Home > Studia I Stopnia > Inżynieria Środowiskowa > Dzienne > Wrocław > geoinformatyka - studia I stopnia - Wrocław - Dolnośląskie

geoinformatyka - studia I stopnia - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły geoinformatyka - studia I stopnia - Dzienne - Wrocław - Dolnośląskie

 • Szczegółowe informacje

  Twórcą kierunku studiów geodezja i kartografia oraz specjalności geoinformatyka w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, w tym autorskiego programu nauczania zatwierdzonego przez Państwową Komisję Akredytacyjną oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2008 r. jest specjalistą w zakresie geodezji i geoinformatyki prof. dr hab. inż. Edward Osada.

  Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku pracy oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom systemu edukacji w roku akademickim 2009/2010 zostały uruchomione studia inżynierskie (I stopnia) na kierunku geodezja i kartografia o specjalności geoinformatyka.

  Nowoczesne metody fotogrametryczne i teledetekcyjne z pułapu satelitarnego (obrazowania o dużej rozdzielczości), lotnicze, jak również metody lotniczego laserowego
  i radarowego skaningu terenu oraz fotogrametrii bliskiego zasięgu wymagają coraz to nowych kompetencji specjalistycznych.

  Metody te umożliwiają szybkie tworzenie teksturowanych, cyfrowych modeli oraz wizualizacji trójwymiarowej pojedynczych obiektów/ wnętrz i terenu wraz z zabudową, przy wykorzystaniu dostępnego oprogramowania fotogrametrii cyfrowej bliskiego zasięgu, lotniczej i satelitarnej oraz programów geoinformacyjnych GIS.

  Kadra naukowa        

  Kadra akademicka to osoby, które aktywnie uczestniczą w rozwoju naukowym geodezji i geoinformatyki (członkostwo w organizacjach i towarzystwach naukowych, opracowywanie ekspertyz i wdrożeń prac naukowych na zamówienie instytucji państwowych oraz środowisk biznesowych, organizacja konferencji, aktywne działania publicystyczne w tym wydawanie podręczników i skryptów, redagowanie czasopism), a jednocześnie mają bogate doświadczenie międzynarodowe (granty indywidualne Komisji Unii Europejskiej, stypendia, wykłady gościnne, udział w konferencjach międzynarodowych).

  Sylwetka absolwenta

  Inżynierowie geodezji i kartografii o specjalności geoinformatyka będą przygotowani do pracy zawodowej w zakresie geodezji i kartografii jak również do pozyskiwania danych i tworzenia systemów informacji przestrzennej dla firm zajmujących się architekturą wnętrz i krajobrazu, kształtowaniem środowiska, zagospodarowaniem przestrzennym, planowaniem rozmieszczenia produkcji i rynków zbytu, dokumentowaniem obiektów budowlanych i architektonicznych, wyceną nieruchomości, inwentaryzacją przyrodniczą kontrolą wykonawstwa obiektów i pojazdów i innych użytkowników systemów informacji przestrzennej.

  Celem specjalności geoinformatyka na kierunku studiów geodezja i kartografia jest wykształcenie inżynierów geodetów z umiejętnością efektywnego wykorzystywania informacji przestrzennej. Umiejętność pozyskiwania, przetwarzania, analizowania, prezentacji i udostępniania danych przestrzennych staje się coraz ważniejszą dziedziną gospodarki.

  Inżynier o specjalności geoinformatyka po studiach na kierunku geodezja i kartografia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej będzie specjalistą w zakresie:

      - nowoczesnych technik pomiarowych: tachimetria elektroniczna, niwelacja cyfrowa, pomiary satelitarne GPS, fotogrametria cyfrowa bliskiego zasięgu, lotnicza i satelitarna, teledetekcja, naziemny i lotniczy skaning laserowy, lotniczy i satelitarny skaning radarowy, termowizja, grawimetria,
      - znajomości współczesnych metod badania i modelowania kształtu oraz właściwości fizycznych Ziemi w tym ich zmian w czasie
      - tworzenia map do celów prawnych i planowania przestrzennego, map geograficznych topograficznych i tematycznych w szczególności map gospodarczych, społecznych, fizjograficznych, sozologicznych, górniczych, geologicznych i innych, zakładania i prowadzenia katastru nieruchomości oraz katastru uzbrojenia terenu,
      - geodezyjnej obsługi gospodarki nieruchomościami, w szczególności podziały, rozgraniczenia i scalanie nieruchomości oraz wycena i obrót nieruchomościami,
      - geodezyjnej obsługi budownictwa: sporządzanie map do celów projektowych, tyczenie obiektów projektu budowlanego, pomiary inwentaryzacyjne powykonawcze, pomiary przemieszczeń i odkształceń budowli.
      - tworzenia trójwymiarowych realistycznych teksturowanych cyfrowych modeli i wizualizacji trójwymiarowej obiektów budowlanych, inżynieryjnych, archeologicznych, mechanicznych, przemysłowych jak również wnętrz budynków oraz zabudowy miast i terenu metodami fotogrametrycznymi i skaningu laserowego przy wykorzystaniu oprogramowania takiego jak Photomodeler, Aero-Sys, Geomatica, PG-Steamer, ArcGIS,
      - tworzenia systemów geoinformacyjnych GIS w narzędziach takich jak ArcGIS i TNTmips z wykorzystaniem krajowej infrastruktury danych przestrzennych i zasobów internetowych dla wielu różnych zastosowań  np.: planowanie inwestycji, planowanie sieci telekomunikacyjnych, ewidencja działek rolnych, nawigacja pracy ciągników rolniczych, koparek rzecznych i górniczych, zarządzanie kryzysowe, ochrona przeciwpowodziowa, analiza wododziałowa, geomorfologia, miejskie, powiatowe i wojewódzkie systemy informacji geograficznej, mobilna kartografia, systemy infrastruktury technicznej, monitorowanie i analiza przemieszczeń na terenach górniczych, ewidencja złóż geologicznych, zarządzanie drogami, komunikacja, nawigacja morska, śródlądowa, samochodowa oraz turystyczna


  e-learning

  W Dolnośląskiej Szkole Wyższej wykorzystywane będą najnowsze metody e-learningowe co ułatwia studentom samokształcenie i stałe monitorowanie wyników nauczania. W ramach platformy e-learningowej planowane jest nie tylko udostępnianie studentom niezbędnych materiałów wykładowych i ćwiczeniowych, ale również umożliwienie samodzielnego wybrania formatu i tempa uczenia się.

  Kariera zawodowa

  Absolwenci kierunku geodezja i kartografia podejmują pracę najczęściej w firmach geodezyjnych, geoinformacyjnych oraz administracji samorządowej i państwowej. Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do prac związanych z wykonawstwem geodezyjnym jak również do projektowania, tworzenia, zarządzania i użytkowania interaktywnych systemów informacji przestrzennej, przeznaczonych do badania środowiska Ziemi i wykonywania różnego rodzaju analiz przestrzennych. Będą więc mogli zdobyć zatrudnienie w różnych dziedzinach gospodarki:

      -  firmy geodezyjne
      -  administracja samorządowa i państwowa
      -  budownictwo, inżynieria środowiska, ochrona środowiska
      -  planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna
      -  urbanistyka, architektura wnętrz i krajobrazu
      -  górnictwo, geologia, archeologia
      -  transport, logistyka, sieci przesyłowe
      -  zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo publiczne
      -  zarządzanie i geomarketing


  Uprawnienia zawodowe

  Po trzech latach pracy można uzyskać uprawnienia zawodowe w zakresie geodezji i kartografii, otworzyć firmę i rozpocząć działalność gospodarcza na zlecenie szeregu odbiorców, w szczególności: inwestorów, projektantów, firm budowlanych, zarządzających nieruchomościami, zarządzających sieciami uzbrojenia terenu, firm wyceniających nieruchomości i pośredniczących w obrocie nieruchomościami, administracji samorządowej i państwowej, obrony cywilnej jak również firm geoinformacyjnych.

Inne informacje związane z Inżynieria Środowiskowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |