Specjalista ds. Personalnych - Certyfikowany Kurs - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Dom Wiedzy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Specjalista ds. Personalnych - Certyfikowany Kurs - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnej pracy w dziale personalnym. Kurs przeznaczony jest dla osób początkujących jak również dla osób z praktyką a pragnących uporządkować swoją wiedzę z zakresu prawa pracy.
  Program kursu obejmuje wszystkie najważniejsze elementy prawa pracy niezbędne do samodzielnej pracy uwzględniając m.in.:
  - nowe przepisy o równym traktowaniu,
  - zasady postępowania z umowami na czas określony do końca trwania ustawy antykryzysowej,
  - wyjaśnienie, kogo obejmą nowe regulacje dotyczące urlopu ojcowskiego,
  - czy zmiana przepisów dotyczących przechodzenia na emeryturę będzie miała wpływ na odprawy emerytalne,
  - projektowane i zaawansowane już zmiany dotyczące wstępnych szkoleń bhp i wystawiania świadectwa pracy.
 • Szczegółowe informacje
  Czas trwania to 5 dni szkoleniowych, kurs prowadzony jest w formie wykładów oraz praktycznych warsztatów.

  EGZAMIN:

  Wszyscy chętni mogą przystąpić do egzaminu końcowego. Ocena z egzaminu (testu pisemnego) zostanie uwidoczniona na certyfikacie ukończenia. Osoby, które nie zdecydują się przystąpić do egzaminu otrzymują certyfikat uczestnictwa w kursie.

  PROGRAM:
  1. Źródła prawa pracy
  • Kodeks pracy, rozporządzenia, Układ zbiorowy pracy, Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania.
  2. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej – podstawowy obowiązek specjalisty ds. kadr
  • Zgłoszenie Pracodawcy do PIP i PIS.
  • Prowadzenie akt osobowych, ich zawartość, chronologiczne ułożenie, sposób i termin przechowywania.
  3. Nawiązanie stosunku pracy:
  • Obowiązki pracodawcy w zakresie rekrutacji (ochrona danych osobowych, badania lekarskie, szkolenia bhp).
  • Zawarcie umowy o pracę – termin zawarcia, forma, treść.
  • Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu.
  • Rodzaje umów o pracę.
  • Dodatkowe postanowienia umowy o pracę.
  • Stosunek pracy na podstawie powołania, mianowania, wyboru oraz spółdzielczej umowy o pracę.
  4. Rozwiązywanie umów o pracę:
  • Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.
  • Wypowiedzenie umowy o pracę.
  • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika (tj. w trybie dyscyplinarnym).
  • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia bez winy pracownika.
  • Rozwiązanie umowy z upływem terminu, na który została zawarta.
  • Wygaśnięcie umowy.
  • Rozwiązywanie umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.
  5. Umowy cywilnoprawne
  6. Odpowiedzialność porządkowa pracownika:
  • Nakładanie kar porządkowych – rodzaje kar, sposób ich nakładania, terminy.
  • Wypełnianie wzorów kar porządkowych.
  • Odpowiedź na sprzeciw pracownika.
  7. Uprawnienia związane z rodzicielstwem:
  • Prace wzbronione kobietom.
  • Szczególna ochrona pracownicy w ciąży.
  • Urlop macierzyński.
  • Prawo do urlopu wychowawczego.
  8. Odpowiedzialność materialna pracowników za niewykonanie, nienależyte wykonanie pracy lub za powierzone (telefon komórkowy, samochód służbowy itp.)
  • Zasady odpowiedzialności.
  • Wysokość odszkodowania.
  • Umowa o powierzeniu mienia.
  • Wspólna odpowiedzialność za powierzone mienie.
  9. Wynagradzanie pracowników:
  • Zasady wynagradzania.
  • Termin wypłaty wynagrodzenia.
  • Ochrona wynagrodzenia za pracę (potrącenia z wynagrodzenia).
  • Regulamin wynagradzania – obowiązek utworzenia, zakres regulacji, tryb ustalenia, tryb wprowadzania zmian.
  10.Czas pracy:
  • Definicja czasu pracy (w tym także: czas pracy a szkolenia oraz czas pracy a podróże służbowe pracowników).
  • Wymiar czasu pracy.
  • Systemy czasu pracy.
  • Praca w godzinach nadliczbowych.
  • Praca w niedziele i święta.
  • Praca w nocy.
  • Okresy odpoczynku.
  • Dokumentacja związana z czasem pracy – m.in. ewidencja czasu pracy, wnioski o odbiór czasu wolnego, w zamian za pracę w nadgodzinach, polecenie pracy w nadgodzinach.
  11.Urlopy pracowników:
  • Nabycia prawa do urlopu wypoczynkowego.
  • Wymiar urlopu.
  • Zasady udzielania urlopu.
  • Urlop proporcjonalny.
  • Plan urlopów.
  • Odwołanie i przesunięcie urlopu.
  • Wynagrodzenie urlopowe.
  • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop.
  12.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  • Zasady tworzenia funduszu?
  • Świadczenie urlopowe.
  • Regulamin ZFŚS.
  • Komisja Socjalna, Przedstawiciel pracowników.
  13.Kontrole PIP
  • Zakres kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.
  • Obowiązki działu kadr w razie kontroli PIP.
  • Zakończenie kontroli – możliwe konsekwencje dla pracodawcy.
  14.Egzamin (test pisemny)

Inne informacje związane z Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |