Przygotowanie Eksportowej Oferty Handlowej - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem TOMRAD Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Przygotowanie Eksportowej Oferty Handlowej - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Radom - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  PRZYGOTOWANIE EKSPORTOWEJ OFERTY HANDLOWEJ
  (szkolenie 2-dniowe, 16 godzin)

  CEL I ZAKRES SZKOLENIA :
  Celem szkolenia jest przybliżenie, wyjaśnienie i utrwalenie uczestnikom najważniejszych kwestii i problemów związanych z przygotowywaniem oferty eksportowej.

  PROGRAM:
  - Rodzaje transakcji eksportowych
  - Ceny w eksporcie, charakterystyka kosztów
  - Metody kalkulacji cenowej
  - Badanie wiarygodności klienta
  - Oferta i kontrakt eksportowy
  - Charakterystyka procesu negocjacyjnego
  - Zapytanie ofertowe
  - Potwierdzenie przyjęcia oferty
  - Zamówienie

  CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKA:
  Korzyści ze szkolenia:
  - poszerzenie wiedzy z zakresu transakcji eksportowych
  - Umiejętność kalkulacji cen
  - Umiejętność negocjowania warunków kontraktów
  - Umiejętność zawierania umów w systemie ofertowym

  Warunki uczestnictwa
  1. Uczestnikiem szkolenia może być osoba zajmująca się sprzedażą, która jest - pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w mikro lub małym przedsiębiorstwie lub należy do kadry zarządzającej tą firmą (w tym właściciele-przedsiębiorcy); Przedsiębiorca musi mieć siedzibę w Polsce (z wyłączeniem przedsiębiorstw, które pozostają pod zarządem komisarycznym bądź znajdują się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego).
  2. Nie jest osobą samozatrudnioną (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie zatrudniająca pracowników na podstawie umowy o pracę);
  3. Z tytułu jej udziału w szkoleniu zostanie za nią wniesiony wkład prywatny w formie wynagrodzenia za czas uczestnictwa w szkoleniu w wysokości określonej w umowie szkoleniowej;
  4. Wypełniła i podpisała formularz zgłoszeniowy nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia;
  5. Za którą dostarczono podpisaną przez pracodawcę (przed podpisaniem umowy szkoleniowej) informację o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis;
  6. Za którą dostarczono kserokopię dokumentu rejestrowego przedsiębiorcy lub innego dokumentu potwierdzającego status przedsiębiorcy (dokument nie może być starszy niż 6 miesięcy przed dniem podpisania umowy szkoleniowej);
  7. Która znalazła się na liście osób delegowanych na szkolenie podpisanej przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa;
  8. Za którą dostarczono (najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia) podpisaną przez pracodawcę umowę szkoleniową;
  9. Podpisała oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  10. Podpisała deklarację uczestnictwa w Projekcie w dniu rozpoczęcia szkolenia.
  11. Zakwalifikowanie osoby do Projektu (udziału w szkoleniu) następuje na podstawie wymaganych dokumentów dostarczonych do biura Organizatora Szkolenia.
  12. Warunkiem ukończenia szkolenia jest obecność Uczestnika w czasie co najmniej 80% godzin lekcyjnych objętych szkoleniem. Uczestnik poświadcza własnoręcznym podpisem na liście obecności.
  Organizator szkolenia zapewnia uczestnikom szkolenia:
  - materiały szkoleniowe,
  - nocleg,
  - poczęstunek w trakcie trwania szkolenia,
  - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Inne informacje związane z Handel Międzynarodowy, Eksport, Import

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |