Studia I Stopnia - Kultura Japonii - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem PJWSTK- Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Kultura Japonii - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  W 2007 roku PJWSTK otworzyła nowy kierunek studiów o charakterze humani­stycznym: kulturoznawstwo, prowadzone Wydziale Kultury Japonii. Studia prowadzone są w trybach: dziennym oraz zaocznym . Przedmiotem studiów jest wiedza o kulturze Japonii, uzupełniona o wprowa­dzającą znajomość ludów i kultur Dalekiego Wschodu, umiejscowiona na tle ogólnej wiedzy kulturoznawczej, a dodatkowo wzbogacona o praktyczne umie­jętności zarządzania kulturą. Studia zaoczne odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym zjazdów w godzi­nach 8:00 – 20:00.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Zasady rekrutacji Kandydaci, którzy na maturze (starej lub nowej) zdali język polski oraz język obcy nowożytny są przyjmowani bez egzaminu wstępnego. Dla pozostałych osób przeprowadzony będzie egzamin wstępny ze znajomości wybranego języka obcego nowożytnego. 1. Zgłoszenia kandydatów na studia przyjmowane są w przez portal rekrutacyjny na www od 5 maja do końca września 2008 roku. [https://rekrutacja.pjwstk.edu.pl] 2. Kandydat zbowiązany jest do rejestracji on-line 3. Kandydat powinien złożyć w Biurze Rekrutacji następujące dokumenty: # świadectwo maturalne (w przypadku nowej matury: Świadectwo Ukończe­nia Szkoły oraz Świadectwo Maturalne). Złożyć należy oryginał lub odpis; # świadectwo zdrowia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy z komputerem; # kserokopię dowodu osobistego; # cztery zdjęcia formatu dowodowego. 4. Po złożeniu dokumentów i ich weryfikacji przez Dziekanat Uczelni, decyzję o kwalifikacji kandydata na studia zatwierdza Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Dziekana Wydziału Kulturoznawstwa. Decyzję Komisji kandydat otrzymuje drogą elektro­niczną; 5. Kandydaci rejestrujący się przez portal rejestracyjny Uczelni zobowiązani są dostarczyć wszystkie dokumenty w ciągu 2 tygodni od daty rejestracji. 6. Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są zapłacić wpisowe oraz dostarczyć kopię dowodu wpłaty do Dziekanatu. Wpisowe jest bezzwrotne. 7. Po dopełnieniu wszystkich formalności kandydat podpisuje z Uczelnią Kontrakt. Kandydatom podpisującym kontrakt tydzień przed zakończeniem trwania rekrutacji, Uczelnia nie gwarantuje wystawienia dokumentów (legitymacja, indeks) oraz uaktywnienia konta na serwerze Uczelni przed rozpoczęciem zajęć.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje

  Program nauczania - informacje ogólne
  Studia mają charakter humanistyczny (kulturoznawczy) i filologiczny zarazem. Nauka języka japońskiego ma na celu jego praktyczne opanowanie w stopniu co najmniej podstawowym – istnieje również możliwość wybrania specjalizacji z intensywną nauką języka japońskiego. Oprócz przedmiotów ogólnych, wchodzących w skład wykształcenia każdego kulturoznawcy (filozofia, historia, socjologia i antropologia kultury, teorie kultury czy zarządzanie kulturą), w programie znajdą się przedmioty da­jące pogłębioną znajomość kultury Japonii, i to nie tylko tej klasycznej, ale też współczesnej, masowej i popularnej. A zatem obok myśli filozoficzno-religijnej prezentowane będą najnowsze zjawiska w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym, zaś na równi z tradycyjnym teatrem, sztukami pięknymi i estetyką – także film i nowoczesne media.
  Ambicją Uczelni jest dawanie wszystkim studentom na równi z wiedzą teore­tyczną także umiejętności praktycznych. Chcemy zatem, by studia kulturoznaw­cze w PJWSTK zaowocowały poznaniem przez studentów najważniejszych i najciekawszych japońskich praktyk kulturo­wych – od etykiety i ceremoniału przez formy życia codziennego aż po praktyki sportowe czy medytacyjne. Dzięki bazie technicznej i specjalistom ofe­rujemy dostęp do najnowszych środków informacji i komunikacji, a w procesie dydaktycznym będą stosowane nowoczesne formy przekazu. Studenci zapo­znają się też z podstawami informatyki, w zakresie przydatnym do pracy z no­woczesnymi środkami komunikacji.
  Niezależnie od japonistycznej specyfiki tych studiów, ich absolwenci będą mo­gli pracować w zawodach związanych z kulturą, a to dzięki otrzymanemu ogólnemu i zawodowemu przygotowaniu kulturoznawczemu. Stąd w programie znajdują się też przedmioty praktyczno-zawodowe, związane generalnie z marketingiem czy administrowaniem kulturą. Oczywiście dzięki dobrej znajomości japońskiego, uzyskanej w trakcie intensywnych lektoratów, absolwenci mają szansę na praktyczny, osobisty kontakt z ludźmi i kulturą Ja­ponii. Licencjaci będą też przygotowani do podjęcia studiów magisterskich (fi­lologicznych, społecznych, humanistycznych), także na innych kierunkach.
  W sumie, licencjackie studia kulturoznawcze, realizowane przez Wydział Kul­tury Japonii PJWSTK, są zorientowane na wykształcenie kompetentnych znawców kultury Japonii, po­siadających dobre przygotowanie językowe oraz teoretyczną i praktyczną zna­jomość form japońskiej kultury. Jednocześnie absolwenci powinni zdobyć dobre wykształcenie ogólnohumanistyczne z zakresu kulturoznawstwa, a także kwali­fikacje zawodowe samodzielnych i kreatywnych menedżerów kultury.

   I Rok

  Język japoński
  Wprowadzenie do kulturoznawstwa
  Wprowadzenie do kultury popularnej Japonii
  Dziedzictwo kulturowe Japonii
  Język angielski
  Komputerowe edytorstwo tekstów
  Wiedza o kulturze współczesnej

  II Rok
  Antropologia społeczna Dalekiego Wschodu
  Dzieje nowożytnej kultury Zachodu
  Język japoński
  Historia Filozofii
  Kultura artystyczna i estetyka Japonii
  Język angielski
  Kultura literacka Japonii
  Technologie multimedialne

Inne informacje związane z Kulturoznawstwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |