Prawo Pracy dla Managerów - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Avenhansen Sp. z o.o.

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Prawo Pracy dla Managerów - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Celem szkolenia jest prezentacja prawnych możliwości korzystania z uprawnień kierowniczych pracodawcy oraz wyposażenie uczestników szkolenia w obszerną wiedzę, dotyczącą specyfiki stosowania najnowszych regulacji prawnych w bieżących działaniach związanych z zarządzaniem ludźmi w organizacji.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Szkolenia polecamy dla

  * managerów różnego szczebla

  * przedstawicieli komórek wspierających managerów w zarządzaniu ludźmi w organizacji

  * osób odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie polityki personalnej

  * wszystkich osób zainteresowanych problematyką stosowania uprawnień kierowniczych pracodawcy
 • Szczegółowe informacje
  Program szkolenia
  1. Prawne podstawy zarządzania ludźmi w organizacji
   • analiza powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy – specyfika ich stosowania (z uwzględnieniem tzw. zasady uprzywilejowania pracownika)
   • problematyka tworzenia aktów zakładowych (układy zbiorowe pracy, regulaminy, statuty)
   • przegląd prawnych form zatrudnienia
   • zatrudnienie pracownicze a zatrudnienie cywilne – analiza porównawcza
   • prawne formy zatrudnienia pracowniczego (w tym rodzaje umów o pracę i konsekwencje ich stosowania)
   • telepraca i zatrudnienie tymczasowe jako nietypowe formy zatrudnienia pracowniczego
   • prawne formy zatrudnienia „uzupełniającego” (m.in. zatrudnienie subsydiowane, praktyki)
  2. Przegląd praw i obowiązków stron stosunku pracy – uwagi praktyczne, dotyczące realizacji obowiązków stron stosunku pracy
   • przestrzeganie zasad prawa pracy w środowisku pracy
   • analiza obowiązków ciążących na pracodawcy z uwzględnieniem najnowszych regulacji prawnych
   • analiza obowiązków pracowniczych
  3. Prawne uwarunkowania zarządzania czasem pracy pracowników
   • stosowanie norm czasu pracy i systemów czasu pracy w praktyce funkcjonowania organizacji
   • rozliczanie godzin nadliczbowych i dyżurów (nadgodziny a praca ponadwymiarowa)
   • planowanie i rozliczanie urlopów wypoczynkowych, konsekwencje odwołania pracownika z urlopu
   • instytucja urlopu na żądanie – czy można pracownikowi odmówić urlopu na żądanie
   • prawne aspekty korzystania z innych urlopów pracowniczych (m.in. bezpłatny, macierzyński, wychowawczy)
   • udzielanie zwolnień od pracy – obligatoryjnych i fakultatywnych
   • rozliczanie nieobecności pracownika – usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych
   • praktyczne uwagi, dotyczące realizacji obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy
  4. Realizacja uprawnień kierowniczych pracodawcy
   • prawne podstawy stosowania uprawnień kierowniczych oraz ich zakres
   • prawne aspekty dotyczące wydawania poleceń służbowych (granice związania pracownika poleceniem służbowym, odmowa wykonania polecenia służbowego jako podstawa rozwiązania stosunku pracy)
   • praktyczne uwagi, dotyczące stosowania kar i nagród w procesie zarządzania ludźmi
   • prawne uwarunkowania korzystania z procedury odpowiedzialności porządkowej
   • prawne uwarunkowania pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności materialnej (odpowiedzialność z tytułu wyrządzenia pracodawcy szkody, odpowiedzialność za mienie powierzone)
   • uprawnienia w zakresie rozwiązania stosunku pracy (tryby rozwiązania stosunku pracy, skuteczność wypowiedzenia i zwolnienia dyscyplinarnego, praktyczne trudności związane z koniecznością uzasadnienia wypowiedzenia/rozwiązania niezwłocznego, konsekwencje jednostronnego rozwiązania stosunku pracy, przeprowadzanie zwolnień o charakterze ekonomicznym)
  5. Realizacja uprawnień kontrolnych pracodawcy
   • prawo do kontroli pracownika jako jedno z uprawnień kierowniczych pracodawcy
   • kontrola pracownika a obowiązek przestrzegania standardów ochrony danych osobowych
   • tworzenie zgodnych z prawem procedur kontroli pracownika
   • kontrola stanu trzeźwości jako jedyna uregulowana forma kontroli pracownika
   • analiza wybranych form kontroli pracownika (m.in. monitoring – stosowanie kamer, dopuszczalność e-kontroli; rewizje, wariografia, geolokalizacja)
   • odpowiedzialność osób kontrolujących z tytułu przekroczenia uprawnień kontrolnych
  6. Budowanie i wdrażanie praktyk antydyskryminacyjnych i antymobbingowych jako nowy standard w środowisku pracy
   • analiza przepisów antydyskryminacyjnych – praktyczne uwagi dotyczące ich przestrzegania w procesach: rekrutacji i selekcji, wynagradzania, awansowania, kierowania na szkolenia, zwalniania
   • obowiązek przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy – prawne konsekwencje jego naruszenia
  7. Uwagi końcowe

Inne informacje związane z prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |