Studia I Stopnia - Filologia Angielska - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSG- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Filologia Angielska - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Praktyki
  Dla studenta „filologii” przewidziana jest praktyka w wymiarze 4 tygodni po IV semestrze studiów. Organizacją praktyk, ze strony uczelni zajmuje się Biuro Praktyk Zawodowych, które przygotowuje szczegółowe plany i programy przebiegu praktyk oraz sprawuje nad nimi bieżący nadzór organizacyjny i merytoryczny. Harmonogram praktyk podawany jest do wiadomości wszystkich studentów przed rozpoczęciem roku akademickiego. Każdy student WSG posiada program i dzienniczek praktyk, który składa po w Biurze Praktyk zawodowych w określonym terminie po ich zakończeniu. Celem praktyk jest zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego, poznanie nowoczesnych metod pracy i zarządzania w instytucjach i przedsiębiorstwach. Praktyka umożliwia studentom wykorzystanie i rozszerzenie wiedzy , nabycie umiejętności organizacji pracy własnej i zespołowej. Głównym celem praktyki zawodowej na kierunku „filologii” jest wykorzystanie przez studenta swojej wiedzy i kompetencji językowej w miejscu odbywania praktyki oraz zapoznanie się z zasadami działania podmiotu gospodarczego, organizacji lub instytucji prowadzących działalność na arenie międzynarodowej lub współpracujących z firmami i instytucjami zagranicznymi. W czasie praktyk student wykorzystuje swoje umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej w języku angielskim., wykonuje tłumaczenia również w zakresie języka specjalistycznego związanego z profilem działalności firmy. Miejsce odbywania praktyk to: przedsiębiorstwa międzynarodowe działające w Polsce, wydawnictwa, redakcje czasopism i innych mediów, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy transportowe, firmy turystyczne, oraz wszelkie podmioty prawne prowadzące kooperację z partnerami zagranicznymi.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia licencjackie i inżynierskie jest złożenie następujących dokumentów: - podanie/kwestionariusz - na formularzu Uczelni - pobierz - świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, duplikat lub odpis szkolny) - 4 fotografie o wymiarach 37 x 52 mm (podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem) - ksero dowodu osobistego - zaświadczenie lekarskie (ważne 3 miesiace od daty wystawienia) turystyka i rekreacja - pobierz - plik pdf pozostałe kierunki - potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej - potwierdzenie opłaty wpisowego Kwalifikacja odbywa się na podstawie świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej dostarczonego w postaci: - oryginału lub odpisu wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE) lub odpisu poświadczonego notarialnie* lub odpisu ze szkoły* Przedmioty kwalifikacyjne: -język angielski lub inny jezyk obcy, język polski, historia lub wiedza o społeczeństwie
 • Tutuł uzyskany
  Inżynier zawodowy
 • Szczegółowe informacje

  Filologia Angielska


  Program Studiów

  • Proponowany plan studiów i programy nauczania przedmiotów na studiach pierwszego stopnia są zgodne z wymogami standardów kształcenia na tym kierunku, a proponowane specjalności kształcenia i profile dyplomowania dają podstawy do przekonania, że absolwenci planowanych studiów znajdą zatrudnienie w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach, szczególnie w województwie kujawsko-pomorskim, jak również będą mogli kontynuować studia na drugim stopniu na kierunku „filologia”.
  • Plany studiów tak skonstruowane w oparciu o standardy kształcenia dla kierunku filologia, aby absolwent posiadał wiedze praktyczną, ale także mógł kontynuować naukę na studiach II stopnia.  Przykłady nazw przedmiotów:  praktyczna nauka języka obcego (gramatyka praktyczna, konwersacje, pisanie, czytanie, rozumienie ze słuchu, wymowa, tłumaczenie), gramatyka opisowa, semantyka, pragmatyka i analiza dyskursu, historia literatury, wiedza o krajach i kulturze obszaru językowego, historia kraju, akwizycja języka z elementami metodyki, teoria tłumaczenia

  Sylwetka absolwenta

  • Absolwent będzie posiadał wiedzę z zakresu literatury, kultury historii kraju i języka, zagadnień z socjolingwistyki i pragmatyki danego języka, a praktyczną znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym umiejętności tłumaczenia wypowiedzi ustnych i pisemnych, oraz treści związanych z tematyką ekonomiczną-prawną i innych tekstów użytkowych związanych z działalnością gospodarczą i handlową.
  • CELEM jest wyposażyć studenta w praktyczne umiejętności językowe i narzędzia językowe, wykorzystując nowoczesne technologie edukacyjne, które ułatwia, umożliwią mu start lub awans zawodowy na wymagającym rynku pracy, oraz będą go wspomagać w dalszej nauce i samokształceniu,
  • Możliwość uzupełnienia wiedzy poprzez uczestniczenie w zajęciach na specjalności język angielski w gospodarce (wykłady i ćwiczenia prowadzone w j. ang z ekonomii, marketingu, komunikacji interkulturowej, negocjacji w biznesie, rynki pracy w UE, zarządzanie zasobami ludzkimi, prawo międzynarodowe)

  Profile dyplomowania: tłumaczenie, medioznawstwo, kulturoznawstwo,

  • Grupy ćwiczeniowe do 15 osób
  • Możliwość certyfikowania umiejętności językowych WSG jest Ośrodkiem egzaminacyjnym TELC i Wewnętrznym Centrum Egzaminacyjnym dla egzaminów BEC i PET oraz na mocy podpisanej umowy w Państwowym Instytucie im. A. Puszkina w Moskwie

  Perspektywy zatrudnienia:

  1. Zarówno w Bydgoszczy, jak i na terenie województwa istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu filologii angielskiej, dobrze znających język angielski do obsługi translatorskiej firm o zasięgu międzynarodowym takich, jak: Sharp, Lucent Technology, Canon, Neupack, Man, NATO,  itd., które posiadają swoje oddziały w mieście lub w sąsiedztwie oraz dużych firm krajowych z siedzibą w Bydgoszczy współpracujących z partnerami zagranicznymi: Pesa S.A., Zachem Organika S.A.,  Kabel S.A., itd.
  2. Pozostałe pespektywy zatrudnienia to środki masowego przekazu, banki i towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy transportowe, turystyczne, organizacje rządowe i pozarządowe, fundacje, gdzie wymagana jest dobra znajomość języków obcych, biura tłumaczeń.

   Kadra

  1. Zatrudniona obecnie kadra nauczycieli akademickich posiadających stopnie naukowe z zakresu filologii angielskiej, niemieckiej, rosyjskiej oraz francuskiej prowadzi badania naukowe i bierze udział w projektach badawczych, 
  2. Zajęcia prowadzone także przez rodzimych użytkowników języka angielskiego i rosyjskiego
  3. Wydział Społeczno-Ekonomiczny posiada doświadczenie w prowadzeniu studiów na kierunku humanistycznym „kulturoznawstwo”. Kadra związana z tym kierunkiem, wśród której zatrudnieni są obcokrajowcy specjalizujący się w problematyce europejskiej, w tym w historii, antropologii filozoficznej i kulturze, wzmocni zespół nauczycieli akademickich przewidzianych do minimum kadrowego na planowanym kierunku studiów „filologia”. Z kolei na specjalności „język angielski w gospodarce” na kierunku „ekonomia” prowadzonej całkowicie w języku angielskim zatrudniono rodzimych użytkowników języka angielskiego, specjalizujących się w naukach ekonomicznych, którzy mogą być wykorzystani w części zajęć dydaktycznych z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego. Warto dodać, że Uczelnia zatrudnia także rodzimych użytkowników języków: niemieckiego, rosyjskiego i francuskiego na kierunkach studiów prowadzonych przez inne wydziały Uczelni.
  4. Zatrudnieni obcokrajowcy na WSG to także kadra zajmująca się problematyką europejską, pomogą w kształtowaniu otwartości na wielość kultur i ich wartości
  5. doświadczenie kadry dydaktycznej w zakresie kształcenia b-learningowego
  6. Kadra licencjonowani egzaminatorzy międzynarodowych egzaminów certyfikacyjnych

  Współpraca z zagranicą

  1. Uczelnia rozwija współpracę z 15 uczelniami zagranicznymi, w tym  m.in., w ramach programu Erasmus. Warto tutaj wymienić następujące uczelnie: Uniwersytet w  Stirling i College w Perth (Szkocja), Uniwersytet w Woolverhampton (Anglia), a także Uniwersytet we Frankfurcie n/Menem, Wyższą Szkołę Techniki i Gospodarki w Heilbronn (Niemcy), Uniwersytet Le Mirail w Tuluzie (Francja), Państwowy Instytut im. A. Puszkina w Moskwie (Rosja). Współpraca prowadzona w oparciu o podpisane umowy obejmuje następujące obszary: badania i publikacje naukowe, kształcenie studentów i słuchaczy studiów podyplomowych, w tym wymianę studentów i nauczycieli akademickich, oraz organizowanie wspólnych konferencji i seminariów naukowych.

  Baza materialna i dydaktyczna

  1. Bardzo dobra baza materialna i dydaktyczna, w tym laboratorium językowe, sale wykładowe wyposażone w nowoczesne urządzenia multimedialne
  2. Na szczególne uznanie zasługuje centralne położenie Uczelni w strukturze miasta Bydgoszczy, nowy i funkcjonalny gmach Wydziału Społeczno-Ekonomicznego, laboratorium językowe, wyposażenie sal wykładowych w nowoczesne urządzenia multimedialne oraz unikatowa w skali kraju Akademicka Przestrzeń Kulturalna - kompleks budynków przeznaczonych wyłącznie na cele kultury akademickiej (muzeum fotografii, galeria sztuki nowoczesnej, sala widowiskowa, itd.).
  3. Własna platforma e-learningowa MOODLE

  Biblioteka WSG jest wyposażona w odpowiednią literaturę i pomoce naukowe, a księgozbiór ten jest wciąż uzupełniany o nowe pozycje. Biblioteka WSG jest wyposażona w literaturę z zakresu językoznawstwa angielskiego, germańskiego, rosyjskiego, z zakresu literatury angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej, kultury krajów języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego, oraz literaturę i pomoce potrzebne do praktycznej nauki tych trzech języków. W bibliotece znajdują się prawie wszystkie pozycje z literatury podstawowej i uzupełniającej podane w programach nauczania przedmiotów wymienionych w planie studiów na planowanych studiach pierwszego stopnia na kierunku „filologia” (Załącznik nr 5), księgozbiór ten jest wciąż wzbogacany o nowe pozycje. Warto także dodać, że Uczelnia udostępnia studentom i pracownikom Uczelni bazę czasopism EBSCO, a podpisana umowa z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy gwarantuje także dostęp studentom WSG do zbiorów bibliotecznych UKW, na tych samych zasadach, co studentom UKW.

Inne informacje związane z Filologia Angielska

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |