Idź do home > Szkoły - Polska > Wyższa Szkoła Administracji w Bielsko-Białej

Informacje

O Wyższej Szkole Administracji

Idea powołania szkoły wyższej zrodziła się w Towarzystwie Szkolnym im. M. Reja w 1995 roku. Po nieudanych próbach uzyskania pomocy ze strony Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Towarzystwo zwróciło się o pomoc do Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dzięki życzliwości ówczesnego dziekana wydziału prof. dra hab. Józefa Wójcika, a następnie Rady Wydziału, powołana została grupa pracowników Wydziału Prawa i Administracji UJ, która pod kierunkiem prof. dra hab. Józefa Filipka przygotowała program licencjackich studiów administracyjnych, a także we współdziałaniu z członkami zarządu Towarzystwa zredagowała stosowny wniosek do Ministra Edukacji Narodowej.
W dokumentach założycielskich zapisano, że misją Wyższej Szkoły Administracji będzie przede wszystkim umożliwienie absolwentom szkół średnich regionu Podbeskidzia, pracownikom administracji publicznej rządowej i samorządowej,
a także innym osobom, zdobycie wyższego wykształcenia w zakresie administracji. Ponadto jako istotny składnik misji szkoły przyjmowano nawiązanie stałej współpracy z urzędami administracji publicznej regionu w zakresie realizacji różnego rodzaju zadań, a z uwagi na przygraniczne położenie także podjęcie współpracy ze Słowacją i Czechami.

WSA Rozwój struktury

Decyzją nr DNS 1-145/TBM/192/97 z dnia 4 lipca 1997 r. Minister Edukacji Narodowej wydał zezwolenie na utworzenie Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej (numer N 119 w rejestrze uczelni niepaństwowych Ministra Edukacji Narodowej), kierunek studiów: administracja, określając jednocześnie ważność zezwolenia na okres pięciu lat. Powstała na podstawie tej decyzji Wyższa Szkoła Administracji podjęła się realizacji misji przedstawionej przez założyciela. Uczelnia stara się wypełniać ją nadal, nadając jej szerszy wymiar w warun-kach rozwijających się powiązań Polski jako członka Unii Europejskiej.
Jako pierwszego rektora Wyższej Szkoły Administracji założyciel powołał prof. zw. dra hab. Józefa Filipka, który funkcję tę pełnił do 31 sierpnia 2003 r. Po złożeniu przez niego rezygnacji z funkcji ze względu na stan zdrowia, założyciel powołał na stanowisko rektora prof. dr hab. Irenę Pietrzyk. Pani profesor kierowała Uczelnią w latach 2003-2006. Ze względu na wymogi nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym z 2005 r. zaszła zmiana na stanowisku rektora. Z dniem 1 września 2006 r. rektorem został dr Tadeusz Wojtuszek, który pełnił tę funkcję do 31 sierpnia 2007 r. Następnie od 1 września 2007 r. na stanowisko rektora Wyższej Szkoły Administracji założyciel powołał na 3-letnią kadencję dra Aleksandra Mańkę.
Po kontroli przeprowadzonej przez przedstawiciela MEN w lipcu 2001 r., Minister Edukacji Narodowej decyzją nr DSW-2-0145-422/TBM/2001 z dnia 14 sierpnia 2001 r. przedłużył ważność zezwolenia na działalność Uczelni do dnia 30 września 2010 r.
W marcu 2001 r. został złożony wniosek o zezwolenie na uruchomienie w Wyższej Szkole Administracji drugiego kierunku studiów, a mianowicie stosunków międzynarodowych. Decyzją nr DSW.2-0143-34/2001 z dnia 25 lipca 2001 r. Minister Edukacji Narodowej zezwolił na uruchomienie wyższych studiów zawodowych na kierunku stosunki międzynarodowe. Ponieważ do 2001 roku Uczelnia funkcjonowała jako jednowydziałowa, dziekanem sprawującym pieczę nad oboma kierunkami studiów był dr Michał Kalitowski. W roku 2003 decyzją Senatu WSA (Uchwała nr 1/33 z dnia 1 października 2003 r.) w Uczelni powstały dwa wydziały - Wydział Administracji oraz Wydział Stosunków Międzynarodowych. Funkcję dziekana Wydziału Administracji nadal pełnił dr Michał Kalitowski aż do 31 sierpnia 2005 roku, od 1 września 2005 r. kierowanie Wydziałem Administracji przejął dr Antoni Osierda. Pierwszym dziekanem Wydziału Stosunków Międzynarodowych był dr Jarosław Reszczyński (2001-2002). Następnie funkcję tę pełnili: dr Irena Głuszyńska (2002-2006), dr Zbigniew Włosowicz (2006-2007). Decyzją Senatu Uczelni z dnia 18 maja 2007 r. (Uchwała 5/70) zlikwidowany został Wydział Stosunków Międzynarodowych, a kierunek został włączony do Wydziału Nauk Społecznych.
W lipcu 2005 r. Minister Edukacji Narodowej decyzją DSW-34003/704/EK/Rej.119/05 zezwolił na uruchomienie kolejnego kierunku studiów: fizjoterapii na utworzonym Wydziale Fizjoterapii. Pierwszym dziekanem tego wydziału został prof. dr hab. Krzysztof Spodaryk (2005-2006), następnie funkcję tę piastował dr Janusz Bromboszcz (2006 - 31.01.2007), a od
1 lutego 2007 r. dziekanem Wydziału Fizjoterapii jest dr Maciej Płaszewski.
Rok później, w lipcu 2006 r. - Uczelnia otrzymała zgodę (decyzja DSW-3-4003/230/EK/Rej.119/06) na uruchomienie kierunku pedagogika na Wydziale Nauk Społecznych. Na pierwszego dziekana powołany został dr Zbigniew Marten (2006-2007), od 1 września 2007 r. dziekanem jest dr Arkadiusz Wąsiński. Decyzją Senatu Wyższej Szkoły Administracji z dnia 12 października 2007 r. Wydział Nauk Społecznych zmienił nazwę na Wydział Nauk Humanistycznych i Studiów Międzynarodowych.
Od początku funkcjonowania Uczelni za sprawy niezwiązane z dydaktyką odpowiada dyrektor administracyjny, a następnie, po zmianie statutu Wyższej Szkoły Administracji, jej kanclerz mgr Renata Rosowska.

Baza lokalowa

Początkowo Uczelnia korzystała wyłącznie z pomieszczeń znajdujących się w tzw. ,,starym" budynku w Bielsku-Białej przy ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 12 oraz pomieszczeń wynajmowanych w budynku bielskiego IV LO im. Komisji Edukacji Narodowej, położonym przy ul. Słowackiego 15.
W roku 1999 w oparciu o środki własne oraz pozyskane od Fundacji Polsko-Niemieckiej wybudowano czterokondygnacyjny budynek o łącznej powierzchni 654,1 m2 połączony ze ,,starym" budynkiem. Następnym etapem rozbudowy bazy Uczelni była budowa w latach 2000-2001 kolejnego budynku o łącznej powierzchni 2366 m2 (w tym auli o powierzchni 990 m2). Natomiast w 2006 roku Wyższa Szkoła Administracji podnajęła od Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Bielsku obiekt usytuowany przy pl. ks. M. Lutra 7, składający się z dwóch budynków - dydaktycznego i sali gimnastycznej o łącznej powierzchni 2.888,98 m?. Zatem obecnie Uczelnia funkcjonuje w dwóch sąsiadujących ze sobą budynkach.
W wyniku przedstawionych działań Uczelnia dysponuje następującą bazą lokalową:
- aulą na 374 miejsca (przy ul. Modrzewskiego 12) o pow. 990 m2 z obszernym zapleczem, od 2003 r. wyposażona
w profesjonalny sprzęt nagłaśniający oraz urządzenia do tłumacze-nia symultanicznego (150 szt. - uzyskane w wyniku realizacji grantu PHARE CBC 2000; zakończenie realizacji grantu: grudzień 2003 r.);
- 3. salami wykładowymi na 240, 150, 100 miejsc (przy pl. ks. M. Lutra 7); sale z 240. i 150. miejscami wyposażone są
w profesjonalny sprzęt multimedialny i nagłaśniający;
- 5. salami dydaktycznymi o łącznej powierzchni 400 m2 (przy ul. Modrzewskiego 12); w dwóch salach znajduje się po 10 stanowisk komputerowych podłączonych do Internetu (komputery zakupione w ramach realizacji grantu PHARE CBC 2000);
- 14. salami dydaktycznymi (przy pl. ks. M. Lutra 7);
- 4. pracowniami specjalistycznymi dla studentów fizjoterapii (przy pl. ks. M. Lutra 7);
- 4. salami komputerowymi z 52. stanowiskami komputerowymi podłączonymi do Internetu (przy ul. Modrzewskiego 12 i pl. ks. M. Lutra 7);
- biblioteką z przesuwnymi regałami o pojemności do 50 000 woluminów, z 13.256. woluminami (stan na 19 listopada 2007 r.);
- czytelnią o pow. 61 m2 z 20. miejscami do pracy i 10. stanowiskami komputerowymi podłączonymi do Internetu, w tym stanowiska z katalogiem bibliotecznym oraz programami MECENAS i EUROPRAWNIK;
- pomieszczeniami administracyjnymi;
- pokojami dla kadry dydaktycznej (przy pl. ks. M. Lutra 7 i ul. Modrzewskiego 12),
- dodatkowo 30. salami dydaktycznymi od godziny 14.00 do dyspozycji studentów WSA (przy ul. Modrzewskiego 12).

History of courses from Wyższa Szkoła Administracji w Bielsko-Białej:

Strona 1 z 2

Strona 1 z 2

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |