Jak Napisać Studium Wykonalności Projektów Inwestycyjnych Współfinansowanych ze Środków UE - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Masters Centrum Szkolenia Biznesu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Jak Napisać Studium Wykonalności Projektów Inwestycyjnych Współfinansowanych ze Środków UE - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Celem szkolenia jest
  ● poznanie metod, narzędzi i technik umożliwiających przygotowanie studium
  wykonalności
  ● nabycie umiejętności opracowywania analiz finansowych i ekonomicznych niezbędnych w przygotowaniu studium wykonalności i będących ich częścią .
  ● poznanie dobrych praktyk i najczęściej popełnianych błędów sporządzania SW
  ● nabycie umiejętności weryfikacji studium wykonalności opracowanych przez
  zewnętrznych wykonawców /doradców.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Szkolenie skierowane jest do
  ● pracowników jednostek samorządowych którzy przygotowują lub oceniają studium wykonalności
  ● przedstawicieli przedsiębiorstw i instytucji planujących realizację inwestycji z udziałem środków finansowych UE.
  ● pracowników firm konsultingowych, niezależnych doradców zajmujących się
  pozyskiwaniem funduszy unijnych dla swoich klientów.
 • Szczegółowe informacje
  Część  I – Studium wykonalności
  1. Wprowadzenie
  2. Miejsce studium wykonalności w procesie inwestycyjnym
  •   w jakim momencie tworzyć studium wykonalności
  •   logika i chronologia prac nad SW
  •   pre*fesibility study
  3. Omówienie zawartości i zasad tworzenia SW pop kątem ubiegania się o wsparcie
  UE
  •   cele oraz logika SW
  •   wykład na temat zawartości SW
  4. Wymagania w zakresie FS dla poszczególnych etapów projektów: case study i
  dyskusja
  •   krótkie omówienie punktu ‘Stan aktualny’, a następnie określenie celów projektu oraz
  wskazania planów i dokumenty, które mogą być pomocne w przygotowaniu tego
  rozdziału  
  •   praca w grupach nad przypadkiem
  •   prezentacja poszczególnych grup – uwagi uczestników i prowadzących
  •   krótkie omówienie punktu ‘Możliwe warianty’, następnie uczestnicy określają, jakie
  warianty rozwiązania problemu mogą być brane pod uwagę, określenie logiki
  interwencji, wybór najlepszego wariantu a zdiagnozowane problemy  
  •   praca w grupach
  •   prezentacja poszczególnych grup – uwagi uczestników i prowadzących
  •   omówienie i dyskusja punktu realizacja projektu oraz stan po realizacji projektu
  – omówienie, co się w tym opisie powinno znaleźć; uczestnicy wyrażają uwagi, co
  jeszcze można dołączyć, aby lepiej udokumentować realność FS
  •   omówienie i dyskusja punktów wykonalność instytucjonalna– prowadzący omawia,
  co w tej części SW analizie powinno się znaleźć , prosimy także uczestników o uwagi,
  jakie jeszcze informacji (źródła danych) można przeprowadzić, aby lepiej
  udokumentować realność SW
  Część II – Analiza ekonomiczno4finansowa projektu
  I. Informacje na temat ekonomiczno 4 finansowej części SW 
  II. Wprowadzenie do finansów:
  •   nakłady inwestycyjne na realizację projektu
  •   źródła finansowania projektu
  •   przychody ze sprzedaży – kalkulacja przychodów
  •   prognoza kosztów eksploatacyjnych inwestora
  •   rachunek zysków i strat dla projektu
  •   rachunek przepływów pieniężnych inwestora w okresie realizacji i eksploatacji
  projektu
  •   analiza kosztów*korzyści – analiza finansowa projektu
  •   analiza kosztów*korzyści – analiza ekonomiczna projektu
  III. Realizacja tematu: ekonomiczno 4 finansowej części SW: case study 
  •   nakłady inwestycyjne oraz nakłady odtworzeniowe
  •   koszty operacyjne i amortyzacja
  •   kapitał obrotowy
  •   przychody operacyjne
  •   sprawozdania finansowe (Rachunek zysków i strat)
  •   kalkulacja luku finansowej i struktury finansowania projektu
  •   analiza przepływów gotówki (trwałość projektu)
  •   analiza ekonomiczna 
  •   metody oceny opłacalności finansowej i ekonomicznej projektu (FNPV/C i FRR/C
  FNPV/K, FIRR/K, ENPV, ERR, B/C)
  •   analiza ryzyka projektu
  IV. Omówienie najczęściej popełnianych błędów przy sporządzaniu SW
  •   analiza spójność wewnętrznej projektów z celami działań
  •   analiza spójność projektów z celami działań
  •   koszty kwalifikowane i niekwalifikowane
  •   podsumowanie, pytania i uwagi

Inne informacje związane z rachunkowość finansowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |