Studia I Stopnia - Pedagogika - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Administracji w Bielsko-Białej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Pedagogika - Zaoczne - Bielsko-Biała - Śląskie

 • Cele
  Kierunek: Pedagogika Dziekan: dr Arkadiusz Wąsiński Specjalności: Pedagogika wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika Pedagogika rodziny i pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna Rodzaj studiów: 3-letnie studia licencjackie w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym Sześciosemestralne studia I stopnia na kierunku pedagogika prowadzone są w systemie stacjonarnym (2280 godzin) i niestacjonarnym (1430 godzin). Wysoki poziom kształcenia zapewnia kadra samodzielnych pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych wspomagana przez praktyków - specjalistów z zakresu proponowanych specjalności. Studenci odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe w wymiarze 180 godzin (studia stacjonarne) lub 120 godzin (studia niestacjonarne) między innymi w: * Akademickim Centrum Pedagogiczno-Psychologicznym, * świetlicach szkolnych i środowiskowych, * świetlicach socjoterapeutycznych, * pogotowiach opiekuńczych, * ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, * hospicjach, * domach pomocy społecznej, * domach dziecka, * ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, * centrach pomocy rodzinie * ośrodkach interwencji kryzysowej, * placówkach wsparcia dziennego.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunkiem przyjęcia na studia w Wyższej Szkole Administracji jestzłożenie kompletu wymaganych dokumentóworaz wniesienieobowiązującej opłaty wpisowego. a) wypełniona ankieta osobowa b) świadectwo dojrzałości w oryginale, c) kopia świadectwa dojrzałości, d) kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy osób zdających„Nową Maturę”), e) 3 fotografie legitymacyjne (o wymiarach 30 x 42 mm), f) zdjęcie w wersji elektronicznej na płycie CD, g) orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia studiów, h) kopia dowodu osobistego (obie strony), i) kopia dowodu wpłaty wpisowego, j) książeczka wojskowa do wglądu.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Pedagogika
  Dziekan: dr Arkadiusz Wąsiński

  Przykładowe przedmioty realizowane na specjalności Pedagogika wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika

      *
        Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka
      *
        Podstawy dydaktyki ogólnej
      *
        Praca metodami aktywnymi
      *
        Psychologia rozwojowa i osobowości
      *
        Pedagogika specjalna
      *
        Oligofrenopedagogika
      *
        Diagnoza trudności w uczeniu się
      *
        Diagnoza psychopedagogiczna osób niepełnosprawnych intelektualnie
      *
        Kształcenie integracyjne dzieci i młodzieży
      *
        Współczesne systemy pedagogiczne
      *
         Muzyka w profilaktyce i terapii

  Przykładowe przedmioty realizowane na specjalności Pedagogika rodziny i pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

      *
        Pedagogika rodziny
      *
        Socjologia rodziny
      *
        Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
      *
        Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
      *
        Profilaktyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
      *
        Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego i opiekuńczego
      *
        Lokalny system opieki nad dzieckiem i rodziną
      *
        Wychowanie w rodzinie
      *
        Metodyka pracy z rodziną
      *
        Patologia w rodzinie
      *
        Wsparcie i interwencja w rodzinie
      *
        Elementy komunikacji społecznej
      *
        Pedagogika mediów

  Przykładowe przedmioty realizowane na specjalności Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna

      *
        Pedagogika resocjalizacyjna
      *
        Pedagogika społeczna
      *
        Profilaktyka społeczna
      *
        Patologie społeczne z elementami kryminologii
      *
        Psychologia kliniczna
      *
        Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży
      *
        Subkultury dzieci i młodzieży
      *
        Metodyka pracy z trudną młodzieżą
      *
        Podstawy pedagogiki penitencjarnej
      *
        Terapia pedagogiczna z elementami psychoterapii i socjoterapii
      *
        Wybrane zagadnienia prawa karnego i procesowego
      *
        Metodyka ekspertyz pedagogicznych
      *
        Pedagogika sądowa

   
  Studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązuje lektorat z języka angielskiego przez cały okres studiów.

Inne informacje związane z Pedagogika

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |