Home > Studia I Stopnia > Geografia i Kartografia > Ostrowiec Świętokrzyski > Studia I Stopnia - Geodezja i Kartografia - Ostrowiec Świętokrzyski - Świętokrzyskie

Studia I Stopnia - Geodezja i Kartografia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSBiP-Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Geodezja i Kartografia - W ciągu tygodnia - Ostrowiec Świętokrzyski - Świętokrzyskie

 • Cele
  Kierunek geodezja i kartografia to obecnie jeden z najbardziej atrakcyjnych kierunków kształcenia w zakresie studiów technicznych. Jest to spowodowane tym, że w naszym kraju istnieje ciągłe zapotrzebowanie na kadrę geodezyjną o wyższym wykształceniu, niezbędną dla wykonywania czynności związanych z realizacją procesów inwestycyjnych. Inwestycje te mają ścisły związek ze stałym wykorzystaniem bardzo dużych funduszy inwestycyjnych płynących z Unii Europejskiej a także z programami wynikającymi z przygotowaniami do organizacji EURO 2012. Inwestycje te są związane z budową dróg, autostrad, hoteli, stadionów, urządzeń infrastruktury technicznej i urządzeń towarzyszących. Inwestycje takie są zawsze związane z procesami geodezyjnej obsługi gospodarki nieruchomościami, dotyczącymi różnych problemów, w tym także wyceny nieruchomości. Te problemy pozostają w głównym nurcie kształcenia na kierunku geodezja i kartografia w WSBiP.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  W punkcie Rekrutacyjnym WSBiP należy złożyć następujące dokumenty: * świadectwo dojrzałości w oryginale, * wypełnione podanie oraz kartę ewidencyjną kandydata, * 4 fotografie (kolorowe) o wymiarach 37x50 mm podpisane imieniem i nazwiskiem, * orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu, * kserokopię dowodu osobistego, * dowód wpłaty wpisowego, * książeczka wojskowa (do wglądu).
 • Tutuł uzyskany
  Inżynier
 • Szczegółowe informacje
  Geodezja i Kartografia

  Studia I stopnia (inżynierskie) w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. trwają 3,5 roku (7 semestrów).  Kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem dyplomu studiów wyższych z tytułem inżyniera, uprawniającym do kontynuowania nauki na studiach II stopnia (magisterskich). Programy studiów inżynierskich w WSBiP są oparte na najlepszych i sprawdzonych wzorcach stosowanych w polskich państwowych uczelniach wyższych

  Specjalności/ profile kształcenia:

      * Geodezyjne pomiary specjalne
      * Kataster i podstawy wyceny nieruchomości
      * Fotogrametria w opracowaniach numerycznych
   

  Absolwent studiów inżynierskich będzie szczególnie dobrze przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu geodety nie tylko w kraju, ale także zagranicą, szczególnie w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Będzie on gruntownie przygotowany do wykonywania, między innymi takich najważniejszych prac geodezyjnych jak zakładaniem osnów, wykonywania pomiarów szczegółowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych z wykorzystaniem najnowszych satelitarnych technologii (GPS), opracowania wyników pomiarów w postaci numerycznej, a także prac pomiarowo-prawnych dotyczących gospodarki nieruchomościami.

      Na kierunku geodezja i kartografia studenci są kształcenia przez 6 semestrów w zakresie ogólnej wiedzy inżynierskiej związanej z geodezją i kartografią, wystarczającą do wykonywania zawodu inżyniera geodety. W ciągu zaś 7 semestru studiów studenci są kształceni zgodnie z wybranymi przez nich profilami kształcenia (specjalizacjami zawodowymi). Studentom są proponowane trzy profile kształcenia, związane z najbardziej aktualnymi problemami w geodezji i kartografii. Są nimi:

  Profil kształcenia A: Geodezyjne pomiary specjalne, który obejmuje:


      *
        Monitoring geodezyjny powierzchni i obiektów budowlanych,
      *
        Geodezyjno-prawna obsługa budowy dróg i autostrad,
      *
        Geodezyjna realizacja i obsługa budowy obiektów sportowych.

  Profil kształcenia B: Kataster i podstawy wyceny nieruchomości, który zawiera:

      *
        Systemy katastralne,
      *
        Podstawy wyceny nieruchomości,
      *
        Bazy danych o terenie w aspekcie katastru nieruchomości.

  Profil kształcenia C: Fotogrametria w opracowaniach numerycznych, który obejmuje:

      *
        Systemy komputerowe sporządzania map numerycznych,
      *
        Fotogrametria dla potrzeb GIS,
      *
        Topograficzna baza danych.

        Kształcenie specjalistyczne uzupełnia zwłaszcza praca dyplomowa inżynierska, której zakres pokrywa się z wybranym przez studenta profilem kształcenia. Kształcenie specjalistyczne to także praktyka kierunkowa, którą student odbywa w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego, zgodnie z realizowanym profilem kształcenia.

        Wiedzą praktyczną absolwenta, tak ważną w kształceniu zawodowym uzupełniają, realizowane pod kierunkiem nauczycieli akademickich, zajęcia terenowe i praktyki zawodowe.

         Tak więc, po ukończeniu wszystkich przewidzianych planem studiów przedmiotów, a zwłaszcza przedmiotów zawartych w profilach kształcenia, odbyciu praktyk, a także wykonaniu pracy dyplomowej inżynierskiej, absolwent będzie posiadać umiejętności samodzielnego formułowania podstawowych problemów geodezyjnych oraz ich opracowania w czytelnej formie, według przyjętych standardów. Ponadto, po ukończeniu studiów inżynierskich, absolwent będzie miał możliwość kontynuacji kształcenia na poziomie studiów 2 stopnia (magisterskich) w innych ośrodkach akademickich kraju.
   
        Kierunek jest prowadzony w Katedrze Geodezji i Kartografii na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych. W kształceniu studentów uczestniczy głównie kadra pracowników naukowo-dydaktycznych z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wspomagana przez pracowników Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, pracowników WSBiP oraz innych specjalistów.

        Kształcenie na kierunku jest w pełni zgodne z właściwymi standardami, przedstawionymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) w geodezji i kartografii, a nawet je przewyższa. Dotyczy to unikatowych w skali kraju przedmiotów z zakresu wykonawstwa geodezyjnego, uprawnień zawodowych oraz terminologii zawodowej w języku angielskim.

  Kadra

  Kierunek funkcjonuje w oparciu o kadrą dydaktyczną złożoną z nauczycieli akademickich Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, Politechniki Świętokrzyskiej i pracowników WSBiP, na bazie własnych planów studiów, zgodnych ze standardami kształcenia  i minimami programowymi dla kierunku geodezja i kartografia, a nawet je przewyższających w zakresie trzech unikatowych w skali kraju przedmiotów związanych z terminologią zawodową w języku angielskim, wykonawstwem geodezyjnym i uprawnieniami zawodowymi w geodezji i kartografii.

  Absolwenci kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA mogą podjąć pracę w:

                              *
                                firmach geodezyjnych, wykonujących pomiary, sporządzających dokumentację
                                geodezyjną dla celów prawnych, obsługujących różnorodne procesy               inwestycyjne i
                                budowlane.
                              *
                                firmach zajmujących się budownictwem
                              *
                                firmach górniczych
                              *
                                firmach poszukiwawczych
                              *
                                urzędach
                              *
                                jednostkach administracji publicznej
                              *
                                wydawnictwach kartograficznych

Inne informacje związane z Geografia i Kartografia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |