Home > Studia I Stopnia > Administracja-ogólne > Zaoczne > Radom > Studia I Stopnia- Administracja - Radom - Mazowieckie

Studia I Stopnia- Administracja - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB- Wyższa Szkoła Biznesu im. BP. Jana Chrapka w Radomiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia- Administracja - Zaoczne - Radom - Mazowieckie

 • Cele
  Wydział kształci specjalistów, urzędników służby cywilnej dla potrzeb administracji rządowej, pozarządowej, samorządowej oraz pracowników sektora prywatnego. Program kształcenia obejmuje wiedzę z zakresu tworzenia i stosowania prawa, administrowania, znajomości systemu ekonomiczno-finansowego Polski (ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki i finansów jednostek samorządu terytorialnego), kreowania wspólnego porządku prawnego w Europie. Pełny plan studiów powyższych specjalności dostępny jest w Dziekanacie Uczelni. Studia trwają 6 semestrów (3 lata). W trakcie trwających sześć semestrów licencjackich studiów na kierunku administracja student uzyskuje wiedzę w zakresie organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, organizacji i zarządzania, prawa, ekonomii i finansów, socjologii i innych nauk społeczno-politycznych. Absolwent przygotowywany jest do samodzielnej pracy na stanowiskach średniego szczebla zarówno w szeroko pojętej administracji publicznej (rządowej i samorządowej, sądowej, parlamentarnej, prezydenckiej, itp.) i w pozarządowych organizacjach społeczeństwa obywatelskiego współpracujących z administracją publiczną lub wykonujących zadania zlecone administracji publicznej, jak i w tzw. administracji prywatnej przedsiębiorstw.
 • Praktyki
  Odbywane w czasie studiów praktyki studenckie pozwalają studentowi na weryfikację zdobytej w toku studiów wiedzy z faktycznym działaniem organów administracji i przedsiębiorców.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagane dokumenty: - świadectwo dojrzałości w oryginale, lub odpis - dowód osobisty, (kserokopia) - książeczka wojskowa, (kserokopia) - kwestionariusz WSB (wypełniany na miejscu), - aktualne zaświadczenie lekarskie, - 4 zdjęcia (format 35 x 45 mm)
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  W ramach toku studiów student zdobywa ogólną wiedzę z podstawowych dyscyplin uniwersyteckich i szeroką wiedzę prawniczą w tym szczególnie z zakresu administracji, jak również, dzięki programowi praktyk studenckich, zdobywa niezbędne umiejętności praktyczne na temat działania organów administracji.
       Wiedzę ogólną zapewniają przyszłemu absolwentowi takie dyscypliny, jak: Makro- i mikroekonomia, Socjologia i metody badań socjologicznych, Podstawy logiki prawniczej, Podstawy psychologii, Podstawy nauki o państwie i polityce, Ewolucja ustrojów państw nowożytnych.
  Wiedza na temat prawa, w tym szeroko rozumianego prawa administracyjnego zdobywana jest przez przyszłego absolwenta w ramach następujących przedmiotów: Podstawy prawoznawstwa, Konstytucyjny system organów państwa, Prawo administracyjne część ogólna, Prawo administracyjne część szczegółowa, Postępowanie administracyjne, Publiczne prawo gospodarcze, Prawo cywilne, Prawo pracy i prawo urzędnicze, Zamówienia publiczne, Prawo karne i prawo wykroczeń, Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej, Postępowanie egzekucyjne w administracji, Prawo międzynarodowe publiczne, Prawo ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej, Umowy w administracji, Prawo administracyjne i samorządowe w państwach europejskich.
       Szczegółową wiedzę z zakresu administracji zapewniają takie przedmioty jak: Historia administracji, Nauka o administracji, Finanse publiczne i prawo finansowe, System finansów publicznych, Ustrój samorządu terytorialnego, Etyka służby cywilnej. Szeroko pojętą wiedzę o organizacji, technikach i metodach pracy w administracji, technikach negocjacyjnych, pracy w zespole uzyskuje student w ramach takich przedmiotów jak: Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, Statystyka z demografią, Legislacja administracyjna, Techniki negocjacji i mediacji w administracji, System obsługi kancelaryjno-biurowej, Obsługa komputera – podstawy informatyki, Techniki i programy komputerowe w administracji, Podstawy rachunkowości.
       Znaczną część godzinową programu studiów stanowią języki obce nowożytne, wykładane w formie lektoratu i laboratorium językowego oraz skierowane na uzyskanie biegłości w posługiwaniu się obcojęzyczną terminologią administracyjno-prawniczą.
       Istotnym uzupełnieniem programu jest rozbudowany kurs zajęć laboratoryjnych przyuczających do posługiwania się komputerem w pracy biurowej, a także zaznamiających z programami komputerowymi stosowanymi w administracji. Dążąc do dbałości o wszechstronny rozwój i zdrowie studentów Uczelnia zapewni także odpowiednią liczbę zajęć: wychowania fizycznego, jak również możliwość kontynuowania zainteresowań sportowych studentów w ramach wybranej sekcji sportowej. Program studiów i konstrukcja jego planu pozwala studentowi na pogłębienie wiedzy i umiejętności oraz specjalizację w wybranej przez siebie dziedzinie w ramach przedmiotów do wyboru oraz seminariów dyplomowych prowadzonych już od początku czwartego semestru studiów. Praca dyplomowa ma wykazać umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności do rozwiązywania konkretnych problemów w wybranej przez studenta dziedzinie.
       Absolwent kierunku Administracja powinien posiąść niezbędną wiedzę i umiejętności interpretowania i stosowania przepisów prawnych, załatwiania indywidualnych spraw w postępowaniu administracyjnym, kompetentnego przyjmowania i załatwiania interesantów, stosowania zasad obiegu informacji w urzędach administracji publicznej i przedsiębiorstwach, redagowania i prowadzenia korespondencji, przechowywania akt, publicznego prezentowania stanowiska urzędu lub przedsiębiorcy, przygotowywania narad, zebrań, konferencji, gromadzenia niezbędnych informacji, przygotowywania projektów aktów normatywnych i projektów umów cywilnoprawnych.

  Uzyskanie dyplomu licencjata w dziedzinie administracji otwiera absolwentowi drogę do pojęcia uzupełniających studiów magisterskich na kierunku administracja, a także zwiększa jego szanse na rynku pracy. W procesie kształcenia wykorzystywane są rozmaite dostępne materiały dydaktyczne. Poza tradycyjnymi, czyli ogólnodostępną literaturą akademicką dotyczącą poszczególnych, realizowanych w programie przedmiotów, studentom polecane są też fachowe periodyki dostępne w czytelni. Duży nacisk, szczególnie w ramach prowadzonych ćwiczeń, kładzie się na naukę korzystania z dostępnych wzorów, formularzy, komputerowych programów fachowych (dostęp do programu Lex Sigma), orzecznictwa. Pomimo znacznej na rynku radomskim konkurencji w zakresie oferty dydaktycznej na kierunku Administracja oraz mimo niżu demograficznego udaje się utrzymywać stabilny poziom rekrutacji prowadzonej zarówno tradycyjnie od semestru zimowego, ale również od semestru letniego. Gwarantuje to nie tylko kontynuowanie dotychczasowej oferty dydaktycznej, ale również jej poszerzenie o nowe specjalności.
       W związku z polityką stabilizowania kadry dydaktycznej po zmianach wynikających z ograniczeń w liczbie miejsc pracy pracowników dydaktycznych, jak również ze zmian programu nauczania, planowane jest wdrażanie metod ściślejszego związania kadry z uczelnią oraz dopingowania kadry do dalszego rozwoju naukowego.

  Fundusze i projekty europejskie

       Specjalność przygotowuje do roli specjalisty w zakresie pozyskiwania funduszy z UE, opracowania projektów, a także ich wdrażania i monitorowania. Specjalizacja w tej jakże przydatnej dziedzinie daje podstawę do poznania zagadnień związanych z operowaniem funduszami pomocowymi oraz strukturalnymi UE Specyfika systemu wdrażania funduszy strukturalnych, obszerna dokumentacja projektowa, złożone procedury i skomplikowane mechanizmy rozliczeń finansowych wymagają dobrego przygotowania praktycznego w tej dziedzinie. Z tego powodu specjalność ta w głównej mierze oparta jest na ćwiczeniach oraz warsztatach prowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów, praktyków, którzy sami są autorami lub koordynatorami projektów finansowanych ze środków UE. Absolwenci przygotowani są do pracy w charakterze specjalisty ds. funduszy europejskich w firmach, organizacjach pozarządowych i urzędach, jak również w administracji publicznej na stanowiskach związanych z oceną, monitroringiem, ewaluacją i rozliczaniem projektów europejskich. Absolwenci mogą podjąć pracę jako: Urzędnik krajowych ministerstw zaangażowanych we wdrażanie funduszy strukturalnych (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki i inne), Specjalista ds. funduszy europejskich w urzędach wojewódzkich, marszałkowskich, powiatowych, gminnych, Specjalista ds. międzynarodowych w firmach na rynku UE, Członek menedżmentu firm na rynku UE, Członek menedżmentu w przedstawicielstwach firm europejskich w Polsce, Specjalista ds. europejskich w mediach. Program studiów zawiera przedmioty m. In. związane z: opracowywaniem dokumentów projektowych, metody i techniki pisania projektów, budżetowaniem projektów, zarządzaniem projektami, zasadami monitoringu i ewaluacji projektów. studium wykonalności projektów inwestycyjnych, analizę zasad negocjacji oraz marketingu międzynarodowego, a także wykłady specjalistyczne.

  Zarządzanie w administracji

       Studia te są pomocne przede wszystkim w kompetentnym, sprawnym i skutecznym zarządzaniu przedsięwzięciami publicznymi w różnych dziedzinach działalności administracji państwowej i samorządowej. Służyć temu ma zdobywanie wiedzy w takich dziedzinach jak prawo, finanse publiczne oraz analiza kosztów i zysków przedsięwzięć, gromadzenie i analiza informacji potrzebnych w podejmowaniu decyzji i identyfikacja problemów społecznych i gospodarczych. Kluczowym elementem kształcenia jest przekazywanie wiedzy na temat projektowania, wdrażania i oceny efektywności przedsięwzięć i programów publicznych podejmowanych przez jednostki administracji terytorialnej. Kompetentny specjalista w zakresie administracji publicznej, kierujący zespołami ludzkimi, musi mieć też wiedzę w zakresie organizacji i zarządzania, public relations i marketingu terytorialnego.

  Administracja samorządowa

       Studia na tej specjalności kładą szczególny nacisk na zagadnienia organizacji samorządowej i procedur administracyjnych, inwestycje samorządowe, prawo pracy i ubezpieczeń oraz kierowanie zasobami ludzkimi. Program nawiązuje również do zagadnień administracji i finansów publicznych. Studia o tej specjalności przygotowują do podjęcia pracy w jednostkach organizacyjnych urzędów samorządowych.

  Administracja publiczna

       Program nauczania obejmuje przedstawienie organów i ich zadań w administracji publicznej zarówno na poziomie administracji centralnej jak i administracji samorządowej (gmina, powiat, województwo). Student uzyskuje kompletną wiedzę na temat funkcjonowania administracji publicznej.

  Administracja socjalna

       Specjalność przeznaczona dla szeroko rozumianych grup zawodowych zajmujących się obecnie bądź będących się zajmować pomocą społeczną. Absolwenci tej specjalności mogą pracować w ośrodkach pomocy społecznej lub w organizacjach rządowych albo pozarządowych zajmujących się pomocą społeczną.

  Administracja sądowa


       Program specjalności sądowej obejmuje między innymi naukę o organach sądowniczych w Polsce zarówno odnośnie sądownictwa powszechnego jak i sądownictwa administracyjnego. Może ułatwić podjecie pracy w sekretariatach - w sądach i prokuraturach - a także stanowi możliwość uzupełnienia wykształcenia przez dotychczasowych pracowników wymiaru sprawiedliwości.

  Bezpieczeństwo publiczne

       Program nauczania dostosowany jest do zapotrzebowania na pracowników administracji w szeroko rozumianych organach związanych z bezpieczeństwem publicznym tj. w policji, straży granicznej, strażach gminnych oraz wojsku polskim. Absolwent tej specjalności może również znaleźć zatrudnienie innych w organach administracji zajmujących się bezpieczeństwem publicznym.

Inne informacje związane z Administracja-ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |