Home > Podyplomowe > Archiwistyka > Zaoczne > Warszawa > Studia Podyplomowe - "Zarządzanie dobrami kultury i promocja dziedzictwa" - Warszawa - Mazowieckie

Studia Podyplomowe - "Zarządzanie dobrami kultury i promocja dziedzictwa" - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem UW - Uniwersytet Warszawski

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - "Zarządzanie dobrami kultury i promocja dziedzictwa" - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Przekazanie wiedzy na temat ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce i Europie w różnych jej aspektach, umiejętności zarządzania jego zasobami oraz ich skutecznego promowania, jak również przygotowanie do wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności do praktycznego zastosowania w skali lokalnej.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia skierowane są do abslowentów wyższych uczelni, których obecna lub przyszła praca zawodowa wymaga kompleksowej wiedzy na temat ochrony, zarządzania i promocji dóbr kultury, w tym:
  • urzędników administracji państwowej i samorządowej różnego szczebla,
  • pracowników służby ochrony zabytków,
  • pracowników muzeów i placówek kulturalnych,
  • dziennikarzy mediów ogólnopolskich oraz lokalnych,
  • nauczycieli szkół gimnazjalnych i liceów,
  • developerów operujących na rynku budowlanym,
  • właścicieli lub zarządców obiektów zabytkowych,
  • pozostających bez pracy absolwentów wyższych uczelni, którzy dzięki zdobyciu wyższych kwalifikacji zwiększą swe szanse na zatrudnienie.
 • Szczegółowe informacje

  Informacje ogólne


  Tryb: Studia w trybie zaocznym, zjazdy w soboty i niedziele, raz na trzy tygodnie.
  Czas trwania: dwa semestry, 195 godzin zajęć dydaktycznych.
  Język wykładowy: polski.
  Limit przyjęć: 40 osób.
  Studia zaplanowano dla co najmniej 20 słuchaczy. Górny limit miejsc wynosi 40 osób. Studia zostaną otwarte tylko w przypadku osiągnięcia dolnego limitu 20 osób, przy czym grupy konwersatoryjne nie mogą być mniejsze niż 10 i większe niż 20 osób. W przypadku zgłoszenia się liczby kandydatów większej niż 40 osób przeprowadzona zostanie we wrześniu rozmowa kwalifikacyjna.

  Sylwetka Absolwenta

  Absolwent Studiów Podyplomowych, poprzez zdobytą wiedzę o prawnych, finansowych i organizacyjnych aspektach ochrony oraz promocji dóbr kultury, zwłaszcza archeologicznych, wzbogaci się o umiejętności:

  • zarządzania instytucjami nastawionymi na ochronę i promocję dóbr kultury
  • wykorzystywania dziedzictwa kulturowego w promocji regionu i jego walorów turystycznych
  • wykorzystywania dziedzictwa kulturowego, w tym archeologicznego, w edukacji
  • przygotowywania projektów z zakresu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego (imprez edukacyjnych, wystaw), ich realizacji oraz            rozliczania
  • przekazywania nabytej wiedzy i umiejętności na temat zarządzania oraz promocji dóbr kultury innym
  • analizowania konkretnych problemów z zakresu ochrony dóbr kultury oraz znajdowania dla nich najkorzystniejszych rozwiązań
  • prowadzenia własnych studiów w powyższych obszarach wiedzy o kulturze
  W trosce o wysoki poziom nauczania, chcąc sprostać wymaganiom stawianym przez program i słuchaczy, przeprowadzać będziemy rokrocznie, w oparciu o przygotowaną ankietę, ocenę poszczególnych przedmiotów i osób je prowadzących.

  Organizacja studiów

  Studia podzielono na cztery główne bloki tematyczne:

  - Ochrona dóbr kultury
  - Muzealnictwo
  - Organizacja imprez i promocja dziedzictwa archeologicznego
  - Fundusze i programy


  Studia prowadzone będą przez dwa semestry:
  Semestr I – 5 zjazdów x 2 dni (sobota i niedziela) x 8 godzin dydaktycznych = 80 godzin dydaktycznych.
  Semestr II – 5 zjazdów x 2 dni (sobota i niedziela) x 8 godzin dydaktycznych oraz 1 zjazd x 1 dzień (podsumowanie roku) x 5 godzin dydaktycznych = 85 godzin dydaktycznych.

  Zajęcia praktyczne, mające na celu wykonanie przez studenta w ciągu roku akademickiego, pod indywidualnym kieru
  nkiem opiekuna naukowego, projektu związanego z tematyką studiów (np. wystawa, tekst do publikacji, aplikacja o środki na realizację projektu): 30 godzin.
  Łącznie: 165 godzin zajęć dydaktycznych + 30 godzin zajęć praktycznych = 195 godzin zajęć, w tym:
  Wykłady: 105 godzin

  Konwersatorium: 30 godzin
  Seminarium: 30 godzin

  1. Ochrona dziedzictwa kulturowego w społeczeństwie demokratycznym. Prawo dawniej i dziś, rabunek i ochrona
  dziedzictwa kulturowego w Polsce i Europie, aspekty etyki zawodowej, wykrywacze metali, handel zabytkami.
  6 godz. wykład prof. Aleksander Bursche (IAUW) / mgr Paulina Florjanowicz (KOBiDZ)

  2. Akty prawne; Międzynarodowe organizacje (UNESCO, ICOMOS, Rada Europejska) i krajowe urzędy ochrony dóbr
  kultury. System służb konserwatorskich i metody zarzą-dzania dziedzictwem. kulturowym. 3 godz. wykład mgr Paulina Florjanowicz (KOBiDZ)


  3. Archeologia i inwestycje. 6 godz. wykład mgr Andrzej Gołembnik (KOBiDZ) / mgr Magdalena Nowakowska (IAUW)


  4. Historia kolekcjonerstwa na świecie i w Polsce. 6 godz. wykład dr Monika Rekowska (IAUW)/ dr Jerzy Żelazowski (IAUW)


  5.Formy muzeów, polskie, europejskie i światowe instytucje i organizacje popularyzujące dziedzictwo kulturowe, w tym
     archeologiczne. Zarządzanie placówkami muzealnymi. 9 godz. wykład / konwersatorium mgr Roksana Chowaniec (IAUW)


  6. Muzealnictwo etnograficzne. 3 godz. wykład dr Jan Suliga (PME)


  7. Wystawiennictwo – przygotowanie i promocja wystawy. Foldery, katalogi, plan medialny, zabezpieczenia. 9 godz. wykład /
      konwersatorium mgr Roksana Chowaniec (IAUW)


  8. Najnowsze trendy w wystawiennictwie. 6 godz. wykład mgr Jan Ołdakowski (Muzeum Powstania Warszawskiego / mgr Robert Firmhofer
  (Centrum Nauki Kopernik) / dr Przemysław Wielowiejski (Centrum Nauki Kopernik)


  9. Dziedzictwo kulturowe w programach nauczania lub podstawie programowej kształcenia ogólnego. Podręczniki do nauki historii,
      w tym archeologii. 6 godz. wykład prof. Ewa Wipszycka-Bravo (IAUW)


  10. Propozycje programowe instytucji edukacji pozaszkolnej dla szkółw zakresie kształcenia o dziedzictwie kulturowym. 9 godz. wykład /
        konwersatorium mgr Roksana Chowaniec (IAUW) / mgr Daniel Artymowski (Zamek Królewski w
        Warszawie)


  11. Marketing i zarządzanie w kulturze 6 godz. wykład prof. Aleksander Bursche (IAUW)


  12. Sponsoring i patronat, reklama w zakresie dziedzictwa kulturowego. 9 godz. wykład prof. Piotr Dyczek (IAUW) / dr Tomasz Waliszewski           (IAUW)


  13. Turystyka związana z dziedzictwem kulturowym, w tym archeologicznym 9 godz. wykład / konwersatorium mgr Roksana Chowaniec               (IAUW)


  14. Zabytki archeologiczne jako forma promocji regionu i obiekt turystyczny. 6 godz. wykład mgr Marcin Rudnicki (IAUW)


  15. Media w archeologii, archeologia w mediach. 6 godz. wykład prof. Aleksander Bursche (IAUW) / mgr Małgorzata Szelachowska (MNiSZW) /       dr Tomasz Waliszewski (IAUW)


  16. Organizacja edukacyjnych imprezy archeologiczno–historyczne. 6 godz. wykład / konwersatorium mgr Roksana Chowaniec (IAUW)


  17. Rola dziedzictwa kulturowego w polityce rozwoju regionalnego. Problem tożsamości regionalnej. Programy „Małe Ojczyzny“. 3 godz.               wykład mgr Marcin Rudnicki (IAUW)


  18. Struktury lokalne i ich polityka w zakresie dziedzictwa archeologicznego. 3 godz. wykład mgr Paulina Florjanowicz (KOBiDZ) / mgr Marcin       Rudnicki (IAUW)

  19. Fundusze europejskie wspierające dziedzictwo kulturowe. 9 godz. wykład / konwersatorium prof. Tadeusz Sarnowski (IAUW) / dr Monika           Smoleń(MKiDN) / mgr Diana Pustuła
         (BOB UW)
  20. Fundusze krajowe wspierające dziedzictwo kulturowe. 9 godz. wykład / konwersatorium dr Tomasz Nowakiewicz (IAUW-KOBiDZ) / dr               Monika Smoleń(MKiDN)
  21. Współpraca archeologów z przedstawicielami struktur lokalnych. 3 godz. wykład mgr Roksana Chowaniec (IAUW) / mgr Marcin Rudnicki           (IAUW)


  22. Polskie dziedzictwo kulturowe w polityce zagranicznej Polski. 3 godz. wykład dr Sławomir Kowalski (IAUW-MSZ)


  23. Seminarium dyplomowe. 30 godz. seminarium prof. Aleksander Bursche (IAUW)

Inne informacje związane z Archiwistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |