Studia I Stopnia - Administracja w Unii Europejskiej - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSG- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Administracja w Unii Europejskiej - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Celem studiów na kierunku "Socjologia" w specjalności zawodowej: "Administracja w Unii Europejskiej" jest zdobycie ogólnej wiedzy socjologicznej, pogłębionej o subdyscypliny i ew. socjologie szczegółowe dotyczące zwłaszcza społeczności lokalnych i zróżnicowania regionalnego. W szczególności także wiedzy praktycznej i umiejętności dotyczących aplikowania o fundusze unijne oraz metod badawczych i analizy socjologicznej w zakresie problematyki zróżnicowania regionalnego. Absolwenci będą mogli samodzielnie wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności na wielu stanowiskach pracy, wielu różnych rolach i funkcjach społecznych i zawodowych, w tym podejmować prace badawcze i analityczne na potrzeby instytucji związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa na poziomie lokalnym i regionalnym, jak np. przedsiębiorstwa, samorządy, administracja rządowa, organizacje publiczne i trzeciego sektora (NGO), w szczególności w zakresie współpracy z instytucjami Unii Europejskiej.
 • Praktyki
  Praktyki Istotnym elementem procesu kształcenia są praktyki zawodowe w wybranych instytucjach samorządowych, organizacjach III sektora (NGO) itp. Cześć zajęć prowadzona jest metodami warsztatowymi dzięki czemu studenci uzyskują także praktyczne umiejętności np.: prowadzenia zebrań, debat; konsultacji społecznych. Rozbudowana formuła ćwiczeń umożliwia praktyczne opanowanie podstawowych metod i technik badań socjologicznych i ich opracowania i prezentacji. W trakcie zajęć i pomiędzy nimi studenci samodzielnie wykonują różnorodne projekty. Studenci mogą również uzupełnić wiedzę o praktyczne umiejętności biorąc udział w specjalistycznych szkoleniach i zdobywając certyfikaty w zakresie: - zarządzania rozwojem lokalnym (planowanie strategiczne) - przygotowywanie projektów; ofert grantowych itp. - przywództwo lokalne - liderzy - animacja kultury lokalnej - ARSL - Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych - analizy społeczne z wykorzystaniem programów komputerowych (Statistica, Systat czy SPSS.)
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Przedmioty kwalifikacyjne na kierunku SOCJOLOGIA specjalność: Administracja w Unii Europejskiej - język obcy, - język polski, - historia lub wiedza o społeczeństwie
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje

  Sylwetka absolwenta na kierunku  "socjologia"
  specjalność: Administracja w Unii Europejskiej

  Misja
  1. Cele kształcenia

  Celem kształcenia na specjalności „administracja w Unii Europejskiej” jest zdobycie ogólnej wiedzy socjologicznej pogłębionej o subdyscypliny i socjologie szczegółowe dotyczące zwłaszcza społeczności lokalnych, polityki unijnej oraz zagadnień prawno-administracyjnych. Obejmuje to także wiedzę praktyczną i umiejętności dotyczące zarządzania, prawa administracyjnego oraz analizy socjologicznej.
  Absolwenci będą mogli samodzielnie wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności socjologiczne m.in. podejmując prace analityczne na potrzeby instytucji związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa na poziomie lokalnym i regionalnym przede wszystkim samorządów, administracji rządowej, organizacji publicznych i trzeciego sektora (NGO). Umiejętności aplikowania o fundusze unijne oraz ich rozliczenia pozwolą aktywnie współtworzyć politykę na poziomie regionu.

  2.Postawy
  Absolwent kierunku socjologia, specjalności „administracja w Unii Europejskiej” samym profilem zdobytego wykształcenia jest predestynowany do działalności na szczeblu lokalnym – w administracji samorządowej i państwowej. Jako świadomy uwarunkowań prawnych i jednocześnie potrafiący administrować zasobami ludzkimi i kapitałem, będzie aktywnym podmiotem polityki regionalnej i lokalnej oraz sprawnym zarządzającym – czy to jako urzędnik, czy jako działacz organizacji pozarządowej.

  Kompetencje
  3. Rodzaj i zakres posiadanej wiedzy.

  1. System instytucjonalny Unii Europejskiej.
  2. Podstawy tożsamości europejskiej.
  3. Postępowanie administracyjne.
  4. Dokumentacja w Unii Europejskiej.
  5. Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego.
  6. Samorząd terytorialny i gospodarczy.


  4. Formy kształcenia i poziom kompetencji w zakresie języków obcych.
  Konieczna dobra znajomość języka angielskiego. Przydatna znajomość drugiego języka obcego.
  Nauka języka angielskiego (jako języki  dodatkowe: niemiecki; rosyjski; francuski; hiszpański i inne) przy pomocy nowoczesnych metod nauczania (laboratoria językowe, konwersatoria itp.) oraz w zakresie słownictwa branżowego (nauk społecznych - głównie socjologicznego oraz prawnego) umożliwia absolwentowi praktyczne posługiwanie się nim w pracy; kontaktach i badaniach.

  5.Umiejętności zawodowe
  Absolwent będzie wykazywał się umiejętnościami:

  1. Prowadzenia zebrania, debaty publicznej, konsultacji społecznych.
  2. Aplikowania o fundusze dla rozwoju lokalnego, kształtowania środowiska i krajobrazu lokalnego, integracji społecznej itp.
  3. Doradztwa z zakresie pozyskiwania środków inwestycyjnych - od strony formalnej po procedury przetargowe.
  4. Przygotowania i oceny dokumentacji składającej się na wniosek o dofinansowanie.
  5. Wspomagania i podejmowania decyzji organów administracji rządowej i samorządowej.
  6. Zarządzania projektem.

  Przygotowanie praktyczne
  6.Rodzaje i formy kształcenia praktycznego.

  Wymagane opracowywanie projektów pozwala na praktyczne opanowanie podstawowych wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie.
  Grupowa praca nad wnioskami - ich tworzenie i analizowanie w ramach warsztatów - umożliwia trening umiejętności pracy w zespole.
  Sprofilowane praktyki zawodowe w wybranych instytucjach samorządowych; organizacjach III sektora (NGO) itp.

  7. Sugerowane szkolenia specjalistyczne i certyfikaty uzupełniające wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie studiów.
  Szkolenia specjalistyczne i certyfikaty uzupełniające wiedzę i umiejętności w zakresie:

  1. Zarządzania rozwojem lokalnym (planowanie strategiczne).
  2. Animacja kultury lokalnej.
  3. Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych.
  4. Aplikowanie o fundusze strukturalne.
  5. Analizy społeczne  z wykorzystaniem programów komputerowych (Statistica, Systat czy SPSS).
  6. Pozyskiwanie i obsługa funduszy europejskich
  7. Szkolenie w zakresie edukacji europejskiej
  8. Kursy języka angielskiego z zakresu słownictwa i dokumentacji Unii Europejskiej
  9. Prawo Gospodarcze w Unii Europejskiej
  10. Fundusze Europejskie dla oświaty
  11. Przedsiębiorczość w Unii Europejskiej
  12. Samorząd w warunkach Unii Europejskiej
  13. Samorząd terytorialny i rozwój lokalny w warunkach UE
  14. Kultura europejska
  15. Zarządzanie zasobami ludzkimi
  16. Teorie organizacji i zarządzania

  Perspektywy zatrudnienia
  8.Uprawnienia do wykonywania zawodu:

  Brak szczególnych uprawnień zawodowych - studia dają konkretne, sprofilowane kompetencje, przydatne przede wszystkim w pracy urzędniczej, ale i w przedsiębiorstwie funkcjonującym na rynku europejskim.
  W wyniku odbytych szkoleń uzupełniających - zwiększenie tych kompetencji, ewentualnie zdobycie uprawnień np. trenerskich (do prowadzenia szkoleń) lub eksperckich (oceny wniosków).

  9. Możliwości zatrudnienia - przewidywane stanowiska i miejsca pracy:
  W samorządzie lokalnym i organizacjach pozarządowych, m. in. w zakresie prowadzenia polityki i działań lokalnych, tj.:

  1. rola osoby nawiązującej współpracę między instytucjami i organizacjami lokalnymi i regionalnymi oraz nawiązującej i rozwijającej współpracę danej społeczności z krajami Unii Europejskiej;
  2. rola urzędnika, szczególnie w zakresie współpracy z instytucjami Unii Europejskiej, analiz dokumentacji, zarządzania projektami;
  3. wyszukiwanie odpowiednich programów i opracowywanie projektów służących rozwojowi  regionalnemu w sferze gospodarki, kultury, demokracji, wychowania i otwartej edukacji (zwłaszcza wspieranych funduszami unijnymi).

  W publicznych instytucjach organizujących codzienne funkcjonowanie społeczności lokalnych, takich jak instytucje administracji rządowej szczebla lokalnego (gminnego, powiatowego) i regionalne.
  W instytucjach kultury, szkołach, urzędach pracy.

  Uzupełnienie wykształcenia
  10. Możliwości i wskazania do dalszego kształcenia na kolejnych poziomach studiów.

  Kształcenie na poziomie studiów magisterskich.
  Pogłębiona specjalizacja w ramach specjalności poprzez ukierunkowanie w ramach praktyk, seminariów i szkoleń dodatkowych

  11. Możliwości podejmowania studiów za granicą (na jakim etapie studiów, w jakich krajach i uczelniach).
  W ramach programów np. Erasmus/Sokrates i bezpośredniej współpracy z uczelniami, z którymi są podpisane przez WSG umowy.
  System Boloński.


   Program studiow


  Przedmioty podstawowe
  Wstęp do socjologii
  Antropologia kulturowa
  Systemy i struktury społeczne
  Procesy społeczne
  Psychologia społeczna
  Dynamika zmian współczesnego społeczeństwa polskiego
  Komunikacja społeczna - warsztaty
  Historia myśli społecznej
  Historia socjologii
  Elementy psychologii

  Przedmioty kierunkowe

  Metody statystyczne w socjologii
  Metody badań socjologicznych
  Demografia społeczna
  Etyczne i praktyczne problemy zawodu socjologa
  Współczesne teorie socjologiczne
  Przygotowanie i realizacja projektu badawczego
  Analiza danych z zastosowaniem pakietu SPSS
  Socjologia kultury
  Wykład monograficzny z zakresu kulturoznawstwa
  Rzeczywistość społeczna - perspektywy teoretyczne (konwersatorium)
  Teorie komunikacji społecznej
  Socjologia przedmiotowa (dwa wykłady do wyboru z wymienionych: socjologia miasta i wsi, socjologia reklamy, socjologia organizacji, socjologia turystyki, socjologia obrazu, socjologia turystyki, socjologia czasu wolnego )
  Prawo dla socjologów
  Wykład monograficzny

  Przedmioty specjalnościowe

  Elementy politologii
  Etyka polityki
  Geografia polityczna
  Samorząd terytorialny i gospodarczy
  Podstawy tożsamości europejskiej
  System polityczny RP
  Socjologia stosunków międzynarodowych
  Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego
  Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
  Współczesne wyzwania ekologiczne
  Finanse i gospodarka komunalne
  Wykład do wyboru - ekonomiczny lub kulturoznawczy
  Seminarium dyplomowe

Inne informacje związane z Administracja-ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |