Idz do home > Osrodki szkoleniowe w Polska > WSB- Wyższa Szkoła Biznesu im. BP. Jana Chrapka w Radomiu

Información

Wyższa Szkoła Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu została utworzona na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 1998 r., Nr DNS-1-0145/178/RO/98, a w dn. 18 sierpnia 1998 r. została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem 5. Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 9 sierpnia 2002 r. Uczelnia przyjęła imię patrona biskupa Jana Chrapka.

     Wnioskodawcą i założycielem Wyższej Szkoły Biznesu jest Franciszek Maciejewski. Władze Uczelni wypełniając powierzone im funkcje dbają o zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia i szeroko pojęty rozwój WSB, w tym rozwój kadry naukowo-dydaktycznej i rozbudowę bazy materialnej.

     Wyższa Szkoła Biznesu im. bp. Jana Chrapka kształci studentów na wyższych studiach zawodowych, na studiach podyplomowych oraz na różnego rodzaju kursach.

     Studia trwają 3 lub 3,5 roku, a absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera i mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich.

     Program edukacyjny realizowany jest w ramach: Wydziału Nauk Ekonomicznych, Wydziału Administracji, Wydziału Studiów Europejskich, Wydziału Nauk Technicznych i Wydziału Nauk Informatycznych. Od października 2004 r. Wyższa Szkoła Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu prowadzi kształcenie także na Wydziale Zamiejscowym w Grójcu - studenci zdobywają tu wiedzę w ramach kierunku mechanika i budowa maszyn (specjalność: technika samochodowa i ubezpieczenia komunikacyjne.

     Kadrę naukową Uczelni stanowią pracownicy Wyższej Szkoły Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu oraz m.in. Politechniki Radomskiej, Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Politechniki Częstochowskiej, UMCS w Lublinie, KUL, Wojskowej Akademii Technicznej, UKSW, a także praktycy życia gospodarczego.

     Uczelnia organizuje konferencje naukowe, podejmuje inicjatywy na rzecz regionu i prowadzi działalność wydawniczą.

     Środowisko akademickie WSB dużą wagę przywiązuje do utrwalania dorobku patrona Wyższej Szkoły Biznesu - biskupa Jana Chrapka. Zgodnie z decyzją władz Uczelni co roku w rocznicę tragicznej śmierci biskupa Jana Chrapka przyznawana jest nagroda „Mój Radom". W wydawnictwie WSB ukazało się kilka publikacji utrwalających dorobek patrona Uczelni.
  Misja        Drukuj

     „Sapere aude" czyli miej odwagę być mądrym - ta łacińska maksyma wypisana na murach naszej Uczelni jest najbardziej lapidarnym określeniem misji, jaka przyświeca władzom oraz kadrze Wyższej Szkoły Biznesu im. bp. Jana Chrapka. Określając w taki sposób misję Uczelni wskazujemy, że rozwój intelektualny oraz zdobywanie wiedzy i umiejętności są elementem kształtowania postawy dojrzałego i wartościowego uczestnictwa w życiu publicznym.

     U podstaw organizacji działalności dydaktyczno-naukowej leży przekonanie, że głównym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego i postępu cywilizacyjnego jest obecnie wiedza oraz zdolność do jej tworzenia, pomnażania i wykorzystania. W ramach procesu dydaktycznego chcemy pokazywać studentom naszej Uczelni perspektywę twórczego podejmowania wyzwań, przed jakimi staje człowiek XXI wieku w nowoczesnym społeczeństwie gospodarki opartej na kapitale wiedzy. By nasi absolwenci mogli sprostać tym wyzwaniom Uczelnia zapewnia profesjonalne kształcenie na poziomie wyższej szkoły zawodowej wysoko wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rozwijającej się gospodarki kraju oraz jednoczącej się Europy. Pozwoli to na zwiększenie szans młodzieży i ludzi dorosłych na rynku pracy w kraju i za granicą, podwyższanie kwalifikacji i nabywanie praktycznych umiejętności oraz uświadamianie konieczności uczenia się przez całe życie. Chcemy kształcić studentów w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki, zapewniając im zdobycie gruntownego wykształcenia ogólnego i specjalistycznego, nabycie umiejętności praktycznych i nawyków przedsiębiorczych, pomagających sprostać wymogom gospodarki rynkowej.

     Uczelnia nie tylko kształtuje umysły studentów, lecz także formuje ich charaktery oraz zaszczepia właściwe absolwentom szkoły wyższej postawy twórcze i cnoty przedsiębiorczości, a także nakaz rzetelnej pracy, przestrzegania przepisów prawa oraz zasad etosu akademickiego i etyki. Studenci mają zapewniony wysoki poziom kształcenia, wpływ na ukształtowanie ich wizerunku zawodowego oraz prawo do współdecydowania o ich sprawach. Środowisko akademickie WSB dużą wagę przywiązuje do utrwalania dorobku patrona uczelni - bp. Jana Chrapka.

     Ważnym elementem misji Uczelni jest tworzenie i rozwijanie związków z otoczeniem. Przejawiają się one w organizowaniu konferencji naukowych i wykładów otwartych, w czasie których podejmowana jest m. in. problematyka ważna dla społeczności lokalnych. Dzięki bogatej ofercie studiów podyplomowych stworzone zostały możliwości kształcenia ustawicznego. Uczelnia oferuje także usługi doradcze, szkolenia i włącza się do przedsięwzięć organizowanych przez społeczności lokalne. Pozwala to m. in. na utrzymywanie więzi z absolwentami i monitorowanie opinii na temat programów i sposobu kształcenia Wyższej Szkoły Biznesu im. bp Jana Chrapka. Istotnym czynnikiem wpływającym na doskonalenie procesów kształcenia jest szeroka współpraca z innymi uczelniami na płaszczyźnie dydaktycznej i naukowej. Uczelnia prowadzi również własne wydawnictwo, gdzie publikowane są zarówno prace naukowe, popularno - naukowe jak i czasopisma.

Oferta szkoleniowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |