Studia Licencjackie - Budownictwo - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Politechnika Wrocławska

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Studia Licencjackie - Budownictwo - Zaoczne - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  INFORMACJE OGÓLNE Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego (W-2) Politechniki Wrocławskiej kształci młodzież po maturze na kierunku BUDOWNICTWO, na studiach magisterskich dziennych oraz studiach zaocznych inżynierskich, z możliwością zdobycia stopnia magistra na zaocznych, uzupełniających studiach magisterskich. Zajęcia na Wydziale prowadzą pracownicy Instytutów Wydzialowych, którymi są: Instytut Budownictwa (I-2), Instytut Geotechniki i Hydrotechniki (I-10) oraz Instytut Inżynierii Lądowej (I-14). Pierwsi dyplomanci, uruchomionych ponad osiem lat temu studiów zaocznych inżynierskich na kierunku budownictwo, obronili pracę na stopień i zasilili kadry tej ważnej gałęzi gospodarki narodowej. Dla części absolwentów ukończenie studiów to awans zawodowy ponieważ od lat pracują już w budownictwie. Równoległa do studiów praca w przemysle to doświadczenie i dobra motywacja umożliwiająca terminowe i z dobrym wynikiem ich ukonczenie. Aktualnie liczba studentów na studiach zaocznych eksplodowala i wiekszość z nich studiuje zaocznie bezpośrednio po maturze nawet nie pracując w budownictwie. Celowym byłoby, aby w trakcie studiów znaleźli oni pracę w wybranym przez siebie i studiowanym kierunku. Wymogi formalne dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) są takie same, jak dla studentów studiów dziennych mimo, że studiują oni co drugi tydzien przez dwa dni (tzw. zjazd), pełen wykladów, ćwiczeń i laboratoriów. Studia zaoczne są częściowo odpłatne. Program każdego semestru studiów realizowany jest w trakcie 10 zjazdów w soboty i niedziele. Student zostaje wpisany na listę studentów bieżącego semestru po przyjęciu na studia lub uzyskaniu zaliczenia semestru poprzedniego, po podpisaniu umowy i po wniesieniu opłaty za semestr. Uzupełniające studia magisterskie są uruchamiane w przypadku zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów, absolwentów studiów inżynierskich na kierunku budownictwo. Studenta obowiązują regulaminowe terminy zakończenia sesji czyli uzyskania zaliczeń i zdania egzaminów oraz obrony pracy na stopień. Dziekan w porozumieniu z Prowadzacym kurs zawsze wyraża zgodę na przedterminowe jego zaliczenie ale tylko w losowych, regulaminowych przypadkach na zaliczanie po terminie. Studenci studiów niestacjonarnych mogą korzystać z bibliotek wydziałowych i instytutowych na takich samych prawach, jak studenci studiów dziennych.
 • Tutuł uzyskany
  Inżynier
 • Szczegółowe informacje
  Struktura studiów

  Struktura studiów niestacjonarnych (zaocznych) na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego jest dwustopniowa:

      * 1 stopień - od roku akademickiego 2002/2003 studia inżynierskie trwają cztery lata (osiem semestrów), w tym trzy semestry wspólne dla wszystkich studentów. Po zaliczeniu semestru trzeciego studenci wybierają jedną z pięciu specjalizacji na trzech specjalnościach (kierunkach dyplomowania). Studenci, którzy rekrutowali się w latach poprzednich, studiuja 4,5 roku, w tym cztery semestry wspólne, po których następuje wybór specjalizacji.


  1 stopień    Studia niestacjonarne    Specjalność    Prowadzący
  (kod)         (zaoczne)
  KBi        Konstrukcje budowlane        IB                    Bronisław Gosowski,
                              Jacek Dyczkowski
  BTi    Budowlano-technologiczna        IB                   Ewa Marcinkowska,
                              Bogdan Podolski
  GiHi    Geotechnika i Hydrotechnika    GiH                Wojciech Rędowicz
  BDLi    Budowa Dróg i Lotniska    IL                         Antoni Szydło
  IMK    Inżynieria Mostowo-Kolejowa    IL                 Andrzej Surowiecki,
                                                                                  Czesław Machelski


  Charakterystyka specjalności i specjalizacji

            INŻYNIERIA BUDOWLANA

  W ramach tej specjalności na studiach niestacjonarnych prowadzone są dwie specjalizacje: Konstrukcje Budowlane (KB) i Budowlano-Technologiczna (BT). Absolwenci specjalności KB otrzymują przygotowanie w zakresie projektowania obiektów budownictwa powszechnego, przemysłowego i specjalnego, technologii i mechanizacji wznoszenia obiektów budowlanych, remontów i wzmocnien obiektów istniejących, eksploatacji obiektów z uwzglednieniem mikroklimatu pomieszczeń, korozji biologicznej i chemicznej. Absolwenci specjalności BT są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach wykonawczych i zaplecza budowlanego w przemyśle materialów budowlanych, biurach projektowych, w pracowniach technologiczno- organizacyjnych

            GEOTECHNIKA I HYDROTECHNIKA

  Studia w tej specjalności przygotowują do rozwiązywania zadań z zakresu gospodarki wodnej, sciśle związanej z ochrona środowiska, wykonawstwa budowli piętrzących (jazy, zapory, zbiorniki wodne i elektrownie wodne), ujęć powierzchniowych wody, kanałów energetycznych i żeglugowych oraz regulacji rzek i potoków. Absolwenci uzyskują również wiadomosci z zakresu prowadzenia badań i rozpoznania geotechnicznego podłoża gruntowego, prowadzenia prac ziemnych i podziemnych oraz geoinżynierii (wzmacniania gruntów, skarp i zboczy).

            INŻYNIERIA LĄDOWA

  W ramach tej specjalności prowadzone są dwie specjalizacje: Budowa Dróg i Lotnisk (BDL) oraz Inżynieria Mostowo-Kolejowa (IMK). Absolwenci BDL budują i utrzymują drogi samochodowe, ulice, place, wezły komunikacyjne i lotniska. Uzyskują równiez wiedzę z organizacji ruchu drogowego. Zatrudniani są w przedsiębiorstwach robót drogowych i mostowych, wytwórniach materiałów i kruszyw, w zarządach dróg publicznych, ulic i mostów. Absolwenci IMK budują i utrzymują obiekty budownictwa mostowego oraz inne obiekty inżynierskie poddane działaniu obciażeń ruchomych. Mogą być zatrudnieni przy budowie, kapitalnych remontach i modernizacji linii kolejowych.


Inne informacje związane z Budownictwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |