Información

Politechnika Wrocławska jest autonomiczną uczelnią akademicką, badawczą instytucją typu uniwersyteckiego. Jej posłannictwem jest kształtowanie twórczych i krytycznych osobowości studentów oraz wytyczanie kierunków rozwoju nauki i techniki. Uczelnia realizuje swą misję przez wysoką jakość kształcenia i badań naukowych zapewniających jej poczesne miejsce w gronie uniwersytetów Europy i świata.

Autonomia i autorytet Uczelni dają jej prawo do samodzielnego określania celów jej działania, a zarazem nakładają na nią odpowiedzialność za podejmowane wyzwania badawcze, za propagowane wzorce wartości, za rangę przyznawanych dystynkcji zawodowych i naukowych. Do powinności społeczności Uczelni należy umacnianie jej autorytetu przez ochronę godności uczonego jako twórcy i krzewiciela wiedzy, jak również przez przygotowywanie intelektualnych i moralnych elit społeczeństwa. Obowiązki wobec społeczeństwa Uczelnia wypełnia przez służebność w zakresie potrzeb społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy, a także przez promowanie różnych form kształcenia ustawicznego.

Kształcenie i badania naukowe prowadzone w Politechnice Wrocławskiej mają charakter multidyscyplinarny, wykraczają poza tradycyjne dziedziny inżynierii i splatają nauki techniczne z naukami matematycznymi, przyrodniczymi, ekonomicznymi i humanistycznymi. Wykształcenie uzyskane w Uczelni ma dopomóc absolwentom w zrozumieniu procesów społecznych i cywilizacyjnych, wyposażyć ich w wiedzę, która nie ulega dezaktualizacji, uświadomić związki nauki i techniki z polityką, przygotować do ustawicznego kształcenia w okresie aktywności zawodowej. Wiedza przekazywana studentom musi mieć swe źródło w badaniach naukowych i doświadczeniach przemysłowych. Uczelnia nie tylko kształtuje umysły studentów, lecz także formuje ich charaktery oraz zaszczepia właściwe inżynierom aktywne postawy twórcze i cnoty przedsiębiorczości.

Kadrze akademickiej Uczelnia zapewnia swobodę wyboru tematyki badań naukowych, współpracy z gospodarką i udział w tworzeniu programów nauczania. Studentom Uczelnia zapewnia wysoki poziom kształcenia, wpływ na ukształtowanie ich wizerunku zawodowego oraz prawo do współdecydowania o ich sprawach, za niektóre z nich powierzając im odpowiedzialność. Pracownicy i studenci tworzący wspólnotę akademicką Politechniki Wrocławskiej ponoszą odpowiedzialność za wizerunek i dobre imię Uczelni, teraz i w przyszłości.

Od całej społeczności Uczelnia oczekuje rzetelnej pracy, przestrzegania zasad etosu akademickiego i etyki ogólnej, przepisów prawa i Statutu Uczelni, a także okazywania Politechnice szacunku należnego almae matris. Od kadry akademickiej Uczelnia oczekuje rzetelnego prowadzenia badań i kształcenia, formowania twórczych i dociekliwych umysłów, wskazywania wzorców postępowania zawodowego i obywatelskiego, kształtowania postaw pro-społecznych. Od studentów Politechnika oczekuje zapału i pilności w poznawaniu i przekształcaniu rzeczywistości.

Politechnika Wrocławska podtrzymuje więzi ze swoimi absolwentami i liczy na ich najwyższe walory etyczne, aktywność zawodową i społeczną, jak również na ich udział w umacnianiu autorytetu Uczelni. Politechnika Wrocławska, pomna wspólnych korzeni z innymi uczelniami akademickimi Wrocławia, pielęgnuje wspólnotę i tradycje akademickie przez współpracę w badaniach naukowych i kształceniu studentów. Uczelnia działa na rzecz tworzenia światowej przestrzeni edukacyjnej i badawczej mając świadomość, że wszechstronne wykształcenie jej absolwentów nie jest możliwe bez współpracy między uczelniami w Kraju i zagranicą.

Oferta szkoleniowa

Strona 1 z 3

Strona 1 z 3

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |