Home > Studia I Stopnia > Ekonomia > Zaoczne > Warszawa > Studia I Stopnia - Ekonomia - Warszawa - Mazowieckie

Studia I Stopnia - Ekonomia - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSHiP-Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Ekonomia - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Obok przedmiotów tradycyjnych dla wydziałów ekonomii, odpowiadających wymaganym tzw. minimum programowym edukacyjnej biurokracji, w nowym programie kierunku ekonomia znajdą się przedmioty tzw. ekonomii neoinstytucjonalnej, co oznacza, że studenci będą się uczyć m.in. podstaw ekonomicznych cywilizacji zachodniej. Studenci powinni bowiem wiedzieć, dlaczego właśnie w ramach tej cywilizacji nastąpiło zasadnicze przyspieszenie procesu rozwoju gospodarczego, które z opóźnieniem i wielkimi trudnościami starają się naśladować inne kraje, wywodzące się z innych, często bardzo odmiennych cywilizacji. Ta wiedza jest potrzebna także do tego, by student postrzegał zagrożenia, jakie dla procesów rozwojowych stanowią ograniczenia, nakładane coraz bardziej na podstawowe dla sukcesu gospodarczego cechy zachodniej cywilizacji, to znaczy wolności obywatelskie i ekonomiczne wraz z ochroną własności prywatnej. Potrzeba nie tylko historii, ale także teorii instytucji gospodarki rynkowej, takich jak teoria praw własności i innych nurtów neoinstytucjonalnych, zapoznających studentów z otoczką regulacji i organizacji, wpływających korzystnie lub niekorzystnie na funkcjonowanie rynków. Wreszcie, w innym spojrzeniu na ekonomię, której zamierzamy uczyć studentów, wprowadzając nowy program, nie zapomnijmy o styku polityki i gospodarki, tak niekorzystnie zazwyczaj wpływającym na efektywność gospodarowania. Oprócz umiejętności warsztatowych i wiedzy praktycznej oferowanej studentom, będę wraz z zespołem kontynuował i rozwijał nowy nurt w programie wydziału ekonomii, który oparty jest o założenia nurtu ekonomii wolnorynkowej, tak dobrze sprawdzonej w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii i kilku innych krajach, cechujących się ponadprzeciętnym wskaźnikiem wzrostu gospodarczego. Chciałbym, aby podobnie myślący o gospodarce ekonomiści uczyli studentów wewnętrznie spójnej teorii ekonomii, dając im nie tylko określony zasób wiedzy „warsztatowej”, ale także określony sposób widzenia spraw gospodarczych, wspólną filozofię ekonomiczną.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Aby zostać studentem Uczelni Łazarskiego, należy złożyć dokumenty, potwierdzić znajomość języka angielskiego na poziomie przynajmniej A2, wnieść opłaty – wpisowe i minimum pierwszą ratę opłaty za studia, potwierdzić podpisem odbiór regulaminu studiów oraz okazać dowód osobisty (mężczyźni również książeczkę wojskową).
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Ramowy program zajęć

  Kierunek: EKONOMIA

  PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU EKONOMIA
  OBEJMUJE PRZEDMIOTY:

  Mikroekonomia
  Makroekonomia
  Matematyka
  Statystyka
  Ekonometria
  Historia gospodarcza
  Prawo
  Techniki informacyjne
  Informatyka
  Gospodarka regionalna
  Zarządzanie
  Rachunkowość
  Finanse publiczne
  Rynki finansowe
  Polityka gospodarcza i społeczna
  Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  Analiza ekonomiczna
  Integracja europejska
  Etyka i społeczna odpowiedzialność organizacji
  gospodarczych
  Treści specjalizacyjne

  Ponadto studenci mają prawo indywidualnie uzupełnić swoją ścieŜkę studiów w ramach treści
  przedkładanych im w szerokiej ofercie przedmiotów do wyboru. Przez cały okres studiów
  uczestniczą w dwóch kursach języków obcych.

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku ekonomia, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, obejmują atrakcyjne rynkowo specjalności:

      * HANDEL MIĘDZYNARODOWY
        W ofercie tej specjalności znajdują się przedmioty z zakresu: teorii handlu międzynarodowego, międzynarodowych stosunków gospodarczych, finansów międzynarodowych, ryzyka w obrotach międzynarodowych i innych, bardziej wyspecjalizowanych przedmiotów, takich jak: logistyka czy systemy komunikacji w skali międzynarodowej.
        Ich atrakcyjność podnosi fakt, iż są one w Uczelni Łazarskiego wykładane przez najlepszych specjalistów, tak polskich, jak i międzynarodowych, którzy już od roku akademickiego 2008/2009 na stałe zagoszczą w naszej uczelni również z racji powołania do życia dwóch amerykańskich programów: MBA realizowanego z Uniwersytetem Wisconsin La Crosse już od lata 2008 roku oraz programu MPA, który będzie realizowany z Uniwersytetem z Kentucky w Lexington. Przy tej okazji warto dodać, że zwiększający się zakres umiędzynarodowienia Uczelni Łazarskiego będzie dalej możliwy dzięki szerokiej ofercie naszej Uczelni w zakresie nauczania języków obcych. Dla specjalności Handel Międzynarodowy jest to warunek konieczny.

      * PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
        Zapotrzebowanie na wiedzę ekonomisty, szczególnie tę analityczną w zakresie podstawowych dziedzin funkcjonowania każdej firmy (kosztów, płac, zaopatrzenia materiałowego, podstaw finansowania działalności itd.), jest szczególnie wysokie w przypadku osób zakładających lub prowadzących własną firmę. Co roku znika z rynku spora część nowo powstałych firm – w niemałej mierze dlatego, że ich właściciele nie potrafili zapanować nad kosztami prowadzonej działalności gospodarczej. Oprócz tej „warsztatowej” wiedzy ekonomisty, ci studenci, którzy myślą o założeniu kiedyś własnej firmy znajdą w programie szereg przedmiotów specjalnościowych dotyczących przedsiębiorczości.
        Ułatwią one absolwentowi znalezienie się w roli przedsiębiorcy, w nakreśleniu strategii rozwoju firmy, w wyborze zachowań firmy na konkurencyjnym rynku, czy w formułowaniu szczegółowych biznesplanów konkretnych przedsięwzięć. Rozwijana internacjonalizacja szkoły, przejawiająca się w absorpcji amerykańskich metod analizy i oceny sytuacji oraz narzędzi realizacji skutecznych strategii, wyposaży naszych absolwentów w umiejętności efektywnego kierowania własnym biznesem, w tym także na rynkach międzynarodowych.

      * ANALIZA EKONOMICZNA
        Wraz z szybkim rozwojem gospodarki polskiej i coraz większym jej umiędzynarodowieniem rośnie zapotrzebowanie na dobrych ekonomistów, z wysokimi kwalifikacjami. Dobrych, to znaczy nie tylko ponadprzeciętnych, nauczonych solidnie „warsztatu” ekonomisty, ale też przygotowanych do samodzielnego analizowania i diagnozowania zjawisk gospodarczych. Bogaty i zróżnicowany program nauczania ekonomii pozwala też pozytywnie sprawdzić się w późniejszych awansach na stanowiska kierownicze, w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa.
        Dodajmy zresztą, że popyt na umiejętność analizy ekonomicznej nie ogranicza się tylko do firm. Dotyczy również instytucji, tak prywatnych (np. zrzeszenia przedsiębiorców, ośrodki badawcze), jak i publicznych (administracja rządowa i samorządowa). W warunkach wysoko konkurencyjnego otoczenia wszystkie organizacje muszą dysponować kadrą posługującą się nowoczesnym warsztatem analitycznym i szerokim instrumentarium pozwalającym na stawianie właściwych diagnoz biznesowych i implementację optymalnych rozwiązań. Absolwenci Uczelni Łazarskiego dzięki postępującej amerykanizacji i konsekwentnej zmianie programów nauczania, stanowić będą znaczącą grupę wśród tych specjalistów.


  Sylwetka absolwenta
  Wiedza uzyskana przez studentów kierunku ekonomia daje dostateczne kwalifikacje, aby móc pracować jako analityk, doradca czy konsultant w przedsiębiorstwie. Absolwenci mają szansę zatrudnienia na samodzielnych stanowiskach w firmach wszystkich głównych sektorów gospodarki: przemysłu, budownictwa, transportu, handlu, bankowości, rynków finansowych i ubezpieczeń.
  Ich analityczne kwalifikacje upoważniają ich także do podjęcia pracy ekonomisty w każdej jednostce administracji centralnej i administracji samorządowej. Posiadając równolegle dobrą znajomość języka angielskiego, mogą także ubiegać się o pracę w instytucjach współpracujących w ramach różnych programów z administracją Unii Europejskiej, a także w korporacjach międzynarodowych funkcjonujących w Polsce i odgrywających w naszej gospodarce coraz większą rolę w związku z rozwojem procesów internacjonalizacji i globalizacji.
  Absolwenci z dyplomem Uczelni Łazarskiego wyposażeni zostaną, w ramach procesu amerykanizacji Uczelni w najlepsze narzędzia i metody podejmowania decyzji gospodarczych, które przedłożone im zostaną przez wybitnych wykładowców polskich i zagranicznych, w tym przedstawicieli amerykańskich uniwersytetów, oraz wybitnych przedstawicieli biznesu, organizacji rządowych i pozarządowych.

Inne informacje związane z Ekonomia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |