Home > Studia I Stopnia > Administracja-ogólne > Zaoczne > Bielsko-Biała > Studia I Stopnia - Administracja - Bielsko-Biała - Śląskie

Studia I Stopnia - Administracja - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Administracji w Bielsko-Białej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Administracja - Zaoczne - Bielsko-Biała - Śląskie

 • Cele
  Kierunek: Administracja Dziekan: dr Antoni Osierda Rodzaj studiów: 3-letnie studia licenjackie stacjonarne i niestacjonarne Sześciosemestralne studia I stopnia na kierunku administracja w specjalnościach: Administracja publiczna, Administracja bezpieczeństwa i Administracja finansami prowadzone są w systemie stacjonarnym (około 1900 godzin) i niestacjonarnym (około 1300 godzin).
 • Praktyki
  Studenci odbywają obowiązkowe, co najmniej 3 tygodniowe praktyki zawodowe w urzędach i instytucjach publicznych na zasadach i w formach określonych w programie nauczania.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunkiem przyjęcia na studia w Wyższej Szkole Administracji jestzłożenie kompletu wymaganych dokumentóworaz wniesienieobowiązującej opłaty wpisowego. a) wypełniona ankieta osobowa b) świadectwo dojrzałości w oryginale, c) kopia świadectwa dojrzałości, d) kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy osób zdających„Nową Maturę”), e) 3 fotografie legitymacyjne (o wymiarach 30 x 42 mm), f) zdjęcie w wersji elektronicznej na płycie CD, g) orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia studiów, h) kopia dowodu osobistego (obie strony), i) kopia dowodu wpłaty wpisowego, j) książeczka wojskowa do wglądu.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Wydział Administracji

  Specjalności:

  » Administracja publiczna - Absolwenci specjalności Administracja publiczna przygotowani są merytorycznie do podejmowania pracy w administracji państwowej i samorządowej, m.in. w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach wojewódzkich, urzędach pracy, w Państwowej Inspekcji Pracy, urzędach skarbowych, organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach państwowych, itp.


  » Administracja bezpieczeństwa - Program studiów dla specjalności Administracja bezpieczeństwa przygotowuje absolwentów do pracy w firmach (organizacjach) świadczących usługi w zakresie ochrony osób i mienia, zespołach reagowania kryzysowego oraz instytucjach administracji publicznej odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego.


  » Administracja finansami - Administracja finansami pozwalają zdobyć pogłębiona wiedzę teoretyczną i praktyczną w dziedzinie rachunkowości, prawa podatkowego i finansów publicznych. Programy nauczania w tym zakresie obejmują 120 godzin dydaktycznych realizowanych w ramach wyodrębnionych przedmiotów specjalizacyjnych.

  Specjalność przygotowuje do podjęcia pracy w komórkach administracji finansowo-księgowej, funkcjonujących w strukturach urzędów i instytucji publicznych, w przedsiębiorstwach oraz w prywatnym sektorze działalności gospodarczej, handlowej i usługowej.

   Zgodnie ze standardami kształcenia dla kierunku studiów administracja, w program kształcenia obejmuje wspólne dla obydwu specjalności przedmioty grupy treści podstawowych (11 przedmiotów), grupy treści kierunkowych (14 przedmiotów) i grupy treści ogólnych (10 przedmiotów).

  W zależności od wybranej specjalności program kształcenia obejmuje 9 przedmiotów grupy przedmiotów fakultatywnych, merytorycznie związanych z daną specjalnością, realizowanych w okresie od II do VI semestru.
  Studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązuje lektorat z języka obcego przez cały okres studiów.
  Wysoki poziom kształcenia zapewnia kadra samodzielnych pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych wspomagana przez praktyków, realizująca proces nauczania.

  Przedmioty specjalnościowe dla specjalności Administracja publiczna to:

      *

        Patologia społeczna
      *

        Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa
      *

        Administracyjne prawo gospodarcze
      *

        Materialne prawo gospodarcze
      *

        Podstawy statystyki z demografią
      *

        Podstawy rachunkowości
      *

        Prawo ochrony środowiska
      *

        Prawo socjalne
      *

        Sądownictwo administracyjne

  Przedmioty specjalnościowe dla specjalności Administracja bezpieczeństwa to:

      *

        Instytucjonalne i prawne aspekty bezpieczeństwa
      *

        Zarządzanie bezpieczeństwem
      *

        Projektowanie programów bezpieczeństwa
      *

        Wybrane zagadnienia kryminologii i wiktymologii
      *

        Wybrane zagadnienia zagrożeń i kryzysów
      *

        Podstawy statystyki z metodyką badań nad bezpieczeństwem
      *

        Postępowanie w sprawach nieletnich
      *

        Wybrane zagadnienia ochrony osób i mienia
      *

        Wybrane zagadnienia z kryminalistyki

  Przedmioty specjalnościowe dla specjalności Administracja finansami to:

      *

        Międzynarodowe prawo podatkowe
      *

        Podstawy rachunkowości
      *

        Materialne prawo podatkowe
      *

        Zobowiązania podatkowe
      *

        Postępowania podatkowe
      *

        Prawo bankowe
      *

        Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego
      *

        Kontrola finansowa
      *

        Prawo i postępowania karno-skarbowe

Inne informacje związane z Administracja-ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |