Cash Flow w Praktyce - Analiza, Interpretacja i Metodologia Sporządzania Rachunku Przepływów Pieniężnych

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Eurofinance Training

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Cash Flow w Praktyce - Analiza, Interpretacja i Metodologia Sporządzania Rachunku Przepływów Pieniężnych - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Analiza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych pomaga znaleźć odpowiedzi na ważne pytania dotyczące firmy, tj.:
  • jakie są źródła pochodzenia oraz wielkości uzyskanych środków pieniężnych i ich ekwiwalentów?
  • jakie są przyczyny wzrostu kapitału obrotowego - czy jest to zmiana stanu należności, zobowiązań krótkoterminowych czy zapasów?
  :: PODCZAS SEMINARIUM PRZEDSTAWIMY M.IN.: ::
  • szczegółowe informacje z zakresu metod sporządzania oraz interpretacji i analizy cash flow w oparciu o znowelizowane przepisy Ustawy o rachunkowości i Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1
  • konstrukcję i zawartość cash-flow
  • warunki konieczne dla zastosowania poszczególnych metod sporządzania
  • metody analizy rachunku przepływów pieniężnych oraz powiązania z innymi elementami sprawozdania finansowego
  Seminarium łączy elementy wykładu wraz z prezentacjami przykładów oraz studium przypadku, angażujących uczestników do samodzielnego rozwiązywania problemów.

  PIERWSZY DZIEŃ
  9 00 - 17 00

  1. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH – PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA, KLUCZOWE POJĘCIA CZYLI PO CO NAM CASH FLOW?
  • podstawa prawna sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
  • rachunek przepływów pieniężnych jako składnik sprawozdania finansowego
  • podmioty zobligowane do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
  • konstrukcja rachunku przepływów pieniężnych
   • działalność operacyjna
   • działalność finansowa
   • działalność inwestycyjna
  • techniki sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
   • metoda bilansowa (pośrednia)
   • metoda kasowa (bezpośrednia)
  • rachunek przepływów pieniężnych wg Krajowego Standardu Rachunkowości
  2. METODA BEZPOŚREDNIA SPORZĄDZANIA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
  • warunki konieczne dla możliwości zastosowania metody bezpośredniej
  • podstawowe zasady kierunku przepływów
  • wpływy i wydatki z działalności operacyjnej
  • VAT w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych
  3. METODA POŚREDNIA SPORZĄDZANIA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
  • warunki konieczne dla możliwości zastosowania metody pośredniej
  • wynik finansowy jako baza do przepływów z działalności operacyjnej
  • korekty wyniku
  4. ZAWARTOŚĆ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I FINANSOWEJ
  • wpływy z działalności inwestycyjnej
  • wydatki z działalności inwestycyjnej
  • wpływy z działalności finansowej
  • wydatki z działalności finansowej
  5. METODOLOGIA SPORZĄDZANIA CASH-FLOW – PRZYKŁADY
  • przygotowanie do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych
  • przygotowanie arkusza kalkulacyjnego do sporządzenia cash-flow
  • generacja i agregacja dodatkowych danych z ksiąg rachunkowych
  • podział przepływów na poszczególne rodzaje działalności
  • przygotowanie not objaśniających do poszczególnych rodzajów przepływów
  • uwzględnienie różnic kursowych na własnych środkach pieniężnych
  • sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych na podstawie danych
  • weryfikacja poprawności
  DRUGI DZIEŃ
  9 00 - 16 15

  1. ANALIZA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  • odbiorcy rachunku przepływów pieniężnych
  • powiązania z innymi elementami sprawozdania finansowego
   • pozycje bilansowe a rachunek przepływów pieniężnych
   • pozycje rachunku zysków i strat a rachunek przepływów pieniężnych
   • informacja dodatkowa a rachunek przepływów pieniężnych
  • metody (techniki) analizy finansowej rachunku przepływów pieniężnych
   • analiza ogólna
   • analiza dynamiki
   • analiza porównawcza
   • analiza wskaźnikowa
   • prezentacja i interpretacja przykładowych wskaźników
  2. ANALIZA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH – ĆWICZENIA PRAKTYCZNE  
  • ogólna ocena sprawozdania sporządzonego podczas zajęć
  • ogólna ocena sprawozdań z przepływów pieniężnych autentycznych spółek
  • analiza wskaźnikowa sprawozdań z przepływów pieniężnych
  3. METODOLOGIA SPORZĄDZANIA CASH - FLOW – SAMODZIELNY WARSZTAT  
  • przygotowanie do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych
  • zestawienie pomocnicze nr 1 – zmiany bilansowe
  • zestawienie pomocnicze nr 2 – ustalenie obrotów wywołujących zmiany w środkach  pieniężnych
  • zestawienie pomocnicze nr 3 – prezentacja tytułów zdarzeń gospodarczych
  4. METODOLOGIA SPORZĄDZANIA CASH - FLOW – SAMODZIELNY WARSZTAT CD.
  • korekta zdarzeń niepieniężnych
  • znalezienie miejsc do prezentacji przepływów
  • sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych
  • weryfikacja poprawności
  CERTYFIKATY I AKREDYTACJE:
  System zarządzania jakością ISO 9001:2008
  Eurofinance Training posiada Certyfikat Jakości ISO 9001:2008. Zgodnie z przyjętą polityką jakości Zarząd oraz wszyscy pracownicy Spółki zobowiązują się do ciągłego doskonalenia wszystkich działań zmierzających do osiągnięcia trwałego wkładu w rozwój nowoczesnych form...

  PRIMUS INTER PARES 2007
  Eurofinance Traning jest Laureatem konkursu PRIMUS INTER PARES 2007, jako firma inwestująca w kapitał ludzki, nowe technologie oraz wyróżniająca się na rynku i spełniająca wysokie standardy europejskie

  Krajowi Liderzy Innowacji
  „Krajowi Liderzy Innowacji – Edycja 2008” Ideą konkursu jest promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze innowacyjnym. Grupa Eurofinance uzyskała tytuł konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji - 2008” w kategorii „innowacyjna usługa”, za wprowadzenie...


Inne informacje związane z rachunkowość finansowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |