Home > Podyplomowe > Socjologia > Zaoczne > Warszawa > Podyplomowe Studia dla Zawodowych Kuratorów Sądowych - Warszawa - Mazowieckie

Podyplomowe Studia dla Zawodowych Kuratorów Sądowych - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem UW - Uniwersytet Warszawski

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Podyplomowe Studia dla Zawodowych Kuratorów Sądowych - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Celem głównym Studiów jest pogłębienie wiedzy i poszerzenie umiejętności zawodowych niezbędnych do realizacji zadań zawodowego kuratora sądowegow zakresie wybranych zagadnień z zakresu psychologii, pedagogiki i prawa.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Zawodowi kuratorzy sądowi legitymujący się dyplomem ukończenia studiów magisterskich, zamierzający podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.
 • Szczegółowe informacje
  Elementy psychologii klinicznej, charakterystyka wybranych problemów społecznych, metodyka pracy resocjalizacyjnej i wychowawczo-korekcyjnej, diagnostyka pedagogiczno-psychologiczna, podstawy prawne pracy kuratora sądowego oraz organizacja i zarządzanie w sądownictwie.

  Studia obejmują 170 godzin dydaktycznych; Prowadzone są w trybie zaocznym. Trwają dwa semestry. Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu.

  Charakterystyka poszczególnych przedmiotów:


     1.Elementy psychologii klinicznej


  Systematyzacja i klasyfikacja zaburzeń zdrowia psychicznego i zaburzeń preferencji seksualnych. Etiologia i podstawowe objawy wybranych zaburzeń. Wykorzystanie opinii specjalistycznych i sposób postępowania z osobami o zaburzonej osobowości, osobami z zaburzeniami o podłożu psychicznym oraz osobami o sklasyfikowanym stopniu upośledzenia.

     2.Charakterystyka wybranych problemów społecznych i ich rozwiązywania
  Etiologia i charakterystyka podstawowych zjawisk patologii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem: przestępczości dzieci i młodzieży, przemocy w rodzinie, uzależnień od środków psychoaktywnych i zaburzeń preferencji seksualnych. Rozpoznawanie i projektowanie oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych.

     3.Teoretyczne podstawy metodyki pracy wychowawczo-korekcyjnej

  Istota procesu resocjalizacji, wychowania resocjalizującego i metodyki pracy wychowawczo-korekcyjnej. Norma i patologia (odmienność) w zachowaniu ludzkim. Pomoc postpenitencjarna jako element resocjalizacji w warunkach wolnościowych. Koncepcje i mechanizmy zmiany korekcyjnej. Rola kuratora w procesie pedagogizacji rodziców.

     4.Diagnoza w pracy kuratora sądowego

  Pojęcie i podstawowe elementy diagnozy osobopoznawczej i resocjalizacyjnej. Główne obszary diagnozy resocjalizacyjnej – założenia teoretyczne i rozwiązania metodologiczne. Podstawowe techniki diagnostyczne. Znaczenie diagnozy i możliwości jej wykorzystania w projektowaniu postępowania resocjalizującego. Rozpoznawanie potrzeb, możliwości i oczekiwań w zakresie pomocy postpenitencjarnej.

     5.Metody pracy wychowawczo-korekcyjnej

  Istota metodyki resocjalizacji: wychowanie – opieka – terapia. Znaczenie metod opartych o wpływ osobisty i wpływ sytuacyjny oraz metod grupowych i psychokorekcyjnych w pracy kuratora sądowego. Wykorzystanie wybranych procedur korekcyjnych (doradzanie, wzmacnianie, przekonywanie, trenowanie umiejętności społecznych, kontraktu) w pracy z podopiecznym i jego rodziną.

     6.Projektowanie pracy wychowawczo-korekcyjnej kuratora sądowego

  Istota i etapy projektowania systemowej pracy wychowawczo-korekcyjnej wobec podopiecznego, jego środowiska rodzinnego i lokalnego. Podmioty współuczestniczące w procesie wychowania więźnia do wolności. Relacje interpersonalne w procesie wsparcia społecznego osób opuszczających zakłady karne, zakłady poprawcze. Problem stygmatyzacji i marginalizacji społecznej a możliwości reintegracji społecznej. Ewaluacja efektów oddziaływań na podopiecznego i jego środowisko. Organizacja pracy kuratora sądowego. Rola superwizji w pracy kuratora sądowego.

     7.Podstawy prawne pracy kuratora sądowego.

  Wybrane akty prawne normujące zadania służb pomocowych i kuratorskich w zakresie prawodawstwa społecznego – wykładnia, interpretacja i wykorzystanie w projektowaniu pracy wychowawczo-korekcyjnej. Polityka społeczna – rola instytucji państwowych i organizacji pozarządowych w procesie readaptacji społecznej.

     8.Warsztat pracy w zespole interdyscyplinarnym.

  Planowanie i organizacja pracy własnej. Podstawowe umiejętności w pracy w zespole – porozumiewanie się, rozwiązywanie problemów i konfliktów. Problem wypalenia zawodowego.

     9.Zarządzanie zasobami ludzkimi – w zespole służby kuratorskiej

  Zasady zarządzania zasobami ludzkimi w zespole służby kuratorskiej. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy. Planowanie środków finansowych dla zawodowych kuratorów sądowych.

    10.Etyczne aspekty w pracy kuratora sądowego

  Etyka służb społecznych – istota, zasady i wartości etyczne. Etyczność działalności resocjalizacyjnej. Etyczne problemy w pracy z podopiecznym i rodziną.

    11.Seminarium dyplomowe

  Przygotowanie pracy dyplomowej w formie projektu pracy korekcyjno-wychowawczej z podopiecznym.

Inne informacje związane z Socjologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |