Información

Uniwersytet Mikołaja Kopernika jest działającą w Rzeczypospolitej Polskiej publiczną uczelnią akademicką.

Misją Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jest rozwijanie i upowszechnianie wiedzy, w szczególności przez traktowane jako jednakowo ważne:
 • prowadzenie badań naukowych i udostępnianie ich wyników;
 • nauczanie na poziomie akademickim oraz prowadzenie innych form działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej, odpowiadających aktualnym i przyszłym potrzebom i aspiracjom społeczeństwa;
 • kształcenie pracowników naukowych i związane z tym nadawanie tytułów zawodowych i stopni naukowych.
Misję edukacyjną i kulturotwórczą Uniwersytet Mikołaja Kopernika pojmuje jako swój obowiązek wychowawczy. Jest on wypełniany w ramach kształcenia uniwersyteckiego, obejmującego studentów Uczelni. Działalność ta jest prowadzona w zgodzie z uniwersalnymi zasadami etycznymi i regułami postępowania utrwalonymi w tradycji uniwersytetów europejskich.

W tradycję tę wpisany jest dorobek uniwersytetów polskich, poczynając od krakowskiego Studium Generale z 1364/1400 roku i będącej jego filią na północy kraju w XVII i XVIII wieku Akademii Chełmińskiej. Uniwersytet Mikołaja Kopernika uważa się także za duchowego spadkobiercę dawnych polskich uniwersytetów w Wilnie i Lwowie, których profesorowie i pracownicy wspólnie z uczonymi z Uniwersytetów: Jagiellońskiego, Warszawskiego i Poznańskiego budowali uniwersytet toruński w pierwszych dziesięcioleciach jego istnienia.

Jako sygnatariusz "Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich" i "Karty Krakowskiej" Uniwersytet Mikołaja Kopernika dochowuje wierności fundamentalnym zasadom konstytuującym uniwersytet i jego tożsamość. Istotą ich jest wolność badań naukowych i treści nauczania, samorząd akademicki oraz prawo członków społeczności uniwersyteckiej do organizowania się w związki i stowarzyszenia.

Praca i postępowanie nauczycieli akademickich i studentów podlegają ocenie i samoocenie, których miarą jest rzetelność, wysoka jakość i głębokie przywiązanie do uniwersalnych wartości etycznych.

Usytuowanie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na pograniczu historycznych ziem Pomorza, Kujaw i Mazowsza oraz to, że jest on najstarszym uniwersytetem Polski Północnej w jej obecnych granicach, że z niego wywodzą się liczni nauczyciele akademiccy działający w wyższych uczelniach tego regionu, nakłada nań szczególny obowiązek służenia dobru tych ziem Rzeczypospolitej. Tak w badaniach naukowych, jak i w nauczaniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika działa w wymiarze europejskim, uczestnicząc w najszerszym osiągalnym zakresie w akademickiej współpracy międzynarodowej.

Misję swoją Uniwersytet Mikołaja Kopernika realizuje w poczuciu służby prawdzie i wysokim ideałom ludzkości.

Senat UMK przyjął dokument określający misję naszej Uczelni na posiedzeniu w dniu 28 XI 2000r.


UMK w liczbach
 1. STUDENCI
  • prawie 31 tysiący studentów, w tym ponad 21 tysięcy na studiach stacjonarnych
  • ponad 12 tysięcy przyjętych na I rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (w tym 9000 na studia stacjonarne)
  • prawie 900 doktorantów
  • 130 studentów obcokrajowców
  • 450 studentów UMK wyjeżdżających na uczelnie zagraniczne
  • 1595 osób na studiach podyplomowych
 2. PRACOWNICY
  • 4400 wszystkich pracowników
  • 2218 nauczycieli akademickich
  • 620 profesorów i doktorów habilitowanych
  • 1122 doktorów
  • 476 magistrów i lekarzy
 3. KANDYDACI - ABSOLWENCI
  • ponad 33 tysiące zgłoszeń na studia w roku 2010
  • ponad 9000 absolwentów w roku akademickim 2009/2010
  • 1159 absolwentów studiów podyplomowych
 4. KSZTAŁCENIE
  • 16 wydziałów
  • 72 kierunki studiów
  • 2 nowe kierunki w roku 2010/2011
  • 9 kierunków studiów w ramach tzw. kształcenia zamawianego w roku 2010/2011
  • ponad 100 specjalności
  • 45 kierunków akredytowanych przez Państwową Komisję Akredytacyjną
  • 63 studia podyplomowe (w tym MBA)
  • 21 kierunków studiów doktoranckich

Oferta szkoleniowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |