Home > Studia I Stopnia > Architektura i Urbanistyka > Zaoczne > Kielce > Studia I Stopnia - Architektura i Urbanistyka - Kielce - Świętokrzyskie

Studia I Stopnia - Architektura i Urbanistyka - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSU-Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Architektura i Urbanistyka - Zaoczne - Kielce - Świętokrzyskie

 • Cele
  Reformowanie i rozwój kraju oraz dostosowanie Polski do wejścia do Unii Europejskiej wymaga specjalistów przygotowanych do kompetentnego kształtowania przestrzeni tworzącej ramy życia jednostek i grup społecznych. To niezwykle odpowiedzialne zadanie wymaga rozległej wiedzy o charakterze akademickim: zawodowej - z zakresu architektury i urbanistyki, znajomości technik i technologii budowania i wyposażania obiektów, zasad rozwiązywania problemów uzbrojenia i infrastruktury technicznej, problemów ekonomicznych i prawnych procesu inwestycyjnego, a także obszernej wiedzy humanistycznej obejmującej zagadnienia szeroko pojmowanego kontekstu architektury - wybranych zagadnień socjologii, psychologii i filozofii, ekologii i ochrony środowiska oraz przede wszystkim znajomości procesów rozwoju cywilizacji i kultury i umiejętności ich współczesnej interpretacji dla potrzeb kształtowania przestrzeni. Niezbędna jest integracja tej wiedzy ze sztuką - a więc rozwijanie wyobraźni przestrzennej i wrażliwości plastycznej studentów. Wiedza z zakresu budowy miast, wzajemnych relacji różnorodnych funkcji i obszarów miasta, kształtowania jego struktury komunikacyjnej, zasad gospodarowania przestrzenią i planowania przestrzennego jest także niezbędna dla teoretycznego przygotowania absolwentów tego kierunku do uprawiania zawodu architekta i urbanisty Absolwenci tego kierunku po uzupełniających studiach magisterskich i odbyciu wymaganej prawem praktyki zawodowej mogą uzyskiwać uprawnienia w zakresie architektury do projektowania bez ograniczeń, a także do nadzorowania prac budowlanych - a więc licencje na sprawowanie samodzielnych funkcji w budownictwie, będą więc mogli podejmować pracę w projektowaniu architektonicznym, wykonawstwie i nadzorowaniu procesu inwestycyjnego, planowaniu przestrzennym oraz państwowych i samorządowych służbach architektonicznych i urbanistycznych, a także w różnorodnych zawodach pokrewnych.
 • Tutuł uzyskany
  Inżynier Zawodowy
 • Szczegółowe informacje

  Studia I Stopnia: Architektura i Urbanistyka


  SYLWETKA ABSOLWENTA
  Zadaniem architekta - absolwenta kierunku Architektura i Urbanistyka - jest kształtowanie przestrzennego środowiska życia człowieka, zgodnie z jego potrzebami funkcjonalnymi, biologicznymi i psychicznymi. Architekt poprzez projektowanie lub rewaloryzowanie tworzy nowe lub chroni istniejące wartości kulturowe. Działalność zawodowa architekta wiąże się także z kształtowaniem i ochroną środowiska przyrodniczego. Działalność architekta obejmuje szeroki zakres - od kształtowania detalu i elementów wyposażenia, poprzez wnętrza, obiekty architektoniczne i ich zespoły do wielkich form urbanistycznych i krajobrazowych. Architekt i urbanista realizują cele inwestora poprzez programowanie różnorodnych założeń, projektowanie architektoniczne i urbanistyczne, a także poprzez koordynację swoich działań ze specjalistami innych dziedzin nauki, techniki i sztuki oraz poprzez nadzór autorski lub inwestorski nad kompleksową realizacją całego zamierzenia.
  Kształcenie architektów powinno zapewniać absolwentom uzyskanie podstawowego zakresu wiedzy i umiejętności, którymi są:

  • Umiejętność tworzenia projektów architektonicznych, które spełniają wymagania zarówno estetyczne jak i techniczne
  • Odpowiednia wiedza z dziedziny historii i teorii architektury i pokrewnych dziedzin sztuki, techniki i nauk humanistycznych
  • Znajomość sztuk pięknych i ich wpływu na jakość projektów architektonicznych
  • Wiedza z zakresu projektowania i planowania urbanistycznego oraz umiejętności związane z procesem planowania
  • Zrozumienie relacji między człowiekiem i architekturą
  • Rozumienie zawodu oraz roli architekta w społeczeństwie
  • Znajomość metod gromadzenia informacji i przygotowywania założeń dla przedsięwzięć projektowych
  • Zrozumienie problemów konstrukcyjnych, budowlanych i technicznych związanych z projektowaniem budynków
  • Znajomość problemów fizycznych i technologii oraz funkcji budynków, umożliwiająca stworzenie warunków komfortu i zabezpieczenie przed wpływami czynników atmosferycznych
  • Umiejętności projektowe, pozwalające na spełnienie wymagań użytkowników budynków w ramach ograniczeń wynikających z uwarunkowań finansowych i przepisów budowlanych
  • Znajomość przemysłu, organizacji, przepisów i procedur, stosowanych w planowaniu i realizacji projektów.

  Architekt winien być więc człowiekiem światłym, o szerokich horyzontach intelektualnych, posiadającym niezbędne umiejętności i wiedzę zawodową, talent oraz humanistyczną świadomość odpowiedzialności za podejmowane działania.

  Studia inżynierskie kształcą kadry pomocnicze dla zawodu architekta - urbanisty. Uzyskane przez absolwentów tych studiów wykształcenie umożliwia im także dalszą kontynuację nauki na studiach magisterskich uzupełniających i w konsekwencji - zdobycie wiedzy i umiejętności określonych wyżej, otwierających drogę do uzyskania licencji upoważniającej do samodzielnego uprawiania zawodu.

  Na uwagę zasługuje fakt, że część przedmiotów objętych planem studiów studenci będą mogli zaliczać wg ECTS-Europejskiego Systemu Transferu Punktów, co zagwarantuje im drożność kształcenia i możliwość studiowania w wielu uczelniach tego typu nie tylko w kraju, ale i za granicą (w krajach Unii Europejskiej).

  Po ukończeniu studiów i złożeniu egzaminu dyplomowego absolwent kierunku otrzyma dyplom inżyniera, jak też możliwość kontynuowania kształcenia na poziomie magisterskim.

Inne informacje związane z Architektura i Urbanistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |