Home > Studia I Stopnia > Ochrona Środowiska i Ekologia > Zaoczne > Gdańsk > Studia I Stopnia (inżynierskie) - Ochrona Środowiska - Gdańsk - Pomorskie

Studia I Stopnia (inżynierskie) - Ochrona Środowiska - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia (inżynierskie) - Ochrona Środowiska - Zaoczne - Gdańsk - Pomorskie

 • Cele
  Studia na kierunku ochrona środowiska przygotowują specjalistów do planowania, organizowania i kontrolowania działalności w zakresie kształtowania i ochrony środowiska na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Student kierunku ochrona środowiska będzie posiadać podstawową wiedzę z zakresu: biologii, chemii, ekologii, fizyki, informatyki i matematyki, ogólną wiedzę przyrodniczą z obszaru biochemii, geologii i gleboznawstwa, hydrologii, meteorologii i klimatologii, mikrobiologii oraz toksykologii, a także wiedzę specjalistyczną z zakresu oddziaływania człowieka na środowisko, zagrożeń cywilizacyjnych, ochrony przyrody, kontroli i kształtowania środowiska, gospodarowania wodą i odpadami komunalnymi. W programie studiów szczególny nacisk położono na wiedzę dotyczącą gospodarki i ochrony zasobów wodnych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagane dokumnety: # świadectwo dojrzałości (oryginał lub oryginalny odpis) + kserokopia, # podanie wypełnione drukowanymi literami (druk dostępny w Dziale Promocji i Rekrutacji oraz do pobrania bezpośrednio ze strony - podanie), # cztery matowe fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, # kserokopia dowodu osobistego + dowód do wglądu, # zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wybranym kierunku (zaświadczenie powinno uwzględniać nazwę wybranego kierunku studiów, np fizjoterapia i być wystawione nie wcześniej niż 12 m-cy wstecz), # kserokopia dowodu wpłaty wpisowego + oryginał do wglądu, # mężczyźni - książeczkę wojskową do wglądu.
 • Tutuł uzyskany
  Inżynier zaowodowy
 • Szczegółowe informacje

  OCHRONA ŚRODOWISKA - PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

  Język angielski
  Wychowanie fizyczne (dotyczy tylko studiów stacjonarnych)
  Socjologia
  Filozofia przyrody
  Etyka
  Ekonomia
  Matematyka
  Statystyka
  Technologia informacyjna
  Fizyka
  Chemia
  Biochemia
  Biologia
  Mikrobiologia
  Ekologia
  Geologia
  Geomorfologia
  Gleboznawstwo
  Hydrologia
  Gospodarka wodna
  Meteorologia
  Klimatologia
  Toksykologia
  Prawodawstwo
  Ekonomia ochrony środowiska
  Technologie stosowane w ochronie środowiska
  Monitoring środowiska
  Ochrona przyrody, zagrożenie środowiska i rozwój zrównoważony
  Ocena oddziaływania na środowisko
  Właściwości fizyczne i chemiczne wód
  Gospodarka odpadami
  Ochrona i zagrożenie atmosfery
  Globalne problemy ochrony środowiska
  Ekologia krajobrazu
  Zarządzanie w ochronie środowiska
  Oczyszczanie wody i ścieków
  Antropogeniczne przekształcanie ekosystemów wodnych
  Lokalne oczyszczalnie ścieków
  Hydrobiologia
  Planowanie przestrzenne
  Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
  Rekultywacja terenów przekształconych
  Wykorzystanie energii odnawialnej
  Technologie bioenergetyczne
  Wpływ zanieczyszczenia środowiska na zdrowie człowieka
  Seminarium dyplomowe

Inne informacje związane z Ochrona Środowiska i Ekologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |