Studia Doktoranckie - Prawo i Administracja

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Doktoranckie - Prawo i Administracja - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Celem seminarium jest przygotowanie pod opieką prowadzącego seminarium promotora rozprawy doktorskiej. Zasady prowadzenia seminarium (w tym zasady przyjęć jego uczestników) oraz warunki przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Prawa i Administracji określa Zarządzenie Rektora nr 1/2009 z dnia 22 stycznia 2009.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Uczestnikiem seminarium może zostać osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.
  Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do uczestnictwa w seminarium doktorskim składa podanie do dziekana. Do podania należy dołączyć:
  1) odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
  2) życiorys uwzględniający przebieg pracy zawodowej i / lub naukowej kandydata;
  3) autoreferat dotyczący zainteresowań naukowych kandydata;
  4) wykaz ewentualnych publikacji naukowych kandydata;
  5) zgodę prowadzącego seminarium na przyjęcie kandydata na seminarium.
  Kandydat, który ukończył studia magisterskie na kierunku innym niż Prawo, zobowiązany jest dołączyć do podania dokumenty potwierdzające przebieg dotychczasowych studiów (suplement do dyplomu, wykaz zaliczeń, kserokopia indeksu potwierdzona przez jednostkę prowadzącą studia).
  Decyzję w sprawie zakwalifikowania kandydata do udziału w seminarium doktorskim podejmuje dziekan, a w przypadku, w którym kandydat ukończył studia magisterskie na kierunku innym niż Prawo, wydziałowa komisja kwalifikacyjna.
  Podejmując decyzję o zakwalifikowaniu kandydata do udziału w seminarium doktorskim wydziałowa komisja kwalifikacyjna może nałożyć na kandydata obowiązek złożenia egzaminów uzupełniających z określonych przez komisję przedmiotów z zakresu nauk prawnych i wyznaczyć kandydatowi odpowiednie terminy do ich złożenia.
  Od decyzji dziekana lub wydziałowej komisji kwalifikacyjnej w sprawie zakwalifikowania kandydata do udziału w seminarium doktorskim przysługuje odwołanie do rektora w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
 • Szczegółowe informacje
  W 2008 roku, decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych z dnia 27 października Wydział Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. A Frycza Modrzewskiego uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo.
  Seminaria doktorskie zostały uruchomione w roku akademickim 2009/2010.

  Dla uczestników seminariów doktorskich organizowane sa wykłady seminaryjne, prowadzone przez pracowników naukowych KA.

  Seminaria doktorskie na Wydziale Prawa i Administracji
  Uprzejmie informujemy, że w związku z uzyskaniem przez Wydział Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych, od roku akademickiego 2009/2010 na Wydziale będą prowadzone seminaria doktorskie w zakresie:

  1)      historii administracji
  2)      kryminalistyki
  3)      kryminologii
  4)      prawa administracyjnego
  5)      prawa konstytucyjnego
  6)      prawa finansowego, bankowego
  7)      prawa karnego
  8)      prawa cywilnego
  9)      postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego
  10)   postępowania karnego


Inne informacje związane z Prawo - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |