Proces przygotowania inwestycji. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem J.G.Training Szkolenia Specjalistyczne

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Proces przygotowania inwestycji. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje

  Proces przygotowania inwestycji.

  Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.


  Warsztat poświęcony strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko (SOOS) jest pierwszą częścią cyklu „Proces przygotowania inwestycji”. Kolejne części będą dedykowane bardziej szczegółowym aspektom przygotowania inwestycji do dofinansowania pod kątem spełnienia wymagań związanych z przepisami ochrony środowiska.

  W ramach cyklu „Proces przygotowania inwestycji” proponujemy Państwu 4 szkolenia warsztatowe, z których każde może być potraktowane jako oddzielnie niezależne szkolenie. Całość stanowi spójny cykl szkoleniowy. Tematy warsztatów realizowane w ramach cyklu (wszystkie poniższe szkolenia są dwudniowe):
  1. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.
  2. Dokumentacja procedury oceny oddziaływania na środowisko do wniosku o dofinansowanie inwestycji – m.in. powiązania między różnymi załącznikami do wniosku.
  3. Raport o oddziaływaniu na środowisko – przygotowanie dokumentu i weryfikacja jego jakości zgodnie z najnowszymi trendami zmian przepisów (w tym: adaptacja do zmian klimatycznych, krajobraz, bioróżnorodność, podatność na ryzyko wystąpienia poważnych awarii i katastrof naturalnych).
  4. Ramowa Dyrektywa Wodna – jej rola w przygotowaniu inwestycji i powiązanie z innymi dyrektywami, w tym siedliskową, ptasią, powodziową, o wodzie pitnej, itp.

  Wyniki strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz sposób przeprowadzenia całego procesu SOOŚ mają coraz większy wpływ na możliwość realizacji pojedynczych inwestycji, szczególnie w obecnym okresie finansowania, w którym znacznie mniej środków przeznaczonych jest na dotacje, a więcej na instrumenty finansowe, które wspomagają zaangażowanie środków prywatnych.

  Konsekwencją takiego podejścia będzie inny sposób oceny pojedynczych inwestycji – wnioski o dofinansowanie będą podlegały weryfikacji przez instytucje europejskie, a ich przyjęcie będzie m.in. uzależnione od wpływu przedsięwzięcia na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej okolicznych terenów. Proces przygotowania inwestycji musi zatem odpowiadać na wymagania stawiane ocenie oddziaływania na środowisko według standardów europejskich. Wiąże się to z koniecznością odpowiedniego wykorzystania metodyk i dobrych praktyk wypracowywanych i zalecanych przez KE lub jej organy.

  Warsztat na temat strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skierowany jest do osób biorących udział w procesie przygotowania inwestycji, m.in:
  • przedstawicieli organów administracji publicznej opracowujących, opiniujących i przyjmujących dokumenty strategiczne;
  • inwestorów, planujących pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji z funduszy UE bądź banków inwestycyjnych;
  • specjalistów, którzy przygotowują dokumenty strategiczne oraz dokumenty SOOŚ,
  • projektantów i konsultantów przygotowujących dokumentację techniczną, środowiskową i finansową dla przedsięwzięć
  • przedstawicieli instytucji sprawdzających dokumentację oceny oddziaływania na środowisko we wnioskach o dofinansowanie z funduszy unijnych,
  • wszystkich zainteresowanych tematyką jakości procesu oceny oddziaływania na środowisko.

  Celem warsztatu jest wskazanie czynników, które mają wpływ na proces przygotowania inwestycji, w tym jej harmonogram, koszty i jakość.

  Po szkoleniu uczestnicy będą posiadać:
  • wiedzę na temat czynników, które wpływają na przygotowanie inwestycji do dofinansowania, a wynikają z procesu SOOŚ,
  • praktyczną możliwość sprawnej weryfikacji jakości prognozy oddziaływania na środowisko i procesu SOOŚ,
  • umiejętność wskazania dobrych i słabych stron procesu SOOŚ wraz z efektywnym określeniem obszarów, które powinny podlegać szczególnej uwadze na dalszych etapach przygotowania inwestycji.

  Zajęcia prowadzone są w sposób interaktywny, co w znacznym stopniu poprawia ich efektywność. Metody prowadzenia zajęć:
  • wykłady – prezentacje oparte na przykładach praktycznych z możliwością zadawania pytań na bieżąco,
  • dyskusja moderowana – w zależności od potrzeb grupy,
  • warsztaty praktyczne angażujące uczestników, podsumowujące partie materiału,
  • ćwiczenia, w tym również w oparciu o rzeczywiste problemy uczestników – jeśli zostaną zgłoszone wcześniej do wykładowców.

  Program szkolenia :

  Dzień I

  1. Inwestycje w dokumentach strategicznych poddawanych ocenie oddziaływania na środowisko;

  2. Proces strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ):

   • Rola strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym;
   • Aspekty prawne wynikające z przepisów UE oraz polskich, w tym kierunki zmian przepisów;
   • Procedura przeprowadzenia SOOŚ, w tym udział społeczeństwa i organów opiniujących;
   • Dokumentacja SOOŚ: w tym ramowa zawartość prognozy oddziaływania na środowisko i podsumowania procesu SOOŚ;
   • Warsztat podsumowujący – analiza przypadków;

  3. Rozwiązania alternatywne w dokumencie strategicznym jako punkt wyjścia do oceny oddziaływania na środowisko:
   • Analiza wariantów;
   • Analiza kosztów i korzyści w oparciu o wytyczne KE;
   • Warsztat podsumowujący – Wpływ zdefiniowania rozwiązań wariantowych w dokumencie strategicznym na przygotowanie inwestycji;

  Dzień II

  1. Prognoza oddziaływania na środowisko:
   • Wymagana przepisami zawartość prognozy – powiązania różnych przepisów krajowych i UE, w tym odnoszących się do: ochrony wód, bioróżnorodności, klimatu, krajobrazu oraz ochronie środowiska jako całości;
   • Metodyki przygotowania prognozy według najlepszych praktyk europejskich;
   • Poziom szczegółowości prognozy w zależności od rodzaju i typu dokumentu strategicznego;

  2. Wpływ strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na przygotowanie inwestycji:
   • Czynniki mające wpływ na jakość procesu SOOŚ;
   • Wpływ SOOŚ na indywidualną ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
   • Rola SOOŚ w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie inwestycji;


  3. Warsztat podsumowujący - Weryfikacja jakości strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:
   • Lista kontrolna prognozy oddziaływania na środowisko;
   • Lista kontrolna procesu SOOŚ;
   • Formułowanie wniosków z procesu SOOŚ.

  Miejsce : Warszawa Centrum, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

  Informacje na temat najbliższego terminu szkolenia mogą Państwo uzyskać kontaktując się z organizatorem. Istnieje również możliwość przygotowania szkolenia zamkniętego z tego tematu, dla grupy pracowników, w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu.  TYP: Szkolenie dwudniowe.

Inne informacje związane z ochrona środowiska i ekologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |