Home > Studia I Stopnia > Inżynieria Środowiska Naturalnego > Dzienne > Radom > Inżynieria Środowiska - Studia Inżynierskie - Radom - Mazowieckie

Inżynieria Środowiska - Studia Inżynierskie - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Inżynieria Środowiska - Studia Inżynierskie - Dzienne - Radom - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  KIERUNEK: INśYNIERIA ŚRODOWISKA
  SPECJALNOSCI: /wybierane po IV semestrze/:
  - instalacje sanitarne,
  - alternatywne źródła energii,
  - auditing energetyczny.

  SPECJALNOŚCI: /wybierane po I semestrze/:
  - energooszczędne systemy grzewcze,
  - zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków,
  - budownictwo ogólne.

  Specjalności: energooszczędne systemy grzewcze oraz zaopatrzenie i oczyszczanie ścieków będą realizowane na studiach stacjonarnych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach zawartej z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego umowy na rozwój studiów nakierunku: inżynieria środowiska.

  Ilość miejsc ograniczona:
  120 osób (30 kobiet, 90 mężczyzn).
  Program dydaktyczny studiów na kierunku: INśYNIERIA ŚRODOWISKA obejmuje przedmioty, które powinny zapewnić absolwentowi ogólne wykształcenie techniczne, usystematyzowaną wiedzę z zakresu inŜynierii środowiska oraz szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną w wybranej specjalności.

  Celem studiów jest równieŜ wykształcenie umiejętności pracy zespołowej, komunikacji społecznej, rozwijanie przedsiębiorczości i odpowiedzialności.

  Liczba godzin
  - studia stacjonarne - 2400, w tym:
  - grupa przedmiotów podstawowych i ogólnych - 1155,
  - grupa przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych–
  1245

  Liczba godzin - studia niestacjonarne - 1520, w tym:
  - grupa przedmiotów podstawowych i ogólnych - 815,
  - grupa przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych–
  705.

  Po ukończeniu studiów I-go stopnia absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inŜyniera inżynierii środowiska określonej specjalności moŜe ubiegać się w przyszłości o nadanie uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, kanalizacyjnych. Absolwent jest uprawniony do podjęcia studiów II-go stopnia (magisterskich)na kierunku inżynieria środowiska w innej uczelni, w której prowadzone są studia na tym kierunku (np. Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Warszawska, Politechnika Lubelska), a po ich ukończeniu może starać się o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń.

  Osoby, które wybrały specjalność budownictwo ogólne i ukończyły semestr I lub II mają moŜliwość, bez dodatkowych egzaminów, zmiany uczelni i kierunku kontynuując dalsze studia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na kierunku budownictwo odpowiednio na sem. II lub III. Absolwent tych studiów, uzyskując tytuł zawodowy mgr inŜ. budownictwa, otrzymuje prawo do ubiegania się w przyszłości o uprawnienia budowlane w zakresie nieograniczonym w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.
  Absolwent, obok podstawowej umiejętności metodologii projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń ochrony środowiska, dla róŜnorodnych potrzeb i w róŜnych skalach, posiada szeroką wiedzę z zakresu innych dziedzin nauki i techniki, które mają istotny wpływ na rozwój współczesnej inżynierii sanitarnej, stanu środowiska i warunków życia społeczeństwa.

  Absolwent jest uprawniony do podjęcia studiów II-go stopnia (magisterskich) na kierunku inżynieria środowiska w innej uczelni, w której prowadzone są studia na tym kierunku (np. Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Warszawska, Politechnika Lubelska), a po ich ukończeniu może starać się o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń.

Inne informacje związane z Inżynieria Środowiska Naturalnego

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |