Studia I Stopnia - Administracja w Unii Europejskiej - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie - WSG- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy - I1337

Home>Studia I Stopnia>Administracja-ogólne>Zaoczne>Bydgoszcz>Studia I Stopnia - Administracja w Unii Europejskiej - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie
 
Studia I Stopnia - Administracja w Unii Europejskiej - Zaoczne
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
WSG- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Studia I Stopnia - Administracja w Unii Europejskiej - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
* Wymagane pola

Chcę otrzymywać darmowe informacje na mój adres email lub telefonicznie.

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: WSG- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.
Akceptuję warunki regulamin Educaedu Business S.L. i polityka ochrony danych osobowych
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Podziel się z innymi:
Studia I Stopnia - Administracja w Unii Europejskiej - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie Szczegóły
Cel:
Celem studiów na kierunku "Socjologia" w specjalności zawodowej: "Administracja w Unii Europejskiej" jest zdobycie ogólnej wiedzy socjologicznej, pogłębionej o subdyscypliny i ew. socjologie szczegółowe dotyczące zwłaszcza społeczności lokalnych i zróżnicowania regionalnego. W szczególności także wiedzy praktycznej i umiejętności dotyczących aplikowania o fundusze unijne oraz metod badawczych i analizy socjologicznej w zakresie problematyki zróżnicowania regionalnego. Absolwenci będą mogli samodzielnie wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności na wielu stanowiskach pracy, wielu różnych rolach i funkcjach społecznych i zawodowych, w tym podejmować prace badawcze i analityczne na potrzeby instytucji związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa na poziomie lokalnym i regionalnym, jak np. przedsiębiorstwa, samorządy, administracja rządowa, organizacje publiczne i trzeciego sektora (NGO), w szczególności w zakresie współpracy z instytucjami Unii Europejskiej.
Praktyki:
Praktyki Istotnym elementem procesu kształcenia są praktyki zawodowe w wybranych instytucjach samorządowych, organizacjach III sektora (NGO) itp. Cześć zajęć prowadzona jest metodami warsztatowymi dzięki czemu studenci uzyskują także praktyczne umiejętności np.: prowadzenia zebrań, debat; konsultacji społecznych. Rozbudowana formuła ćwiczeń umożliwia praktyczne opanowanie podstawowych metod i technik badań socjologicznych i ich opracowania i prezentacji. W trakcie zajęć i pomiędzy nimi studenci samodzielnie wykonują różnorodne projekty. Studenci mogą również uzupełnić wiedzę o praktyczne umiejętności biorąc udział w specjalistycznych szkoleniach i zdobywając certyfikaty w zakresie: - zarządzania rozwojem lokalnym (planowanie strategiczne) - przygotowywanie projektów; ofert grantowych itp. - przywództwo lokalne - liderzy - animacja kultury lokalnej - ARSL - Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych - analizy społeczne z wykorzystaniem programów komputerowych (Statistica, Systat czy SPSS.)
Profil słuchacza / Wymogi:
Przedmioty kwalifikacyjne na kierunku SOCJOLOGIA specjalność: Administracja w Unii Europejskiej - język obcy, - język polski, - historia lub wiedza o społeczeństwie
Tutuł uzyskany:
Licencjat
Szczegółowe informacje:

Sylwetka absolwenta na kierunku  "socjologia"
specjalność: Administracja w Unii Europejskiej

Misja
1. Cele kształcenia

Celem kształcenia na specjalności „administracja w Unii Europejskiej” jest zdobycie ogólnej wiedzy socjologicznej pogłębionej o subdyscypliny i socjologie szczegółowe dotyczące zwłaszcza społeczności lokalnych, polityki unijnej oraz zagadnień prawno-administracyjnych. Obejmuje to także wiedzę praktyczną i umiejętności dotyczące zarządzania, prawa administracyjnego oraz analizy socjologicznej.
Absolwenci będą mogli samodzielnie wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności socjologiczne m.in. podejmując prace analityczne na potrzeby instytucji związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa na poziomie lokalnym i regionalnym przede wszystkim samorządów, administracji rządowej, organizacji publicznych i trzeciego sektora (NGO). Umiejętności aplikowania o fundusze unijne oraz ich rozliczenia pozwolą aktywnie współtworzyć politykę na poziomie regionu.

2.Postawy
Absolwent kierunku socjologia, specjalności „administracja w Unii Europejskiej” samym profilem zdobytego wykształcenia jest predestynowany do działalności na szczeblu lokalnym – w administracji samorządowej i państwowej. Jako świadomy uwarunkowań prawnych i jednocześnie potrafiący administrować zasobami ludzkimi i kapitałem, będzie aktywnym podmiotem polityki regionalnej i lokalnej oraz sprawnym zarządzającym – czy to jako urzędnik, czy jako działacz organizacji pozarządowej.

Kompetencje
3. Rodzaj i zakres posiadanej wiedzy.

 1. System instytucjonalny Unii Europejskiej.
 2. Podstawy tożsamości europejskiej.
 3. Postępowanie administracyjne.
 4. Dokumentacja w Unii Europejskiej.
 5. Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego.
 6. Samorząd terytorialny i gospodarczy.


4. Formy kształcenia i poziom kompetencji w zakresie języków obcych.
Konieczna dobra znajomość języka angielskiego. Przydatna znajomość drugiego języka obcego.
Nauka języka angielskiego (jako języki  dodatkowe: niemiecki; rosyjski; francuski; hiszpański i inne) przy pomocy nowoczesnych metod nauczania (laboratoria językowe, konwersatoria itp.) oraz w zakresie słownictwa branżowego (nauk społecznych - głównie socjologicznego oraz prawnego) umożliwia absolwentowi praktyczne posługiwanie się nim w pracy; kontaktach i badaniach.

5.Umiejętności zawodowe
Absolwent będzie wykazywał się umiejętnościami:

 1. Prowadzenia zebrania, debaty publicznej, konsultacji społecznych.
 2. Aplikowania o fundusze dla rozwoju lokalnego, kształtowania środowiska i krajobrazu lokalnego, integracji społecznej itp.
 3. Doradztwa z zakresie pozyskiwania środków inwestycyjnych - od strony formalnej po procedury przetargowe.
 4. Przygotowania i oceny dokumentacji składającej się na wniosek o dofinansowanie.
 5. Wspomagania i podejmowania decyzji organów administracji rządowej i samorządowej.
 6. Zarządzania projektem.

Przygotowanie praktyczne
6.Rodzaje i formy kształcenia praktycznego.

Wymagane opracowywanie projektów pozwala na praktyczne opanowanie podstawowych wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie.
Grupowa praca nad wnioskami - ich tworzenie i analizowanie w ramach warsztatów - umożliwia trening umiejętności pracy w zespole.
Sprofilowane praktyki zawodowe w wybranych instytucjach samorządowych; organizacjach III sektora (NGO) itp.

7. Sugerowane szkolenia specjalistyczne i certyfikaty uzupełniające wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie studiów.
Szkolenia specjalistyczne i certyfikaty uzupełniające wiedzę i umiejętności w zakresie:

 1. Zarządzania rozwojem lokalnym (planowanie strategiczne).
 2. Animacja kultury lokalnej.
 3. Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych.
 4. Aplikowanie o fundusze strukturalne.
 5. Analizy społeczne  z wykorzystaniem programów komputerowych (Statistica, Systat czy SPSS).
 6. Pozyskiwanie i obsługa funduszy europejskich
 7. Szkolenie w zakresie edukacji europejskiej
 8. Kursy języka angielskiego z zakresu słownictwa i dokumentacji Unii Europejskiej
 9. Prawo Gospodarcze w Unii Europejskiej
 10. Fundusze Europejskie dla oświaty
 11. Przedsiębiorczość w Unii Europejskiej
 12. Samorząd w warunkach Unii Europejskiej
 13. Samorząd terytorialny i rozwój lokalny w warunkach UE
 14. Kultura europejska
 15. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 16. Teorie organizacji i zarządzania

Perspektywy zatrudnienia
8.Uprawnienia do wykonywania zawodu:

Brak szczególnych uprawnień zawodowych - studia dają konkretne, sprofilowane kompetencje, przydatne przede wszystkim w pracy urzędniczej, ale i w przedsiębiorstwie funkcjonującym na rynku europejskim.
W wyniku odbytych szkoleń uzupełniających - zwiększenie tych kompetencji, ewentualnie zdobycie uprawnień np. trenerskich (do prowadzenia szkoleń) lub eksperckich (oceny wniosków).

9. Możliwości zatrudnienia - przewidywane stanowiska i miejsca pracy:
W samorządzie lokalnym i organizacjach pozarządowych, m. in. w zakresie prowadzenia polityki i działań lokalnych, tj.:

 1. rola osoby nawiązującej współpracę między instytucjami i organizacjami lokalnymi i regionalnymi oraz nawiązującej i rozwijającej współpracę danej społeczności z krajami Unii Europejskiej;
 2. rola urzędnika, szczególnie w zakresie współpracy z instytucjami Unii Europejskiej, analiz dokumentacji, zarządzania projektami;
 3. wyszukiwanie odpowiednich programów i opracowywanie projektów służących rozwojowi  regionalnemu w sferze gospodarki, kultury, demokracji, wychowania i otwartej edukacji (zwłaszcza wspieranych funduszami unijnymi).

W publicznych instytucjach organizujących codzienne funkcjonowanie społeczności lokalnych, takich jak instytucje administracji rządowej szczebla lokalnego (gminnego, powiatowego) i regionalne.
W instytucjach kultury, szkołach, urzędach pracy.

Uzupełnienie wykształcenia
10. Możliwości i wskazania do dalszego kształcenia na kolejnych poziomach studiów.

Kształcenie na poziomie studiów magisterskich.
Pogłębiona specjalizacja w ramach specjalności poprzez ukierunkowanie w ramach praktyk, seminariów i szkoleń dodatkowych

11. Możliwości podejmowania studiów za granicą (na jakim etapie studiów, w jakich krajach i uczelniach).
W ramach programów np. Erasmus/Sokrates i bezpośredniej współpracy z uczelniami, z którymi są podpisane przez WSG umowy.
System Boloński.


 Program studiow


Przedmioty podstawowe
Wstęp do socjologii
Antropologia kulturowa
Systemy i struktury społeczne
Procesy społeczne
Psychologia społeczna
Dynamika zmian współczesnego społeczeństwa polskiego
Komunikacja społeczna - warsztaty
Historia myśli społecznej
Historia socjologii
Elementy psychologii

Przedmioty kierunkowe

Metody statystyczne w socjologii
Metody badań socjologicznych
Demografia społeczna
Etyczne i praktyczne problemy zawodu socjologa
Współczesne teorie socjologiczne
Przygotowanie i realizacja projektu badawczego
Analiza danych z zastosowaniem pakietu SPSS
Socjologia kultury
Wykład monograficzny z zakresu kulturoznawstwa
Rzeczywistość społeczna - perspektywy teoretyczne (konwersatorium)
Teorie komunikacji społecznej
Socjologia przedmiotowa (dwa wykłady do wyboru z wymienionych: socjologia miasta i wsi, socjologia reklamy, socjologia organizacji, socjologia turystyki, socjologia obrazu, socjologia turystyki, socjologia czasu wolnego )
Prawo dla socjologów
Wykład monograficzny

Przedmioty specjalnościowe

Elementy politologii
Etyka polityki
Geografia polityczna
Samorząd terytorialny i gospodarczy
Podstawy tożsamości europejskiej
System polityczny RP
Socjologia stosunków międzynarodowych
Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego
Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
Współczesne wyzwania ekologiczne
Finanse i gospodarka komunalne
Wykład do wyboru - ekonomiczny lub kulturoznawczy
Seminarium dyplomowe
Inne informacje związane z Studia I Stopnia i Administracja-ogólne: