Home > Studia I Stopnia > Kulturoznawstwo > Zaoczne > Bielsko-Biała > Studia I Stopnia - Kulturoznawstwo - Bielsko-Biała - Śląskie

Studia I Stopnia - Kulturoznawstwo - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Administracji w Bielsko-Białej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Kulturoznawstwo - Zaoczne - Bielsko-Biała - Śląskie

 • Cele
  Rodzaj studiów: 3-letnie studia licencjackie w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym Sześciosemestralne studia I stopnia na kierunku kulturoznawstwo prowadzone są w systemie stacjonarnym (1955 godzin) i niestacjonarnym (1307 godzin). Na kierunku kulturoznawstwo pierwszego stopnia obowiązują nowoczesne, elastyczne programy studiów, które uwzględniają standardy kształcenia, specyfikę oraz wyzwania stawiane współczesnej kulturze przez glokalizację (globalizacja + lokalizacja), mediamorfozę (transformację kultury pod wpływem mediów), społeczeństwo informacyjne, neoregionalizm, edukację medialną i nowe sposoby zarządzania kulturą. Studenci uczestniczą w zajęciach ukazujących kulturę z perspektywy różnych dyscyplin naukowych, filozoficzne i metodologiczne podstawy badań zjawisk i procesów kulturowych, teoretyczne fundamenty wiedzy o kulturze, główne cechy współczesnej kultury, rolę i miejsce różnych sztuk w kulturze mediów, formy i strategie komunikowania, instytucje kulturalne i zasady ich funkcjonowania oraz ochronę własności intelektualnej i prawodawstwo kulturalne. Program kształcenia nastawiony jest na zmianę tradycyjnego nauczania i uczenia się na podstawie wiedzy materiałowej i kanonu oraz na wypracowywanie nowych metod i strategii edukacyjnych, uwzględniających konieczność ciągłego definiowania interdyscyplinarności, możliwości połączenia edukacji kulturalnej, badań nad kulturą i interpretacji kultury, międzynarodowy transfer wiedzy o kulturze oraz relacje między kulturą globalną i kulturami lokalnymi, rozumianymi zarówno jako kultury narodowe, jak i regionalne. Kształcenie kulturoznawcze konkretyzuje się w równoczesnej realizacji dwóch koncepcji edukacyjnych: edukacji skierowanej na świat i edukacji skierowanej na najbliższe otoczenie: składnikami pierwszej są - idea pluralizmu kulturowego, zdolność do postrzegania zmian w makroskali, kształtowanie myślenia w perspektywie systemu globalnego, analizowanie problemów jako pozytywnych aspektów "kontrowersji" i rozwijanie dialogu studentów z przedstawicielami innych kultur, a składnikami drugiej koncepcji edukacyjnej są - idee regionalizmu, pozbawione ekstremizmu, nacechowane natomiast "filozofią dialogu", zdolności do postrzegania zmian w mikroskali, kształtowanie myślenia w perspektywie systemu lokalnego, analizowanie problemów w kategoriach podobieństwa i akceptacji oraz rozwijanie świadomości i wiedzy studentów na temat własnej, mocnej tożsamości kulturowej - regionalnej i narodowej. Obydwie koncepcje edukacyjne wzbogacone są przedmiotami do wyboru, które poszerzają zakres wiedzy przede wszystkim w trzech kierunkach, w kierunku kultury medialnej i neoregionalistyki, dziennikarstwa i komunikacji kulturowej oraz animacji i zarządzania w kulturze. Program kulturoznawstwa daje studentom szanse do rozwijania nawyków kształcenia ustawicznego i rozwoju zawodowego oraz przygotowuje do kontynuowania edukacji na studiach drugiego stopnia w zakresie najważniejszych w kraju i za granicach specjalnościach kulturoznawczych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunkiem przyjęcia na studia w Wyższej Szkole Administracji jestzłożenie kompletu wymaganych dokumentóworaz wniesienieobowiązującej opłaty wpisowego. a) wypełniona ankieta osobowa b) świadectwo dojrzałości w oryginale, c) kopia świadectwa dojrzałości, d) kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy osób zdających„Nową Maturę”), e) 3 fotografie legitymacyjne (o wymiarach 30 x 42 mm), f) zdjęcie w wersji elektronicznej na płycie CD, g) orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia studiów, h) kopia dowodu osobistego (obie strony), i) kopia dowodu wpłaty wpisowego, j) książeczka wojskowa do wglądu.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Kulturoznawstwo
  Dziekan: dr Arkadiusz Wąsiński
  Rodzaj studiów: 3-letnie studia licencjackie w systemie stacjonar
  nym i niestacjonarnym

  Absolwent powinien posiadać ogólną wiedzę na temat procesów społecznych, które stanowią fundament zarówno dla teoretycznej refleksji o kulturze, jak i dla aktywnego uczestnictwa w niej. Otrzymuje on bogaty zestaw informacji z zakresu historii kultury, historii powszechnej, historii filozofii oraz historii najważniejszych dziedzin sztuki i komunikacji, co powinno mu umożliwić charakteryzowanie, rozumienie i interpretowanie dawnych zjawisk kulturowych i ich powiązanie ze zjawiskami współczesnymi, takimi jak globalizacja, regionalizacja, komunikowanie medialne, reklama, etc. Dzięki zajęciom z zakresu medioznawstwa, komunikowania interpersonalnego i masowego, edukacji kulturalnej oraz zasad ekonomicznych i prawnych w organizowaniu i zarządzaniu współczesnymi instytucjami kultury, absolwent kierunku nabędzie umiejętności promowania dziedzictwa kulturowego, organizowania i promowania procesów komunikacyjnych, widowisk i projektów medialnych, organizowania różnych form życia literackiego i kształtowania estetycznych wymiarów przestrzeni społecznych.
  Absolwent kulturoznawstwa prowadzonego na Wydziale Nauk Humanistycznych i Studiów Międzynarodowych w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej będzie przygotowany do pracy w różnych instytucjach upowszechniania kultury, redakcjach tradycyjnych i sieciowych, muzeach tradycyjnych i "wirtualnych", teatrach, kinach, agencjach reklamowych i agencjach public relations, powinien dostrzegać i definiować rolę mediów i multimediów w komunikacji kulturowej i międzykulturowej, powinien dysponować kompetencjami w zakresie praktycznego prowadzenia dialogu, negocjacji i mediacji na kilku obszarach kulturowych i językowych. Przede wszystkim jednak absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązuje lektorat z języka angielskiego przez 4 semestry studiów.

  Przykładowe przedmioty realizowane na kierunku kulturoznawstwo

  Grupa treści podstawowych

      * Estetyka
      * Kultura w naukach humanistycznych i społecznych
      * Metodologia badań kulturoznawczych
      * Pedagogika kultury
      * Współczesna kultura narodowa i europejska
      * Wstęp do kulturoznawstwa
      * Wzorce kulturowe w komunikowaniu społecznym

  Grupa treści kierunkowych

      * Analiza nowych zachowań komunikacyjnych
      * Animacja i zarządzanie kulturą
      * Organizacja i zarządzanie w kulturze w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie
      * Organizacja kultury i inicjatywy pozarządowe
      * Podstawy erystyki
      * Podstawy wiedzy o mediach elektronicznych
      * Strategie komunikacyjne
      * Współczesny rynek kultury i sztuki

  Blok fakultatywny

      * Arteterapia
      * Edukacja medialna
      * Grafika komputerowa i multimedialna
      * Internet jako medium kultury
      * Komunikacja werbalna i niewerbalna
      * Społeczeństwo informacyjne i społeczeństwo wiedzy
      * Warsztat pracy dziennikarza

Inne informacje związane z Kulturoznawstwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |