Home > Kursy i Szkolenia > Rachunkowość - ogólne > Dzienne > Warszawa > Aktywa rzeczowe i niematerialne w MSR/MSSF - Warszawa - Mazowieckie

Aktywa rzeczowe i niematerialne w MSR/MSSF - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Biznesu MDDP

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Aktywa rzeczowe i niematerialne w MSR/MSSF - Dzienne - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Program:
  1. Zapasy (MSR 2):
  a) wycena początkowa zapasów – ustalanie kosztu wytworzenia produktów (wyodrębnianie kosztów stałych i zmiennych, ustalanie „uzasadnionej” części kosztów pośrednich, ujmowanie kosztu wytworzenia zapasów w rachunku zysków i strat),
  b) wycena zapasów na dzień bilansowy – pomiar wartości realizacji netto, odpisy aktualizujące ich ujęcie.
  2. Rzeczowy majątek trwały (MSR 16):
  a) składniki majątkowe zaliczane do rzeczowych aktywów trwałych,
  b) wycena początkowa rzeczowego majątku trwałego – składniki kosztu początkowego,
  c) ustalanie kosztu środka trwałego nabytego z odroczona zapłata,
  d) ujęcie kosztów demontażu środka trwałego,
  e) ustalanie kosztu środka trwałego finansowanego dotacją rządową,
  f) ujęcie późniejszych nakładów na środek trwały – ulepszenie i wymiana znaczących części,
  g) wycena rzeczowych aktywów trwałych na dzień bilansowy,
  h) przeszacowanie środków trwałych – ujęcie i zasady przeszacowania,
  i) sposoby ustalania i ocena wiarygodności wartości godziwej,
  j) ujęcie zbycia środków trwałych,
  k) zasady prawidłowej amortyzacji środków trwałych (metody amortyzacji, amortyzacja metodą jednostek produkcji, weryfikacja amortyzacji i jej ujęcie)
  l) podejście komponentowe, czyli odrębna amortyzacja znaczących części środka trwałego,
  m) jak opracować plan amortyzacji, aby osiągnąć jakość (czyli zgodność z MSR) za rozsądną cenę (czyli czas i koszty prowadzenia rachunkowości),
  3. Aktywa niematerialne (MSR 38):
  a) warunki uznawania aktywów niematerialnych,
  b) ustalanie kosztu początkowego aktywów nabytych,
  c) ujmowanie aktywów wytwarzanych we własnym zakresie (koszty badań a koszty rozwoju),
  d) wycena aktywów niematerialnych na dzień bilansowy,
  e) okres użytkowania i amortyzacja aktywów niematerialnych.
  4. Nieruchomości inwestycyjne (MSR 40):
  a) kiedy nieruchomość powinna być zaliczona do inwestycji?,
  b) wycena nieruchomości inwestycyjnej na dzień bilansowy – znaczenie świadomego wyboru polityki rachunkowości,
  c) przeklasyfikowanie nieruchomości,
  d) wycena nieruchomości będącej środkiem trwałym w związku z przeklasyfikowaniem do inwestycji.
  5. Utrata wartości aktywów (MSR 36):
  a) cele standardu – istota utraty wartości,
  b) pozycje aktywów podlegające przepisom MSR 36,
  c) identyfikacja utraty wartości – przesłanki utraty wartości,
  d) ustalanie wartości odzyskiwalnej – pomiar wartości godziwej i pomiar wartości z użytkowania,
  e) sposoby ustalania wartości godziwej i ocena jej wiarygodności,
  f) pomiar i ujmowanie odpisów z tytułu utraty wartości oraz „przywrócenie” wartości dla pojedynczego składnika majątkowego – przykład liczbowy,
  g) ośrodki wypracowujące środki pieniężne – istota i przykłady,
  h) pomiar i ujmowanie odpisów z tytułu utraty wartości dla „ośrodków wypracowujących środki pieniężne” - przykłady liczbowe.
  6. Leasing u leasingobiorców (MSR 17):
  a) jaka umowa jest leasingiem wg MSR,
  b) kryteria klasyfikacji leasingu do finansowego lub operacyjnego,
  c) ujęcie leasingu finansowego przez leasingobiorcę (ujęcie początkowe leasingu, rozliczanie opłat, amortyzacja),
  d) ujęcie leasingu operacyjnego przez leasingobiorcę.
  7. Koszty finansowania zewnętrznego (MSR 23).

Inne informacje związane z Rachunkowość - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |