Geodezja i Kartografia - Studia I Stopnia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Radomska Szkoła Wyższa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Geodezja i Kartografia - Studia I Stopnia - W ciągu tygodnia - Radom - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  „Geodezja i kartografia” to kierunek, w ramach którego przekazywana jest wiedza z zakresu wyznaczania położenia obiektów w przestrzeni, przedstawiania ich na mapie, a także badania  i pomiarów deformacji Ziemi.

  Absolwent studiów kierunku „geodezja i kartografia” będzie posiadać podstawową wiedzę z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru geodezji i kartografii. Absolwent opanuje znajomość współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych. Zdobędzie umiejętność określania i ewidencjonowania stanu własności Ziemi oraz pozyskiwania danych dla systemów informacji przestrzennej, gospodarki gruntami, projektowania rozwoju obszarów wiejskich, wykonywania map zasadniczych, ewidencyjnych, gospodarczych, topograficznych i tematycznych, oraz geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji. Nabędzie umiejętności korzystania z wiedzy w pracy i życiu codziennym, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, zakładania małych firm i zarządzania nimi oraz korzystania z prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii, oraz systemów informacji o terenie, a także posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych. Studia zapewnią absolwentowi przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach geodezyjnych i budowlanych, przedsiębiorstwach poszukujących złoża surowców, górnictwie, administracji oraz prowadzenia własnych firm i zespołów specjalistycznych.

  PRAKTYKI
  Na kierunku geodezja i kartografia praktyki zawodowe realizowane są na studiach stacjonarnych  i niestacjonarnych pierwszego stopnia w ilości 4 tygodni. Mogą one być realizowane w kilku etapach, zarówno na studiach stacjonarnych jaki i niestacjonarnych: po I roku – 1 tydzień, po II roku 2 tygodnie, po III roku studiów – 1 tydzień. Tygodniowy czas praktyki wynosi od 30 do 40 godzin.
  Studenci studiów stacjonarnych mogą odbywać praktyki wyłącznie poza okresem zajęć dydaktycznych oraz sesji egzaminacyjnych. Studenci skierowani na powtarzanie semestru oraz studenci studiów niestacjonarnych, praktykę zawodową mogą odbywać w trakcie roku akademickiego.
  Miejscem odbywania praktyk zawodowych powinny być przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością z zakresu geodezji i kartografii, w których student mógłby uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów o charakterze projektowym, wykonawczym i formalno-prawnym dotyczących różnych aspektów geodezji i kartografii. Praktykę można odbywać w kilku przedsiębiorstwach. Student każdorazowo zobowiązany jest do samodzielnego uzgodnienia miejsca jej odbywania.
  Student może ubiegać się o zwolnienie z praktyk. Podstawę zwolnienia z praktyki może stanowić praca zawodowa w przedsiębiorstwie, prowadzącym działalność związaną z przedmiotem praktyki. Warunkiem zwolnienia w tym przypadku jest przedstawienie informacji o swojej pracy dziekanowi, potwierdzonej przez przełożonego.

Inne informacje związane z geografia i kartografia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |