Home > Kursy i Szkolenia > Rachunkowość - ogólne > Warszawa > Sprawozdanie finansowe wg. MSR/MSSF za 2009 rok - Warszawa - Mazowieckie

Sprawozdanie finansowe wg. MSR/MSSF za 2009 rok

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Biznesu MDDP

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Sprawozdanie finansowe wg. MSR/MSSF za 2009 rok - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Program:
  Dzień I – Aspekty rachunkowe:

  Zagadnienia rachunkowe – wprowadzenie oraz analiza postanowień wybranych MSSF

  1.    Obecny stan prawny oraz źródła informacji o MSSF:
  a)    stosowanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości,
  b)    MSR i MSSF w Polsce,
  c)    źródła informacji o MSSF/MSR.

  2.    MSR nr 1 – zmiany w roku 2009:
  a)    zmiany w zakresie prezentacji danych finansowych,
  b)    sprawozdanie z całkowitych dochodów,
  c)    sprawozdanie z sytuacji finansowej,
  d)    pozostałe.

  3.    Analiza porównawcza MSSF oraz ustawy o rachunkowości:
  a)    MSSF mające swoje odzwierciedlenie w Ustawie o rachunkowości,
  b)    MSSF nie mające szczegółowego odzwierciedlenia w Ustawie.

  4.    Rzeczowe aktywa trwałe MSR 16:
  a)    wycena w ujęciu początkowym, wycena po początkowym ujęciu,
  b)    wycena według wartości godziwej, rachunkowość komponentów.

  5.    Utrata wartości aktywów MSR 36:
  a)    wartość bilansowa,
  b)    wartość odzyskiwalna (wartość godziwa lub wartość użytkowa),
  c)    ośrodek wypracowujący środki pieniężne,
  d)    odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości.

  6.    Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechane MSSF 5:
  a)    działalność zaniechana,
  b)    wycena aktywów przeznaczonych do sprzedaży.

  7.    Wartości niematerialne MSR 38:
  a)    definicja, wycena w ujęciu początkowym,
  b)    wycena po początkowym ujęciu,
  c)    ogólne kryteria aktywowania,
  d)    sposoby pozyskiwania,
  e)    warunki ujęcia WNiP powstałych w wyniku prac rozwojowych,
  f)    amortyzacja i wartość końcowa.

  8.    Zapasy MSR 2:
  a)    definicja, klasyfikacja i wycena,
  b)    określenie wartości netto możliwej do zrealizowania oraz składników kosztu wytworzenia,
  c)    metody rozchodu i uproszczenia stosowane w zakresie wycen zapasów,
  d)    ujawnienia informacji.

  9.    Przychody MSR 18:
  a)    definicja, wycena,
  b)    rabaty, skonta,
  c)    łączenie i grupowanie przychodów,
  d)    kryteria ujmowania przychodów,
  e)    ujawnienia informacji.

  10.    Leasing MSR 17:
  a)    istota leasingu,
  b)    leasing zwrotny,
  c)    kryterium podziału leasingu:
  –    leasing finansowy,
  –    leasing operacyjny.
  d)    warunki zaliczenia umowy do leasingu finansowego,
  e)    leasing w ujęciu podatkowym.

  11.    Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe MSR 37:
  a)    definicje rezerw, zobowiązań i aktywów warunkowych,
  b)    rezerwy a zobowiązania warunkowe – kryteria,
  c)    wycena rezerw i czynniki wpływające na szacunek,
  d)    ujawnienie informacji.

  Dzień II – Aspekty podatkowe:

  Podatek od towarów i usług
  1.    Miesięczny lub kwartalny charakter VAT a obowiązki związane z końcem roku.
  2.    Czynności opodatkowane i moment ich uwzględnienia w rozliczeniach z fiskusem – czy koniec roku w CIT może powodować powstanie obowiązku podatkowego w VAT.
  3.    „Opodatkowanie zaliczek” – czy uzgodnienie sald skutkuje  powstanie obowiązku podatkowego w VAT?
  4.    Usługi doradcze – termin i zasady opodatkowania.
  5.    Czynności nie odpłatne a VAT – najnowsze regulacje i interpretacje.   
  6.    Fakturowanie – nie tylko na potrzeby VAT.
  7.    Rozliczanie podatku naliczonego:
  a)    ogólne zasady rozliczania podatku naliczonego,
  b)    koszty a prawo do odliczania.
  8.    Częściowe odliczanie podatku naliczonego w trakcie roku.
  9.    Czynności z prawem odliczenia podatku i bez takiego prawa.
  10.    Odliczanie częściowe VAT naliczonego.
  11.    Korekta roczna VAT.
  12.    VAT naliczony i należny w kosztach podatkowych.
  13.    Inne ważne obowiązki „roczne” w VAT.

  Podatek dochodowy od osób prawnych  
  1.    CIT jako podatek roczna.
  2.    Rok podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych.
  3.    Zasady rozliczania strat z lat ubiegłych.
  4.    Przychód w CIT:
  a)    co jest przychodem podatkowym,
  b)    przychód w walucie obcej – zasady przeliczania na złote polskie,
  c)    brak możliwości zastosowania przy eksporcie i WDT stawki VAT 0% a wysokość przychodu,
  d)    kwota należna jako przychód podatkowy,  
  e)    usługi ciągłe i powtarzalne a moment uzyskania przychodu,
  f)    usługi doradcze – przychód i moment jego uzyskania,  
  g)    moment uzyskania przychodu w innych przypadkach niż świadczenie usług, dostawa towaru czy zbycie prawa.
  5.    Koszt uzyskania przychodu:
  a)    wydatek a koszt,
  b)    koszty stanowiące i koszty niestanowiące – związek wydatku z przychodem,
  c)    zasady rozliczania kosztów w czasie:
      koszty pośrednie,
      koszty bezpośrednie,
      moment poniesienia kosztu,
      wynagrodzenia pracownicze i inne świadczenia na rzecz pracowników w kosztach (ze szczególnym uwzględnieniem nagród rocznych),
      koszty zaniechanych inwestycji a koszt podatkowy,
      zasady zaliczania do kosztów wydatków na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o niskiej wartości.
  d)    koszty wyrażone w walucie obcej,
  e)    odpisy aktualizujące,
  f)    reklama i reprezentacja,
  g)    VAT a koszty podatkowe.
  6.    Przychody i dochody zwolnione od CIT – wybrane zagadnienia.
  7.    Zaliczki na podatek dochodowy i konsekwencje błędnego ich naliczenia.
  8.    Uproszczona metoda opłacania zaliczek – dla czego warto ją wybrać.
  9.    Odliczenia od dochodu.
  10.    Obliczanie podatku – dochody osiągane za granicą Polski.
  11.    Zakupy od podmiotów zagranicznych i obowiązki płatnika (podatek u źródła).
  12.    Opodatkowanie dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

  Podatek dochodowy od osób fizycznych dla osób prawnych
  1.    Przychody pracowników – nie tylko świadczenia pieniężne m.in.:
  a)    udział w szkoleniach,
  b)    świadczenia medyczne,
  c)    samochody służbowe na potrzeby prywatne.
  2.    Pracodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych.
  3.    Świadczenia niepieniężne a obowiązki płatnicze i informacyjne.
  4.    Przychód pracownika i zleceniobiorcy:
  a)    moment uzyskania,
  b)    źródło,
  c)    koszty.
  5.    Inne „roczne” obowiązki płatnika.

Inne informacje związane z Rachunkowość - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |