Home > Studia I Stopnia > Ochrona Środowiska i Ekologia > Dzienne > Bydgoszcz > Ochrona Środowiska - Studia Inżynierskie - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

Ochrona Środowiska - Studia Inżynierskie - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Ochrona Środowiska - Studia Inżynierskie - Dzienne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Praktyki
  Jak długo będziesz studiować - kierunek ochrona środowiska realizowany jest na stacjonarnych 3,5 letnich i niestacjonarnych 4-letnich studiach inżynierskich. Od V semestru masz możliwość studiowania 2 specjalności - ochrona środowiska przyrodniczego na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt lub przemysłowe technologie w ochronie środowiska na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej. Bez względu na wybraną specjalność dyplom wydaje Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt. Uruchomienie danej specjalności jest możliwe jeżeli przynajmniej 25 studentów zadeklaruje jej wybór. Część studiów możesz odbyć w innych ośrodkach akademickich w kraju w ramach programu MOSTAR (dotyczy byłych uczelni rolniczych) lub MOSTECH (w politechnikach) albo za granicą w ramach programu LLP/ERASMUS.
 • Szczegółowe informacje
  Czego możesz się nauczyć - zdobędziesz wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych, rolniczych lub leśnych i umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Zrozumiesz i prawidłowo zanalizujesz procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Poznasz podstawowe zagadnienia technologiczne, rolnicze lub leśne istotne dla ochrony środowiska oraz kierowania się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju. Nauczysz się aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone oraz posługiwania się fachową literaturą, łącznie z przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej. Zrozumiesz podstawowe procesy technologiczne, w szc zególności procesy przyjazne środowisku, a także posiądziesz umiejętności prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy. W szczególności Twoja wiedza dotyczyć będzie m.in. instrumentów ochrony przyrody, interpretacji wybranych zjawisk i procesów geologicznych, geomorfologicznych i glebowych, map tematycznych, zmian i zagrożeń, w tym ze strony człowieka dla środowiska, skorupy ziemskiej, zjawisk i procesów klimatologicznych, meteorologicznych i hydrologicznych, zagrożeń i ochrony zasobów wodnych i atmosfery, regulacji prawnych i ekonomicznych na poziomie międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, zarządzania środowiskiem, technologii i urządzeń wykorzystywanych, w ochronie środowiska, zapleczem surowcowym przedsiębiorstw przetwórczych biomasy, środowiskowej oceny zastosowań bioenergii w gospodarce i rolnictwie. Masz szansę poznać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwanie się językiem specjalistycznym z zakresu ochrony środowiska. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).

  Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu studiów na kierunku ochrona środowiska będziesz przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, przemyśle, rolnictwie, drobnej wytwórczości, placówkach służby zdrowia, administracji etc. np. w Inspektoratach Ochrony Środowiska, wydziałach ochrony środowiska w urzędach wojewódzkich, miejskich, gminnych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, w charakterze technologów w oczyszczalniach ścieków, specjalistów ds. utylizacji odpadów medycznych, weterynaryjnych, rolniczych i komunalnych.

  Nie jesteś pierwszy i zapewne nie ostatni - kierunek ochrona środowiska prowadzi Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt (d. Zootechniczny), którego siedziba znajduje się w śródmieściu Bydgoszczy, przy ul. Mazowieckiej, z tym że niektóre zajęcia prowadzone są też w budynkach zlokalizowanych przy ul. Bernardyńskiej i Kordeckiego. Pierwsi absolwenci ochrony środowiska opuścili mury naszej uczelni w  1998 r , a liczba absolwentów przekroczyła już 2000.

  Co będziesz studiował - na rozgrzewkę przedmioty humanistyczne, w tym dotyczące ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy i ergonomii. Czekają na Ciebie 4 semestry języka obcego i 2 na zajęcia z wychowania fizycznego. Poznasz podstawy technologii informacyjnej tj. techniki informatyczne, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i/lub prezentacyjna etc., a potem przedmioty podstawowe dla kierunku ochrona środowiska, tj. matematyka, fizyka, mikrobiologia oraz chemia i biochemia. Treści programowe przedmiotów kierunkowych obejmują zagadnienia z zakresu ekologii i ochrony przyrody, geologii, geomorfologii i gleboznawstwa, hydrologii, meteorologii i klimatologii, prawa i ekonomii w ochronie środowiska, instrumentów ochrony środowiska, technologii ochrony środowiska, zagrożeń cywilizacyjnych i zrównoważonego rozwoju, inżynierii procesowej, technik odnowy środowiska, technologii bioenergetycznych.

  Część przedmiotów możesz sobie wybrać sam - około 30% godzin spoza standardu masz do wyboru według własnych zainteresowań (ale też i oferty profesorów Wydziału).

  Coś praktycznego - w trakcie studiów masz obowiązek odbycia praktyki nie krótszej niż 6 tygodni. Praktyka ta zapozna Ciebie z aspektami ochrony zasobów środowiska. Dla poszczególnych miejsc ich odbywania - m.in. parki narodowe i krajobrazowe, centra edukacji ekologicznej, wodociągi miejskie, zakłady produkcyjne, inspekcje ochrony środowiska, stacje sanitarno-epidemiologiczne, wydziały ochrony środowiska) opracowano ramowy program.

  PKA czuwa! - kierunek ochrona środowiska posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej gwarantującą wysoką jakość kształcenia.

Inne informacje związane z Ochrona Środowiska i Ekologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |