Studia Licencjackie - Górnictwo i Geologia - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Politechnika Wrocławska

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Studia Licencjackie - Górnictwo i Geologia - Zaoczne - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii prowadzi jeden kierunek studiów – górnictwo i geologia. Wg jednolitego wykazu nazw kierunków studiów (Rozp.MENIS z dnia 18 kwietnia 2002, Dz.U. nr 116 poz. 1004) rozróżnia się ogółem 69 kierunków, wśród których są m.in. geologia, geografia,..., górnictwo i geologia, i inne, ale nie ma w tym wykazie kierunku wyłącznie górnictwa. Nie jest to błąd, ponieważ nauki górnicze, tj. technologie rozpoznawania, wydobywania i przeróbki kopalin, u swoich podstaw mają nauki geologiczne, a w szczególności mineralogię, geologię poszukiwawczą, inżynierską, gospodarczą oraz hydrogeologię. Z drugiej strony, w ścisłym związku z naukami górniczymi znajdują się nauki o środowisku i BHP, geodezja i kartografia, geochemia, geotechnika, budownictwo podziemne i wodne, inżynieria środowiska, inżynieria mineralna, geoinformatyka, mechanizacja, organizacja i zarządzanie - czyli nauki, które ogólnie określone mogą być jako geoinżynieria. Zatem studia kierunkowe i specjalistyczne na kierunku górnictwo i geologia to interdyscyplinarny system wiedzy matematycznej, fizycznej, chemicznej, geologicznej, ekologicznej, zarządzania, ekonomicznej, informatycznej, socjologicznej. Nie jest więc przypadkiem fakt, że osoby z wykształceniem geoinżynierskim doskonale radzą sobie we wszystkich dziedzinach aktywności gospodarczej, społecznej i naukowej. Mamy wiele przykładów spektakularnych karier zawodowych, naukowych i politycznych naszych absolwentów. Interdyscyplinarny charakter profilu wykształcenia rozwija bowiem wyobraźnie, uczy systemowego ujmowania rzeczy i zjawisk, daje w procesie kształcenia wiele możliwości rozpoznania i wychwycenia ukrytych talentów oraz daje wiele sposobności młodzieży akademickiej naszego wydziału sprawdzić lub udoskonalić swoje umiejętności organizacyjne w różnego rodzaju przedsięwzięciach naukowych, dydaktycznych, rekreacyjnych organizowanych na tym wydziale. Wydział od roku 2003 posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Profilowanie i organizacja studiów Rozwój współczesnej gospodarki narodowej jest niewyobrażalny bez surowców mineralnych. Można to wykazać na przykładzie budownictwa lądowego i wodnego, drogownictwa, metalurgii, chemii, energetyki, zaopatrzenia ludności w gaz i wodę, przeróbki i utylizacji surowców mineralnych i odpadów itp. Rozpoznanie geologiczne zasobów potrzebnych surowców, ich wydobycie, przeróbka (uszlachetnianie), magazynowanie, ochrona powierzchni ziemi i wód podziemnych, gospodarka wodna, gospodarka odpadami, gospodarka przestrzenna, rekultywacja i zagospodarowanie terenów poeksploatacyjnych, ochrona krajobrazu - to są obszary zainteresowania i kształcenia na naszym wydziale. Rada Główna Szkolnictwa Wyższego określa profil wykształcenia (sylwetkę absolwenta) następująco: "studia magisterskie na kierunku górnictwo i geologia mają zapewnić wykształcenie specjalistów, którzy w oparciu o wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne powinni być przygotowani do pracy inżynierskiej i naukowej w górnictwie i geologii zgodnie z wymaganiami gospodarki zasobami ziemi i wymogami ochrony środowiska". Oznacza to, że absolwent wydziału nie jest specjalistą-inżynierem w zakresie mechaniki, elektryczności, geodezji itp., lecz specjalistą od wykorzystania/używania tej techniki w przyrodzie oraz specjalistą od kierowania zespołami ludzi. Dla naszych absolwentów - jak się zakłada - ważna jest przede wszystkim umiejętność pojmowania struktury i właściwości środowiska w którym pracuje i obowiązujących w nim praw oraz efektywności wykorzystania narzędzi jakimi się posługuje w procesie oddziaływania na to środowisko. Na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej profil kształcenia w ogólnym zarysie odpowiada wymaganiom ministerialnym, z tym że różnicowany jest dodatkowo wg tzw. specjalności. Wydział autonomicznie kształtuje swoje specjalności i programy studiów wg składu i specjalności kadry profesorskiej, ale na poziomie jakości ustalonej przez uczelnię i pod jej kontrolą. Oczywiście istnieje tu ścisła współpraca międzywydziałowa w zakresie realizacji dydaktyki i badań naukowych w poszczególnych specjalnościach. Profil studiów jest kształtowany wg indywidualnych potrzeb studenta dzięki systemowi nauczania równoległego na kilku specjalnościach oraz systemowi wybieralności przedmiotów. Dla studentów znających dobrze języki obce istnieją również duże możliwości uzupełniania wykształcenia za granicą. Studia wyróżniają się następującymi stadiami i profilem: Od roku akademickiego 2007/2008 studia na naszym wydziale są zorganizowane wg założeń i postulatów Karty Bolońskiej. Jest to zintegrowany system studiów zawodowych 2 stopniowych i studiów doktoranckich jako trzeci stopień kształcenia. Studia I stopnia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera ( na Kierunku Górnictwo i Geologia w zakresie Eksploatacji Podziemnej i Odkrywkowej Złóż) . Studia te są dostępne we Wrocławiu jako studia stacjonarne i niestacjonarne, a Legnicy jako studia stacjonarne. Studia I stopnia uprawniają do podejmowania pracy w dozorze ruchu w kopalniach odkrywkowych i podziemnym (po odbyciu stosownej praktyki w ruchu zakładu i zaliczeniu egzaminów kwalifikacyjnych w Okręgowych Urzędach Górniczych).
 • Tutuł uzyskany
  Inżynier
 • Szczegółowe informacje
  KIERUNEK STUDIÓW
  GÓRNICTWO I GEOLOGIA
  Obowiązuje od dn.01.10.2007r.
  Uchawała Rady Wydziału z dn.30.01.2007r.

  Semestr 1; nazwa, kod, forma zaliczeniowa, liczba godz

  PHM 40000 Z 4

  Podstawy górnictwa 20000 E 2


  Analiza
  matematyczna I 22000E 8

  Algebra z geometrią
  analityczną 21000 E 4

  Technologie
  informacyjne 20000 Z 2

  Podstawy ekologii i
  ochrony środ.20000 Z 2

  Geometria wykreślna i
  rysunek techniczny 10030 Z 6

  Semester 2; nazwa, kod, forma zaliczeniowa, liczba godz

  Analiza
  matematyczna II 32000 E 8

  Fizyka I 22000 E 6

  Mechanika techniczna 22000 E 5

  Geodezja inżynierska 10200 Z 3

  Podstawy geologii 10020 E 4

  Podstawy ekonomii 10001 E 2

  Semester 3; nazwa, kod, forma zaliczeniowa, liczba godz

  Wytrzymałość
  mater.21000 E 5

  Informatyka 00200 Z 2

  Chemia 20200 E 4

  Mineralogia i petrologia 10200 E 3

  Hydrogeologia 20100 E 3

  Fizyka II 20100 E 5

  Mechanika gruntów 20100 E 4

  Semester 4; nazwa, kod, forma zaliczeniowa, liczba godz

  Statystyka
  matematyczna 11000Z 3

  Elektrotechnika 20100 E 4

  Geologia złożowa i
  górnicza 30110 E 6

  Wiertnictwo 20000 Z 2

  Język obcy 04000 Z 3

  Mechanika górotworu 20110 E 6

  Semester 5; nazwa, kod, forma zaliczeniowa, liczba godz

  Podstawy budowy
  maszyn 20010 Z 4

  Przeróbka I 20000 Z 3

  Język obcy 04000 E 3

  Eksploatacja
  odkrywkowa 40020 E 8

  Miernictwo górnicze 20210 Z 5

  Semester 6;
  nazwa, kod, forma zaliczeniowa, liczba godz

  Odwadnianie kopalń 20010 E 4

  Eksploatacja
  podziemna 40020 E 8

  Systemy maszynowe 40111 E 8

  Przeróbka II 30300 E 6

  Semester 7; nazwa, kod, forma zaliczeniowa, liczba godz

  BHP i ratownictwo I 21100 E 4

  Wentylacja i pozary I 20110 E 7

  Przedmiot wybieralny 40000 Z 4

  Rekultywacja i
  zagospod. terenów
  pogór. 10011 Z 4

  Ekonomika w górnictwie 30210 E 6

  Semester 8; nazwa, kod, forma zaliczeniowa, liczba godz

  Wentylacja i pożary II 20010 E 3

  Gospodarka złożem i
  zarządzanie produkcją 10020 Z 4

  BHP i ratownictwo II 21000 E 3

  Prawo geol. i gór. 10001Z 2

  Seminarium dypl 00002 Z 2

  Praca dyplomowa 15

Inne informacje związane z Geologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |