęp do nauki o państwie i polityce
  13    Encyklopedia prawa

       PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
  1    Najnowsza historia polityczna
  2    Historia Polski XX w.
  3    Statystyka i demografia
  4    Międzynarodowe stosunki polityczne
  5    Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  6    System polityczny RP
  7    Integracja europejska i prawo wspólnotowe
  8    Samorząd i wspólnoty lokalne
  9    Polityka gospodarcza
  10    Polityka społeczna
  11    Partie i systemy partyjne
  12    Historia stosunków międzynarodowych
  13    Podstawy organizacji i zarządzania
  14    Marketing polityczny
  15    Instytucje WE  i zasady funkcjonowania UE
  16    Administracja publiczna
  17    Seminarium dyplomowe

       PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE
  1    Organizacje międzynarodowe
  2    Polityka zagraniczna Polski
  3    Polityka radziecka i rosyjska wobec Europy Środkowo- Wschodniej
  4    Region Morza Bałtyckiego w stosunkach międzynarodowych
  5    Wybrane problemy współczesnej dyplomacji
  6    Afryka i Azja w stosunkach międzynarodowych
  7    Mniejszości narodowe i etniczne w Europie
  8    Europejski rynek pracy
  9    Wykład monograficzny
  10    Fakultet

Inne informacje związane z Studia Międzynarodowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |